Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Satuw Jaýy

Zhonghe Kechuang

Satuw Jaýy Bu taslama materialyň, tehnologiýanyň we giňişligiň çuňlugyny we takyklygyny yzarlaýar we funksiýanyň, gurluşyň we görnüşiň bitewiligini nygtaýar. Iň oňat estetiki elementleri emele getirmek, iň täze dizaýn maksadyna ýetmek, adamlara çäksiz tehnologiýa öwrülişigi bermek üçin yşyklandyryş effekti we täze materiallaryň utgaşdyrylmagy arkaly.

Ýaşaýyş Jaýy

Casa Lupita

Ýaşaýyş Jaýy Casa Lupita, Meridanyň, Meksikanyň we taryhy etraplarynyň nusgawy kolonial arhitekturasyna hormat goýýar. Bu taslama miras mekany hasaplanýan kasonanyň dikeldilmegini, binagärlik, içerki, mebel we peýza design dizaýnyny öz içine aldy. Taslamanyň konseptual şerti kolonial we häzirki zaman binagärliginiň bölünişigi.

Cifi Donut Çagalar Bagy

CIFI Donut

Cifi Donut Çagalar Bagy CIFI Donut çagalar bagy ýaşaýyş jaýyna birikdirildi. Amaly we gözelligi birleşdirýän mekdebe çenli çagalar üçin okuw ýerini döretmek üçin satuw meýdançasyny bilim meýdançasy bilen birleşdirmäge synanyşýar. Üç ölçegli giňişlikleri birleşdirýän halka gurluşynyň üsti bilen bina we peýza. Gabat gelýär we gyzykly we terbiýeçilik ähmiýetine eýe bolan iş ýerini emele getirýär.

Likýor

GuJingGong

Likýor Halk tarapyndan gowşurylan medeni hekaýalar gaplamada görkezilýär we aagondarhanyň içgileri içginlik bilen çyzylýar. Aagondarha Hytaýda hormatlanýar we hoşniýetliligi alamatlandyrýar. Suratda Aagondarha içmäge çykýar. Şerap özüne çekýändigi sebäpli, Gujing salgyt şeraby baradaky rowaýaty tassyklaýan Sýangyun, köşk, dag we derýa ýaly adaty elementleri goşup, çakyr çüýşesiniň töwereginde aýlanýar. Gutyny açanyňyzdan soň, guty açylandan soň umumy görkeziş effektini döretmek üçin suratlar bilen kart kagyzy gatlagy bolar.

Restoran

Thankusir Neverland

Restoran Taslamanyň meýdany gaty uly, elektrik we suwy üýtgetmek we merkezi howany sowatmak üçin çykdajylar, beýleki aşhana enjamlary we enjamlary ýaly ýokary, şonuň üçin içerki giňişligi bezemek üçin bar bolan býudjet gaty çäklidir, şonuň üçin dizaýnerler “ binanyň tebigat gözelligi & quot; bu uly täsinlik berýär. Üçegi dürli ölçegli asman çyralaryny oturtmak arkaly üýtgedildi. Gündizine gün asman çyralaryndan şöhle saçýar, tebigaty döredýär we sazlaşykly ýagtylyk effektini döredýär.

Halka

Ohgi

Halka Ohgi halkasynyň dizaýneri Mimaýa Deýl bu ýüzük bilen simwoliki habar berdi. Halkanyň ylhamy, ýapon bukulýan janköýerleriniň we ýapon medeniýetinde nä derejede söýülýändikleriniň oňyn manylaryndan gelip çykdy. Ol material üçin 18K Sary altyn we sapfir ulanýar we kaşaň aura çykarýarlar. Mundan başga-da, bukulýan janköýer özboluşly gözellik berýän burçda halkanyň üstünde oturýar. Onuň dizaýny, Gündogar bilen Günbataryň arasyndaky bitewilikdir.