Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gurme Iýmit Sowgat Toplumy

Saintly Flavours

Gurme Iýmit Sowgat Toplumy “Saintly Flavors” ýokary derejeli dükanlaryň sarp edijilerini nyşana alýan ajaýyp iýmit sowgady. Iýmit we nahar moda öwrülen tendensiýadan soň, taslama üçin ylham 2018-nji ýylda katolikizmiň Met Gala moda temasyndan gelýär. Jeremi Bonggu Kang, katolik monastyrlarynda sungatyň baý däp-dessuryny we ýokary hilli iýmit önümlerini öndürmek üçin bezegli we adaty şekillendiriş stilini ulanyp, ýokary derejeli dükan alyjylarynyň ünsüni özüne çekýän görnüş döretmäge synanyşdy.

Jemgyýetçilik Sungat Giňişligi Sungatyň

Dachuan Lane Art Installation

Jemgyýetçilik Sungat Giňişligi Sungatyň Jinjiang derýasynyň günbatar kenaryndaky Çengdunyň Daçuan zolagy, Çengdu East Gate City diwarynyň harabalyklaryny birleşdirýän taryhy köçedir. Taslamada, taryhdaky Daçuan Lane gämi duralgasy asyl köçedäki köne ýol bilen täzeden guruldy we bu köçäniň hekaýasyny köçe sungat gurnamasy gürrüň berdi. Sungat gurnamagynyň gatyşmagy, hekaýalaryň dowamy we ýaýramagy üçin bir görnüş. Diňe ýykylan taryhy köçeleriň we ýollaryň yzlaryny köpeltmek bilen çäklenmän, täze köçeler we zolaklar üçin şäher ýadynyň bir görnüşini hem üpjün edýär.

Wizual Aragatnaşyk

Plates

Wizual Aragatnaşyk “Didyk Pictures” enjamlar dükanynyň dürli bölümlerini görkezmek üçin, üstünde dürli enjam enjamlary bolan restoran görnüşinde hödürlenýän birnäçe tabak hökmünde hödürlemek pikiri geldi. Ak fon we ak tagamlar hödürlenýän zatlary has-da artdyrmaga we dükana gelýänlere belli bir bölüm tapmagy aňsatlaşdyrmaga kömek edýär. Suratlar, şeýle hem, Estoniýanyň hemme ýerinde jemgyýetçilik ulaglarynda 6x3 metrlik belliklerde we afişalarda ulanyldy. Ak fon we ýönekeý kompozisiýa bu mahabat habaryny hatda awtoulagdan geçip barýan adam hem duýmaga mümkinçilik berýär.

Heýkeltaraşlyk

Iceberg

Heýkeltaraşlyk Aýsbergler içerki heýkellerdir. Daglary birleşdirip, aýnadan ýasalan dag gerişlerini, akyl landşaftlaryny gurmak bolýar. Gaýtadan işlenen her aýna desganyň üstü özboluşlydyr. Şeýlelikde, her bir jisimiň özboluşly häsiýeti, ruhy bar. Heýkeller Finlýandiýada elde ýasalan, gol çekilen we belgilenen. Aýsberg heýkelleriniň esasy pelsepesi howanyň üýtgemegini görkezmekdir. Şonuň üçin ulanylýan material gaýtadan işlenen aýna.

Sagat Programmasy

TTMM for Pebble

Sagat Programmasy TTMM, Pebble 2 akylly sagady üçin niýetlenen 130 Watchfaces ýygyndysy. Specificörite modellerde wagt we sene, hepde güni, ädimler, işjeňlik wagty, aralyk, temperatura we batareýa ýa-da Bluetooth ýagdaýy görkezilýär. Ulanyjy maglumat görnüşini sazlap biler we silkenden soň goşmaça maglumatlary görüp biler. TTMM Gözegçilik meýdançalary dizaýnda ýönekeý, minimal, estetiki. Bu robotlar döwri üçin ajaýyp sanlar we abstrakt maglumat-grafikalaryň utgaşmasy.

Sagat Programmasy

TTMM for Fitbit

Sagat Programmasy TTMM, Fitbit Versa we Fitbit Ionic akylly sagatlary üçin niýetlenen 21 sagat ýüzüniň ýygyndysy. Sagat ýüzlerinde diňe ekranda ýönekeý kran bilen çylşyrymly sazlamalar bar. Bu, olary çalt, dizaýny, deslapky dizaýny we ulanyjylaryň isleglerine görä kynçylyklary düzmek aňsatlaşdyrýar. Blade Runner we Twin Peaks seriýalary ýaly filmlerden ylham alýar.