Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gürleýji

Black Hole

Gürleýji “Black Hole” häzirki zaman akylly tehnologiýa esasynda işlenip düzüldi we “Bluetooth” göçme gürleýjidir. Dürli platforma bolan islendik jübi telefonyna birikdirilip bilner we daşarky göçme ammarlara birikmek üçin USB porty bar. Içine goýlan çyra stol çyrasy hökmünde ulanylyp bilner. Şeýle hem, “Gara deşik” -iň özüne çekiji görnüşi, içerki dizaýnda öý önümleriniň ulanylmagyny özüne çekýär.

Göçme Bluetooth Gürleýjisi

Black Box

Göçme Bluetooth Gürleýjisi Bu Bluetooth göçme gürleýjidir. Lighteňil we kiçi we emosional görnüşe eýe. Tolkunlaryň görnüşini ýönekeýleşdirip, “Black Box” gürleýjiniň görnüşini düzdüm. Stereo sesini diňlemek üçin çep we saga iki gürleýjisi bar. Şeýle hem bu iki gürleýjiniň tolkun formasynyň her bölegi. Biri polo positiveitel tolkun şekili, biri otrisatel tolkun görnüşi. ulanmak üçin bu enjam jübüti ykjam we kompýuter ýaly beýleki elektron enjamlaryna Bluetooth arkaly birikdirip we ses çalýar. Şeýle hem batareýany paýlaşmak bar. Iki gürleýjini jemläp, ulanylmaýan wagty stolda gara guty peýda bolýar.

Satuw Merkezi

Ad Jinli

Satuw Merkezi Bu taslama şäher meýdançasyndaky köne binalary täzeledi we täze funksional talaplary kanagatlandyrmak üçin binalara täze funksiýa berdi. Dizaýnerler, taslamanyň durmuşa geçirilişiniň bitewiligini üpjün etmek üçin, dört derejeli şäherdäki fasad gurluşyndan içerki bezeg dizaýnyna çenli adamlary döwrebap stili kabul etmäge alyp barmaga synanyşýarlar.

Göçme Gürleýji

Seda

Göçme Gürleýji “Seda” intellektual tehnologiýa bazasynyň işleýän enjamy. Merkezdäki ruçka eýesi kosmos gurnaýjysydyr. Şeýle hem, USB porty we Bluetooth birikmesi ýaly sanly aýratynlyklar ony öý meýdançasy bilen uýgunlaşdyrylan göçme pleýer we gürleýjä öwürýär. Daşarky bedene salynýan çyra çyzgysy stol çyrasy hökmünde işleýär. Şeýle hem, kaşaň görnüşiň özüne çekiji görnüşi, içerki önümleriň içerki dizaýnda ulanylmagy üçin özüne çekiji edýär. Şeýle hem, boşlugy has gowy ulanmak Sedanyň möhüm aýratynlyklaryndan biridir.

Ofis

Phuket VIP Mercury

Ofis Açyklyk we marka çuňňur gözleg mowzugyna esaslanyp, dizaýny gözledik we esasy döredijilik elementi hökmünde görüş giňelişiniň we marka hekaýasynyň wizual integrasiýasyny döretdik. Meýilnama täze wizual pikirler bilen aşakdaky üç meseläni çözdi: Kosmos açyklygynyň we funksiýalarynyň deňagramlylygy; Kosmosyň işleýän ýerlerini bölmek we utgaşdyrmak; Esasy giňişlik stiliniň yzygiderliligi we üýtgemegi.

Web Sahypasy Web

Travel

Web Sahypasy Web Dizaýn, zerur däl maglumatlar bilen ulanyjynyň tejribesini artykmaç ýüklemezlik üçin minimalistik stili ulandy. Şeýle hem syýahatçylyk pudagynda minimalist stili ulanmak gaty kyn, sebäbi ýönekeý we düşnükli dizaýn bilen bir hatarda ulanyjy syýahaty barada doly maglumat almaly we bulary birleşdirmek aňsat däl.