Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Wizual Aragatnaşyk

Plates

Wizual Aragatnaşyk “Didyk Pictures” enjamlar dükanynyň dürli bölümlerini görkezmek üçin, üstünde dürli enjam enjamlary bolan restoran görnüşinde hödürlenýän birnäçe tabak hökmünde hödürlemek pikiri geldi. Ak fon we ak tagamlar hödürlenýän zatlary has-da artdyrmaga we dükana gelýänlere belli bir bölüm tapmagy aňsatlaşdyrmaga kömek edýär. Suratlar, şeýle hem, Estoniýanyň hemme ýerinde jemgyýetçilik ulaglarynda 6x3 metrlik belliklerde we afişalarda ulanyldy. Ak fon we ýönekeý kompozisiýa bu mahabat habaryny hatda awtoulagdan geçip barýan adam hem duýmaga mümkinçilik berýär.

Heýkeltaraşlyk

Iceberg

Heýkeltaraşlyk Aýsbergler içerki heýkellerdir. Daglary birleşdirip, aýnadan ýasalan dag gerişlerini, akyl landşaftlaryny gurmak bolýar. Gaýtadan işlenen her aýna desganyň üstü özboluşlydyr. Şeýlelikde, her bir jisimiň özboluşly häsiýeti, ruhy bar. Heýkeller Finlýandiýada elde ýasalan, gol çekilen we belgilenen. Aýsberg heýkelleriniň esasy pelsepesi howanyň üýtgemegini görkezmekdir. Şonuň üçin ulanylýan material gaýtadan işlenen aýna.

Sagat Programmasy

TTMM for Pebble

Sagat Programmasy TTMM, Pebble 2 akylly sagady üçin niýetlenen 130 Watchfaces ýygyndysy. Specificörite modellerde wagt we sene, hepde güni, ädimler, işjeňlik wagty, aralyk, temperatura we batareýa ýa-da Bluetooth ýagdaýy görkezilýär. Ulanyjy maglumat görnüşini sazlap biler we silkenden soň goşmaça maglumatlary görüp biler. TTMM Gözegçilik meýdançalary dizaýnda ýönekeý, minimal, estetiki. Bu robotlar döwri üçin ajaýyp sanlar we abstrakt maglumat-grafikalaryň utgaşmasy.

Sagat Programmasy

TTMM for Fitbit

Sagat Programmasy TTMM, Fitbit Versa we Fitbit Ionic akylly sagatlary üçin niýetlenen 21 sagat ýüzüniň ýygyndysy. Sagat ýüzlerinde diňe ekranda ýönekeý kran bilen çylşyrymly sazlamalar bar. Bu, olary çalt, dizaýny, deslapky dizaýny we ulanyjylaryň isleglerine görä kynçylyklary düzmek aňsatlaşdyrýar. Blade Runner we Twin Peaks seriýalary ýaly filmlerden ylham alýar.

Sagat Meýdançalary Programmalary

TTMM

Sagat Meýdançalary Programmalary TTMM, Pebble Time we Pebble Time Round akylly sagatlary üçin sagat meýdançalarynyň ýygyndysy. Bu ýerde 600-den gowrak reňk üýtgeşikliginde 50 we 18 modeli bolan iki programma (Android we iOS platformasy üçin) tapyp bilersiňiz. TTMM sanlaryň we abstrakt infografikanyň ýönekeý, minimal we estetiki utgaşmasydyr. Indi islän wagtyňyz wagt stiliňizi saýlap bilersiňiz.

Çakyr Bellikleri

KannuNaUm

Çakyr Bellikleri “KannuNaUm” çakyr bellikleriniň dizaýny, taryhyny görkezip biljek nyşanlary gözlemek arkaly alnan inçe we minimal stili bilen häsiýetlendirilýär. Uzak ömür topragynyň çakyr öndürijileriniň territoriýasy, medeniýeti we höwesi bu iki utgaşdyrylan bellige jemlenendir. Hemme zat 3D görnüşinde guýlan altynyň usuly bilen ýasalan ýüz ýyllyk üzümiň dizaýny bilen ösdürilýär. Bu çakyrlaryň taryhyny we olar bilen doglan topragyň taryhyny şekillendirýän ikonografiýa dizaýny, Ogliastra Sardiniýanyň ýüz ýyllyk ýurdy.