Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kolýer

Eves Weapon

Kolýer How Enäniň ýaragy 750 karat gül we ak altyndan ýasaldy. 110 göwher (20.2ct) we 62 segmentden ybarat. Olaryň hemmesiniň düýbünden başga iki görnüşi bar: Gapdal görnüşde segmentler alma şekilli, ýokarky görnüşde V görnüşli çyzyklar görünýär. Göwherleri saklaýan bahar ýük effektini döretmek üçin her segment gyrada bölünýär - göwher diňe dartgynlylyk bilen saklanýar. Bu, göwheriň ýagtylygyny, parlaklygyny aýratyn nygtaýar we göwheriň görünýän şöhlelerini hasam artdyrýar. Boýnuň ululygyna garamazdan, gaty ýeňil we düşnükli dizaýna mümkinçilik berýär.

Taslamanyň ady : Eves Weapon, Dizaýnerleriň ady : Britta Schwalm, Müşderiniň ady : Brittas Schmiede.

Eves Weapon Kolýer

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.