Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sungat Sungatyň

Supplement of Original

Sungat Sungatyň Derýa daşlaryndaky ak damarlar ýüzlerde tötänleýin nagyşlara sebäp bolýar. Käbir derýa daşlarynyň saýlanylmagy we olaryň tertibi bu nagyşlary latyn harplary görnüşinde nyşanlara öwürýär. Daşlar biri-biriniň gapdalynda dogry ýagdaýda bolanda sözler we sözlemler şeýle döredilýär. Dil we aragatnaşyk ýüze çykýar we olaryň alamatlary eýýäm bar bolan zatlaryň goşundysyna öwrülýär.

Wizual Şahsyýet

Imagine

Wizual Şahsyýet Maksat ýoga pozalary bilen ylhamlanan şekilleri, reňkleri we dizaýn tehnikasyny ulanmakdy. Içeri we merkezi ajaýyp dizaýn edip, gelýänlere energiýasyny täzelemek üçin asuda tejribe hödürleýär. Şonuň üçin logotip dizaýny, onlaýn metbugat, grafika elementleri we gaplaýyş merkezi gatnaşyjylara merkeziň sungaty we dizaýny arkaly aragatnaşykda uly tejribe toplamagyna garaşylşy ýaly ajaýyp wizual şahsyýetiň bolmagy üçin altyn gatnaşyga eýerýärdi. Dizaýner, oýlanmak we ýoga dizaýnynyň tejribesini özünde jemledi.

Şahsyýet, Marka

Merlon Pub

Şahsyýet, Marka “Merlon Pub” taslamasy, XVIII asyrda strategiki taýdan berkidilen şäherleriň uly ulgamynyň bir bölegi hökmünde gurlan köne Barok şäher merkezi bolan Osijekdäki Tvrda täze naharhana desgasynyň markasyny we şahsyýet dizaýnyny görkezýär. Goranyş arhitekturasynda Merlon ady synçylaryň we galanyň ýokarsyndaky harbylary goramak üçin döredilen berk, dik diwarlary aňladýar.

Gaplamak Gaplamanyň

Oink

Gaplamak Gaplamanyň Müşderiniň bazaryň görnükliligini üpjün etmek üçin oýnawaç görnüş we duýgy saýlandy. Bu çemeleşme, özboluşly, lezzetli, adaty we ýerli marka häsiýetleriniň hemmesini alamatlandyrýar. Täze önüm gaplamasyny ulanmagyň esasy maksady, müşderilere gara doňuzlary köpeltmegiň we ýokary hilli däp bolan etli tagamlary öndürmegiň arkasyndaky wakany hödürlemekdi. Ussatlygy görkezýän linokut tehnikasynda suratlar toplumy döredildi. Suratlaryň özleri hakykylygyny görkezýär we müşderini Oink önümleri, tagamy we gurluşy barada pikirlenmäge çagyrýar.

Krossowka Gutusy

BSTN Raffle

Krossowka Gutusy Wezipe Nike köwşi üçin hereket şekilini dizaýn etmek we öndürmekdi. Bu köwüş ak ýylan derisiniň dizaýnyny açyk ýaşyl elementler bilen birleşdirýändigi sebäpli, hereket şekiliniň ýoýuljakdygy aýdyňdy. Dizaýnerler, belli hereket gahrymanlarynyň stilinde hereket şekili hökmünde gysga wagtyň içinde şekili çyzdylar we optimizirlediler. Soňra hekaýa bilen kiçijik degişme dizaýn etdiler we ýokary hilli gaplama bilen 3D şekilde bu şekili döretdiler.

Kampaniýa We Satuw Goldawy

Target

Kampaniýa We Satuw Goldawy “Brainartist” 2020-nji ýylda müşderi “Steitz Secura” -nyň täze müşderileri edinmegi üçin köpçülikleýin habar beriş kampaniýasyna başlaýar: potensial müşderileriň derwezelerine mümkin boldugyça ýakynlaşdyrylan maksatly afişa kampaniýasy we şahsy aýakgap bilen şahsy habarlaşma bilen ýokary şahsylaşdyrylan habar bilen. häzirki ýygyndy. Alyjy, satuw güýji bilen wagt belläninde gabat gelýän kärdeşini alýar. Kampaniýanyň maksady Steitz Securany we "gabat gelýän" kompaniýany ajaýyp jübüt hökmünde sahnalaşdyrmakdy. “Brainartist” diýseň üstünlikli kampaniýany ösdürdi.