Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Piwo Reňkleri

Beertone

Piwo Reňkleri Beertone, aýna görnüşindäki janköýerde hödürlenýän dürli piwo reňklerine esaslanýan ilkinji piwo salgylanma gollanmasydyr. Ilkinji neşir üçin ýurtdan, gündogardan günbatara, demirgazykdan günorta aýlanyp, 202 dürli çişlik piwo-dan maglumat ýygnadyk. Tutuş proses ýerine ýetirmek üçin köp wagt we jikme-jik logistika gerekdi, ýöne bu iki hyjuwyň netijesi bizi buýsandyrýar we indiki neşirler meýilleşdirilýär. Şat!

Marka Şahsyýeti

SATA | BIA - Blue Islands Açor

Marka Şahsyýeti BIA ýurtlaryň üstünden pikirleriň we arzuwlaryň üstünden uçýan, adamlary, ýatlamalary, işewürlik we kompaniýalary daşaýan tebigatyň piloty bolan Atlantik asmanyň ýerli guş nyşanydyr. SATA-da BIA hemişe bir atlantik kynçylykda Arhipelagyň dokuz adasynyň birleşmegini alamatlandyrar: Azorlaryň adyny Dünýä al we Dünýäni Azorlara getir. BIA - Mawy adalar Açor - Azotyň dokuz adasy ýaly asimmetrik, tapawutly we reňkli özboluşly genetiki kody esasynda gurlan prototipleriň futurizminden ylham alan täzeden açylan açyk guş, rektilinear.

Sanly Interaktiw Magazineurnal

DesignSoul Digital Magazine

Sanly Interaktiw Magazineurnal “Filli Boya Design Soul” Magazineurnaly okyjylara reňkleriň durmuşymyzdaky ähmiýetini başgaça we lezzetli düşündirýär. “Design Soul” -yň mazmuny modadan sungata çenli giň meýdany öz içine alýar; bezegden şahsy ideg; sportdan tehnologiýa, hatda iýmit we içgilerden kitaplara çenli. Meşhur we gyzykly portretlerden, derňewlerden, iň täze tehnologiýalardan we söhbetdeşliklerden başga-da magazineurnal gyzykly mazmuny, wideolary we aýdym-sazlary hem öz içine alýar. “Filli Boya Design Soul” Magazineurnaly her çärýekde “iPad”, “iPhone” we “Android” -de çap edilýär.

Çilim / Sakgyç Binasy

Smartstreets-Smartbin™

Çilim / Sakgyç Binasy Üýtgeşik mümkinçiliklere eýe bolan köp patentlenen hapalar, Smartbin ™ bar bolan köçe infrastrukturasyny ekiz, lampa postunyň ýa-da bellik postunyň islendik ululygyna ýa-da görnüşine ýa-da diwarlara, demirýollara we plintlere ýeke-täk görnüşde gurýar. Bu, köçe sahnasyna bidüzgünçilik goşmazdan, elmydama elýeterli bolan çilim we sakgyç hapalary üçin torlary döretmek üçin bar bolan köçe emläklerinden täze, garaşylmadyk bahany çykarýar. “Smartbin”, çilim we sakgyç hapalaryna täsirli jogap bermek arkaly dünýädäki şäherlerde köçe idegini üýtgedýär.

Web Sahypasy

Illusion

Web Sahypasy “Scene 360” magazineurnaly “Illusion” -ny 2008-nji ýylda çykarýar we 40 milliondan gowrak sapar bilen iň üstünlikli taslama öwrülýär. Sahypa sungatda, dizaýnda we filmde ajaýyp döredijilikleri görkezmäge bagyşlanýar. Giperrealistik tatuirovkalardan täsin peýza. Suratlaryna çenli ýazgylaryň saýlanylmagy okyjylary köplenç “WOW!” Diýmäge mejbur eder.

Sowgat Gutusy

Jack Daniel's

Sowgat Gutusy Jek Danieliň Tennessi viski üçin kaşaň sowgat gutusy diňe bir içindäki çüýşäni goşmak bilen adaty guty däl. Bu özboluşly paket gurluşygy ajaýyp dizaýn aýratynlygy üçin, şol bir wagtyň özünde howpsuz çüýşäni eltmek üçin işlenip düzüldi. Uly açyk penjireleriň kömegi bilen gutujygy görüp bileris. Göni gutudan gelýän ýagtylyk viskiň asyl reňkini we önümiň arassalygyny görkezýär. Gutynyň iki tarapy açyk bolsa-da, burulýan berklik gaty gowy. Sowgat gutusy düýbünden kartondan ýasalyp, gyzgyn möhürleme we nagyş elementleri bilen örtülen doly mat.