Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Wizual Ip Dizaýny

Project Yellow

Wizual Ip Dizaýny Sary taslama, hemme zadyň sary düşünjesini döredýän giňişleýin sungat taslamasydyr. Esasy görüşe görä, dürli şäherlerde uly açyk ekranlar görkeziler we şol bir wagtyň özünde bir topar medeni we döredijilik önümleri öndüriler. Wizual IP hökmünde, Sary Taslama adamlary ýatdan çykmajak bitewi açar görnüşi döretmek üçin özüne çekiji wizual şekil we gujurly reňk shemasyna eýedir. Uly göwrümli onlaýn we awtonom mahabat we wizual önümleriň çykmagy üçin amatly, bu özboluşly dizaýn taslamasydyr.

Içerki Dizaýn Içerki

Gray and Gold

Içerki Dizaýn Içerki Çal reňk içgysgynç hasaplanýar. Todayöne häzirki wagtda bu reňk loft, minimalizm we ýokary tehnologiýa ýaly stillerdäki baş reňklerden. Çal reňk, şahsy durmuşyň, rahatlygyň we dynç almagyň ileri tutulýan reňkidir. Köplenç adamlar bilen işleýän ýa-da akyl talaplary bilen meşgullanýanlary umumy içki reňk hökmünde çagyrýar. Diwarlar, potolok, mebel, perdeler we pollar çal reňkde. Çal reňkler we doýmak diňe tapawutlanýar. Altyn goşmaça jikme-jiklikler we esbaplar bilen goşuldy. Surat çarçuwasy bilen tapawutlanýar.

Marka Şahsyýetini Täzeden Düzmek

InterBrasil

Marka Şahsyýetini Täzeden Düzmek Markanyň täzeden gözden geçirilmegi we täzeden dizaýn edilmegi üçin ylham, kompaniýanyň medeniýetine modernizasiýa we integrasiýa üýtgeşmeleri boldy. Heartüregiň dizaýny indi marka bilen daşarky bolup bilmez, içerde işgärler bilen däl, müşderiler bilen hem hyzmatdaşlyga ylham berer. Peýdalar, ygrarlylyk we hyzmatyň hiliniň arasyndaky bitewi birleşik. Görnüşinden reňklere çenli täze dizaýn ýüregi B bilen birleşdirdi we T.-de saglyk haçyny birleşdirdi. Iki söz ortada birleşip, nyşany bir söz, bir nyşan ýaly edip, R we B birleşdirýär. ýürek.

Marka Dizaýny

EXP Brasil

Marka Dizaýny “EXP Brasil” markasynyň dizaýny kompaniýalaryň agzybirlik we hyzmatdaşlyk ýörelgelerinden gelýär. Tehnologiýa bilen dizaýnyň arasyndaky garyndyny ofis durmuşynda bolşy ýaly öz taslamalarynda ulanmak. Tipografiýa elementi bu kompaniýanyň birleşmesini we güýjüni görkezýär. X harpy dizaýny berk we birleşdirilen, ýöne gaty ýeňil we tehnologiki. Bu söwda markasy, adamlary we dizaýny birleşdirýän polo positiveitel we otrisatel giňişlikde, tehnologiki, ýeňil we ygtybarly, hünärmen we şahsy birleşdirýän polo positiveitel we otrisatel giňişlikde studiýa durmuşyny aňladýar.

Kofe Toplumy

Riposo

Kofe Toplumy Bu hyzmatyň dizaýny, 20-nji asyryň başynda iki sany nemes Bauhaus we rus awangardy tarapyndan ylhamlandy. Gaty göni geometriýa we oýlanyşykly işlemek şol döwrüň manifestleriniň ruhuna doly laýyk gelýär: "amatly zat owadan". Şol bir wagtyň özünde, häzirki zaman tendensiýalaryna eýerip, dizaýner bu taslamada iki gapma-garşylykly materialy birleşdirýär. Klassiki ak süýt farfor dykylykdan ýasalan açyk gapaklar bilen doldurylýar. Dizaýnyň işleýşi ýönekeý, amatly tutawaçlar we formanyň umumy ulanylyşy bilen goldanýar.

Jaý

Santos

Jaý Esasy konstruktiw element hökmünde agaçdan peýdalanyp, jaý iki derejesini bölüp, kontekst bilen birleşmek we tebigy ýagtylygyň girmegine ýol açmak üçin syrçaly üçek döredýär. Iki gatly giňişlik birinji gatyň, ýokarky gatyň we peýza .yň arasyndaky baglanyşygy görkezýär. Asmanyň üstünde demir üçek uçýar, ony günbatar güneşinden goraýar we tebigy gurşawy görmek üçin göwrümi resmi taýdan täzeden gurýar. Programma birinji gatda köpçülikleýin peýdalanylyşy we ýokarky gatda şahsy ulanyşlary kesgitlemek arkaly düşündirilýär.