Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kranlar

Electra

Kranlar Aýry tutawajy bolmadyk elektra, nepisligi we akylly görnüşi sebäpli hemmeleri özüne çekýär, aşhanalar üçin özboluşly bolmagy aýgytly. Sanly çeňňek mikserini çekiň, ulanyjylara iki dürli akym funksiýasyny hödürlemek bilen aşhanalarda hereket erkinligini üpjün edýär. Elektranyň öň tarapynda, pürküji pyçak bilen gurlanda ýa-da dolandyryp boljak barmagyňyzyň ujy bilen eliňizde ähli funksiýalara girmäge mümkinçilik berýär.

Taslamanyň ady : Electra, Dizaýnerleriň ady : E.C.A. Design Team, Müşderiniň ady : E.C.A - Valfsel Armatür Sanayi A.ş..

Electra Kranlar

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.