Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Şireli Gaplamak Gaplamanyň

Pure

Şireli Gaplamak Gaplamanyň Arassa şire düşünjesiniň esasy emosional elementdir. Işlenip düzülen at we dizaýn düşünjesi müşderiniň duýgularyna we duýgularyna gönükdirilendir, olar zerur tekjäniň gapdalynda adamy duruzmak we beýleki markalaryň köpüsinden saýlamak maksadyna hyzmat edýär. Paket miwe ekstraktlarynyň, miweleriň görnüşine meňzeýän aýna çüýşede gönüden-göni çap edilen reňkli nagyşlary görkezýär. Tebigy önümleriň keşbini wizual taýdan nygtaýar.

Kofe Stoly

Cube

Kofe Stoly Dizaýn, Altyn gatnaşygy we Mangiarottiniň geometrik heýkellerinden ylham aldy. Forma interaktiw bolup, ulanyja dürli kombinasiýalary hödürleýär. Dizaýn, dürli ululykdaky dört kofe stolundan we yşyklandyryş elementi bolan kub görnüşiniň töwereginde hatara düzülen poufdan ybarat. Dizaýnyň elementleri ulanyjynyň isleglerini kanagatlandyrmak üçin köp wezipeli. Önüm Corian materialy we faner bilen öndürilýär.

Sungat Gurnamasy

Pretty Little Things

Sungat Gurnamasy “Pretty Little Things” lukmançylyk gözlegleriniň dünýäsini we mikroskopda görünýän çylşyrymly şekilleri öwrenýär, janly fluro reňk palitrasynyň partlamalary arkaly olary häzirki zaman abstrakt nagyşlara täzeden düşündirýär. Uzynlygy 250 metrden gowrak, 40-dan gowrak aýratyn çeper eser bilen gözlegleriň gözelligini halk köpçüligine hödürleýän uly göwrümli gurnama.

Gurnamak

The Reflection Room

Gurnamak Hytaý medeniýetinde şowlulygy alamatlandyrýan gyzyl reňk bilen ylhamlanan Oýlanma otagy, çäksiz giňişlik döretmek üçin bütinleý gyzyl aýnalardan döredilen giňişlik tejribesidir. Içinde typografiýa, tomaşaçylary Hytaýyň Täze ýylynyň esasy gymmatlyklarynyň her biri bilen baglanyşdyrmakda rol oýnaýar we adamlary geçen ýyl we indiki ýyl hakda pikirlenmäge çagyrýar.

Hadysany Işjeňleşdirmek

Home

Hadysany Işjeňleşdirmek Öý şahsy öýüň nostalgiýasyny kabul edýär we köne bilen täzesiniň utgaşmasydyr. “Vintage 1960” suratlary yzky diwary gurşap alýar, kiçijik şahsy ýatlamalar ekrana ýaýrady. Bu zatlar bilelikde bir hekaýa hökmünde emele gelýän köp sanly setirde biri-birine bagly bolup, tomaşaçynyň duran ýerinde habar iberilýär.

Sungat Gurnamasy

The Future Sees You

Sungat Gurnamasy Geljegi görýär Youngaş döredijilik ululary - dünýäňiziň geljekki pikirdeşleri, täzelikçileri, dizaýnerleri we sungat işgärleri tarapyndan kabul edilen optimizmiň gözelligini görkezýärsiňiz. 5 derejeden ýokary 30 penjireden göz öňünde tutulan dinamiki wizual hekaýa, gözler janly reňk spektrinde ýanýar we käwagt gijä ynam bilen seredip, märekäni yzarlaýan ýaly görünýär. Bu gözler bilen geljegi, akyldary, täzelikçini, dizaýner we suratkeşi görýärler: dünýäni üýtgetjek ertiriň döredijileri.