Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Myhmanhana Amatlyklary

Marn

Myhmanhana Amatlyklary Adaty Tainan medeniýetiniň (Taýwanyň medeni mirasy bilen doldurylan köne şäher) baýramçylyk naharlaryndan ylham alyp, myhmanhana amatlyklarynyň toplumyna öwürmek bilen, ýerli ýaşaýjylara hemişe & quot; Marn & quot; diýlip atlandyrylýan bu baýramçylyk naharlary, ýerine ýetirilmegini aňladýar. Hytaý medeniýetinde; el sabyny we sabyn tagamy ýaly pyşdyl şekilli tüwi torty, hajathana ýaly kömelek noýba torty, el kremi we bugly çörek ýaly tang ýuan süýji köke & amp; Tainan goňur şekerli çörek torty. Myhmanhana ýerli medeniýeti ösdürmek üçin ajaýyp platforma bolany üçin, Tainan medeni mirasy dünýä ýaýrap biler.

Laminirlenen Bambuk Tabagy

Kala

Laminirlenen Bambuk Tabagy Kala, merkezi okda yza çekilip bilinýän mehanizmli laminirlenen bambukdan ýasalan tabak. Ylham hökmünde ýagly kagyzly saýawan gurluşyny alyp, laminirlenen bambuk zolagy, ýönekeýligini we gündogaryň özüne çekijiligini görkezip, şekilli egilen agaç galypda ýylylyk bişirildi we gysgyç armaturasydy. Gyzykly tarapy, laminirlenen bambuk gurluşynyň çeýeligi we merkezi okda çekilip bilinýän mehanizm, Kala oturgyjynda oturanyňyzda özara täsirleşer, ýeňil we rahat düşer we biri Kala taburyndan duranda, ýene-de öz ýagdaýyna çykar; .

Dem Alyş Türgenleşigi

P Y Lung

Dem Alyş Türgenleşigi Aghli ýaşdaky oýunjak ýaly enjam dizaýny, her kimiň howanyň dem alşyna we dem alşyna gözegçilik etmekde topy dürli barlag nokatlary bilen geçmek üçin topy urup, öýkeniň kuwwatyny ýokarlandyrmak üçin yzygiderli dem alyşdan peýdalanar. Trackollar çeýe we çalşylýan dürli modulda gelýär. Dem alyş gurluşynda döredilen, adamyň dem alyş ýagdaýyna laýyklygy üpjün edýän magnit mehanizm gurluşy.

Mebel Toplumy Mebeliň

ChuangHua Tracery

Mebel Toplumy Mebeliň “ChuangHua Tracery” öý dekosy, täjirçilik meýdançasy, myhmanhana ýa-da studiýa üçin laýyk gelýär, manysy Hytaýyň penjire gril nagşy bolan ChuangHua tarapyndan ylhamlanýar. Metal egilmek tehnologiýasy we poroşok boýag örtügi açyk gyzyl reňkde, ak reňk bilen açyk, baýramçylyk görnüşini ýagtyltdy, olary gaty, sowuk we agyr metal şekilinden azat etdi. Estetiki taýdan ýönekeý arassa we gurluş görnüşinde dizaýn edilen, lazer kesýän yzarlaýyş nagşyndan ýagtylyk geçende, kölege daş-töweregiň diwaryna we gözelligini görkezýär.

Terbiýeçilik Oýunjak Oýunjak

GrowForest

Terbiýeçilik Oýunjak Oýunjak Çagalara gury ýerdäki durmuşyň durnukly ösüş maksatlaryna, tokaý hojalygyny goramak, gorap saklamak we dikeltmek maksatlaryna düşünmäge kömek etmek. Taýwanlarda akasiýa, ýakymly ysly tütetgi kedr, Toçigi, Taýwan arçasy, kamfor agajy we Aziýa arçasy bilen meňzeş agaç görnüşleri. Agaç gurluşyna ýyly täsir etmek, her agaç görnüşiniň özboluşly ysy we dürli agaç görnüşleri üçin beýiklik meýdany. Suratly hekaýa kitaby, tokaýlary goramak düşünjesi, Taýwan agaç görnüşleriniň arasyndaky tapawutlary öwrenmek, tokaýlary goramak düşünjesini surat kitaby bilen çuňlaşdyrmaga kömek edýär.

Toý Ybadathanasy

Cloud of Luster

Toý Ybadathanasy Ustaponiýanyň Himeji şäherindäki toý dabarasy zalynda ýerleşýän toý ybadathanasydyr. Dizaýn, häzirki zaman toý dabarasynyň ruhuny fiziki giňişlige öwürmäge synanyşýar. Ybadathananyň hemmesi ak reňkli, daş-töweregi bag we suw howdanyna açýan egri aýna bilen örtülen bulut şekili. Sütünler minimalistik potolok bilen rahat birleşdirýän kelleler ýaly giperboliki paýtagtda ýerleşdirilýär. Basseýn tarapyndaky kapellanyň aýlawy, giperboliki egridir, tutuş gurluşy suwuň üstünde ýüzýän ýaly görünmäge we ýeňilligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.