Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
3D Animasiýa

Alignment to Air

3D Animasiýa Döredijilik harp animasiýasy barada aýdylanda bolsa, Jin A. elipbiýinden başlady we düşünje ädimine gezek gelende, şol bir wagtyň özünde aktiw, ýöne şol bir wagtyň özünde guraýan pelsepesinde şöhlelenýän has güýçli keýpleri görmäge synanyşdy. Wayolda, bu taslamanyň ady bolan howa bilen deňleşmek ýaly pikirleri üçin düýpli durýan gapma-garşy sözleri tapdy. Şuny göz öňünde tutup, animasiýa birinji sözde has takyk we näzik pursatlary hödürleýär. Başga bir tarapdan, bu soňky harpy görkezmek üçin has çeýe we gowşak wibe bilen gutarýar.

Taslamanyň ady : Alignment to Air, Dizaýnerleriň ady : Jin Jeon, Müşderiniň ady : Jin Jeon(J2Motion).

Alignment to Air 3D Animasiýa

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.