Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýol Görkeziş Sergisi

Boom

Ýol Görkeziş Sergisi Bu, moda markasynyň Hytaýdaky moda sergisi üçin sergi dizaýn taslamasy. Bu ýol görkezişiniň mowzugy ýaşlaryň öz keşbini bezemek mümkinçiligini görkezýär we bu ýol görkezişiniň köpçülige ýetirýän partlaýjy sesini alamatlandyrýar. Zigzag görnüşi esasy wizual element hökmünde ulanyldy, ýöne dürli şäherlerdäki stendlerde ulanylanda dürli konfigurasiýalar bilen. Sergi stendleriniň gurluşy hemmesi zawodda taýýarlanan we ýerinde oturdylan “bölekler”. Roadol görkezişiniň indiki duralgasy üçin täze stend dizaýnyny döretmek üçin käbir bölekleri gaýtadan ulanyp ýa-da üýtgedip bolýar.

Grafiki Dizaýn

The Graphic Design in Media Conception

Grafiki Dizaýn Bu kitap grafiki dizaýn hakda; dizaýn usullaryna dürli medeniýetler bilen tomaşaçylar bilen aragatnaşyk saklamak üçin ulanylýan proses hökmünde dizaýn gurluşyna jikme-jik göz aýlamagy üpjün edýär, rol hökmünde grafiki dizaýnyň manysyny, dizaýn prosesi tehnika hökmünde, dizaýn dizaýny bazar konteksti, gaplama dizaýny bilen taýýarlanan şablonlar we dizaýn ýörelgelerini görkezmek üçin ulanylýan ýokary hyýaly döredijilik eserlerini öz içine alýar.

Satuw Bölümi

Chongqing Mountain and City Sales Office

Satuw Bölümi “Dag”, Çongçiniň geografiki fonundan ylham alýan bu satuw ofisiniň esasy temasy. Onerdäki çal mermer nagşy üçburç görnüşde emele gelýär; “dag” düşünjesini görkezmek üçin aýratynlyk diwarlarynda we tertipsiz şekilli kabul ediş hasaplaýjylarynda köp geň we ýiti burçlar we burçlar bar. Mundan başga-da, pollary birleşdirýän basgançaklar gowagyň üstünden geçmek üçin niýetlenendir. Şol bir wagtyň özünde, ähli täsirleri ýumşatmak üçin jülgedäki ýagyş sahnasyna öýkünip, tebigy duýgyny görkezip, potolokdan yşyklandyryjylar asylýar.

Dynç Alyş Öýi Üçin Grafika Grafikanyň

SAKÀ

Dynç Alyş Öýi Üçin Grafika Grafikanyň PRIM PRIM studiýasy SAKÀ myhman öýi üçin wizual şahsyýet döretdi: ady we logotip dizaýny, her otag üçin grafika (nyşan dizaýny, diwar kagyzynyň nagyşlary, diwar suratlarynyň dizaýny, ýassyk ýassygy we ş.m.), web sahypasynyň dizaýny, otkrytkalar, nyşanlar, at kartalary we çakylyklar SAKÀ myhman öýündäki her bir otag Druskininkai (bu jaýyň Litwanyň kurort şäheri) we onuň daş-töweregi bilen baglanyşykly başga bir rowaýaty hödürleýär. Her otagyň rowaýatdan açar söz hökmünde öz nyşany bar. Bu nyşanlar içerki grafikada we wizual şahsyýetini emele getirýän beýleki zatlarda ýüze çykýar.

Haly

Folded Tones

Haly Halylar aslynda tekiz, maksat bu ýönekeý hakykata garşy çykmakdy. Üç ölçegli illýuziýa diňe üç reňk bilen gazanylýar. Halylaryň dürlüligi we çuňlugy, belli bir giňişlige eýe bolup bilýän, çeýe ulanmaga mümkinçilik berýän uly reňk palitrasyna däl-de, zolaklaryň giňligine we dykyzlygyna baglydyr. Aboveokardan ýa-da uzakdan haly eplenen liste meňzeýär. Şeýle-de bolsa, oturanyňyzda ýa-da onuň üstünde ýatanyňyzda, buklaryň illuziýasy duýulmazlygy mümkin. Bu ýakyn abstrakt nagyş hökmünde lezzet alyp boljak ýönekeý gaýtalanýan setirleriň ulanylmagyna getirýär.

Geýim

Nyx's Arc

Geýim Lightagtylyk penjireleriň üsti bilen inçe derejä gireninde, syrly we sessiz aň, Nyx ýaly syrly we sessiz, laminirlenen matalary ulanmak we estetiki yşyklandyryş, ýagtylyk döreder. gözelligiň şeýle düşündirilmegini haýran galdyrmak.