Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Bavarian Piwo Gaplaýyş Dizaýny Gaplamanyň

AEcht Nuernberger Kellerbier

Bavarian Piwo Gaplaýyş Dizaýny Gaplamanyň Orta asyrlarda ýerli piwo kärhanalary Nýuremberg galasynyň aşagyndaky 600 ýyldan gowrak daşdan ýasalan ýerzeminlerde piwo ýaşyna rugsat berýärler. Bu taryhy hormatlamak bilen, "AEcht Nuernberger Kellerbier" -iň gaplamasy wagtyň geçmegi bilen hakyky göz bilen seredýär. Piwo etiketkasynda daşlaryň üstünde oturan galanyň el çyzgysy we ýerzemindäki agaç barrel, üzüm görnüşli şriftler bilen çarçuwalanandyr. Kompaniýanyň "Sankt Mawritis" söwda belligi we mis reňkli täç dykylygy bilen möhürleme belgisi ussatlygy we ynamy görkezýär.

Gözellik Salonynyň Markasy

Silk Royalty

Gözellik Salonynyň Markasy Marka etabynyň maksady, makiýaup we derini ideg etmekdäki global tendensiýalara göz aýlamak we duýmak arkaly markany ýokary derejeli kategoriýa ýerleşdirmekdir. Içinde we daşynda ajaýyp, müşderilere täzelenip, öz-özüne ideg etmek üçin yza çekilmek üçin kaşaň ýol hödürleýär. Tejribäni sarp edijilere üstünlikli ýetirmek dizaýn işine ornaşdy. Şonuň üçin “Alharir Salon” aýal-gyzlygy, görüş elementlerini, açyk reňkleri we dokumalary has ynam we rahatlyk goşmak üçin inçe jikme-jikliklere üns berip işlenip düzüldi.

Habarlaşma Oturgyjy

Kepler 186f

Habarlaşma Oturgyjy Kepler-186f goltugynyň gurluş binýady, dubdan oýulan elementleriň bürünç ýeňleriň kömegi bilen berkidilen polat simden lehimlenen panjaradyr. Armaturany ulanmagyň dürli görnüşleri agaç oýmak we zergär elementleri bilen utgaşýar. Bu sungat obýekti dürli estetiki ýörelgeleriň birleşdirilen synagyny görkezýär. Gödek we nepis görnüşleriň birleşdirilen "Barbar ýa-da Täze Barok" hökmünde häsiýetlendirilip bilner. Improwizasiýa netijesinde Kepler köp gatlakly boldy, subtekstler we täze jikme-jiklikler bilen gurşaldy.

Sungata Baha

The Kala Foundation

Sungata Baha Hindi suratlary üçin köpden bäri dünýä bazary bar, emma hindi sungatyna bolan gyzyklanma ABŞ-da azaldy. Hindi halk suratlarynyň dürli görnüşleri barada düşünje bermek üçin Kala gaznasy, suratlary görkezmek we halkara bazaryna has elýeterli etmek üçin täze platforma hökmünde döredildi. Gazna web sahypasyndan, ykjam programmadan, redaksiýa kitaplary bilen sergiden we boşlugy aradan aýyrmaga we bu suratlary has köp tomaşaçy bilen baglanyşdyrmaga kömek edýän önümlerden ybarat.

Konseptual Sergi

Muse

Konseptual Sergi Muse, sazyň dürli usullaryny üpjün edýän üç sany gurnama tejribesi arkaly adamyň aýdym-saz duýgusyny öwrenýän synag synag taslamasydyr. Birinjisi termo-işjeň materialy ulanmak bilen diňe sensasiýa, ikinjisi saz giňişligine dekodlanan duýgyny görkezýär. Iň soňkusy, saz belligi bilen wizual görnüşleriň arasyndaky terjime. Adamlara gurnamalar bilen täsirleşmek we sazy öz düşünjeleri bilen wizual öwrenmek maslahat berilýär. Esasy habar, dizaýnerleriň duýgynyň iş ýüzünde olara nähili täsir etjekdigini bilmelidir.

Marka Şahsyýeti

Math Alive

Marka Şahsyýeti Dinamiki grafiki hereketler, garyşyk okuw gurşawynda matematikanyň öwreniş täsirini baýlaşdyrýar. Matematikadan parabolik grafikler logotip dizaýnyna ylham berdi. A we V harplar, mugallym bilen okuwçynyň özara täsirini görkezýän üznüksiz setir bilen baglanyşdyrylýar. “Math Alive” ulanyjylary matematikada jadylaýjy çagalar bolmaga ugrukdyrýar diýen habary berýär. Esasy wizuallar abstrakt matematika düşünjeleriniň üç ölçegli grafika öwrülmegini görkezýär. Kynçylyk, maksatly diňleýjiler üçin gyzykly we özüne çekiji şertleri bilim tehnologiýasy markasy hökmünde hünär ussatlygy bilen deňleşdirmekdi.