Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Halka

Dancing Pearls

Halka Deňziň joşýan tolkunlarynyň arasynda tans edýän merjenler, ummandan we merjenlerden ylhamyň netijesidir we 3D model halkasydyr. Bu halka, merjenleriň ummanyň tolkunlarynyň arasynda hereketini amala aşyrmak üçin ýörite gurluşly altyn we reňkli merjenleriň utgaşmasy bilen bezelendir. Turbanyň diametri, modeli öndürip bilmek üçin dizaýny ýeterlik derejede gowy edip saýlandy.

Şaý-Sepleri Ýygnamak Şaý

Biroi

Şaý-Sepleri Ýygnamak Şaý Biroi, özüni oda taşlaýan we öz külünden täzeden dörän asmanyň meşhur feniksinden ylham alýan 3D çap edilen şaý-sepler seriýasy. Gurluşy emele getirýän dinamiki çyzyklar we üstünde ýaýran Woronoi nagşy, ýanýan alawdan janlanýan we asmana uçýan feniksi alamatlandyrýar. Nusga, gurluşa dinamika duýgusyny berýän ýeriň üstünden akmak üçin ululygyny üýtgedýär. Heýkeltaraşlygyň özünde barlygyny görkezýän dizaýn, geýenlere özboluşlylygyny çekip, öňe ädim ätmäge batyrlyk berýär.

Gulakhalkalar We Halka

Vivit Collection

Gulakhalkalar We Halka Tebigatda tapylan görnüşlerden ylham alyp, “Vivit Collection” uzaldylan şekiller we aýlaw çyzyklary bilen gyzykly we gyzykly düşünje döredýär. Vivit bölekleri, daşky ýüzlerine gara rody örtülen 18k sary altyn listlerden ybarat. Leafaprak görnüşli gulakhalkalar gulak gulaklaryny gurşap alýar, şonuň üçin tebigy hereketler gara bilen altynyň arasynda gyzykly tans döredýär - aşagyndaky sary altyny gizleýär we açýar. Bu ýygyndynyň görnüşleriniň ýalňyşlygy we ergonomiki häsiýetleri ýagtylygyň, kölegeleriň, ýalpyldawuklygyň we şöhlelenmeleriň özüne çekiji oýnuny görkezýär.

Gulakhalkalar We Halka

Mouvant Collection

Gulakhalkalar We Halka Mouvant ýygyndysy, italýan suratkeşi Umberto Boccioni tarapyndan hödürlenen dinamizm we material däl materializasiýa ýaly futurizmiň käbir taraplaryndan ylham aldy. “Mouvant Collection” -yň gulakhalkalary we halkasy dürli ölçegdäki birnäçe altyn böleklere eýe bolup, hereketiň illuziýasyna ýetip, şekillendirilen burçuna baglylykda köp dürli şekilleri döredýär.

Halka

Moon Curve

Halka Tebigat tertibi bilen bulam-bujarlygyň arasynda deňagramlylygy saklaýanlygy sebäpli hemişe hereket edýär. Şol bir dartgynlylykdan gowy dizaýn döredilýär. Güýç, gözellik we dinamika häsiýetleri hudo .nigiň döredijilik döwründe bu garşydaşlara açyk bolmak ukybyndan gelip çykýar. Taýýar eser, hudo .nigiň saýlaýan köp sanly saýlawynyň jemi. Thinkhli pikirler we hiç bir duýgy gaty we sowuk işe sebäp bolmaz, ähli duýgy we gözegçilik hiç hili özüni görkezip bilmeýän iş bermez. Ikisiniň biri-biri bilen baglanyşmagy durmuş tansynyň beýany bolar.