Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Çaý Öndüriji

Grundig Serenity

Çaý Öndüriji Arkaýynlyk, şatlykly ulanyjy tejribesine ünsi jemleýän häzirki zaman çaý öndürijisidir. Taslama esasan estetiki elementlere we ulanyjy tejribesine ünsi jemleýär, sebäbi esasy maksat önümiň bar bolan önümlerden tapawutly bolmagyny teklip edýär. Çaý öndürijiniň duralgasy, önüme özboluşly şahsyýet getirýän ýere seretmäge mümkinçilik berýän bedenden has kiçi. Birneme egrilen beden, dilimlenen ýüzler bilen birleşdirilip, önümiň özboluşlylygyny goldaýar.

Çilim

Lory Duck

Çilim “Lory Ördek” bürünçden we epoksi aýnadan ýasalan modullardan ýygnanan asma ulgamy hökmünde döredilip, hersi salkyn suwlaryň üstünden gaýduwsyz süýşýän ördek ýalydyr. Şeýle hem, modullar sazlama mümkinçiligini hödürleýärler; degmek bilen, hersi islendik ugra gönükdirilip we islendik beýiklikde asylyp bilner. Çyranyň esasy görnüşi has çalt doguldy. Şeýle-de bolsa, ajaýyp deňagramlylygy we mümkin bolan ähli tarapdan iň gowy görnüşi döretmek üçin sansyz prototipler bilen birnäçe aýlap gözleg we ösüş gerekdi.

Aýal Eşiklerini Ýygnamak

Hybrid Beauty

Aýal Eşiklerini Ýygnamak Gibrid gözellik kolleksiýasynyň dizaýny, diri galmak mehanizmi hökmünde kesikliligi ulanmakdyr. Döredilen ýakymly aýratynlyklar lentalar, çüýler we güller bolup, adaty zawod we koutur usullary bilen ýasalýar. Bu, romantik, garaňky, ýöne baky bolan häzirki gibrid üçin köne usul usullaryny döredýär. Gibrid gözelligiň ähli dizaýn prosesi, wagtlaýyn dizaýnlary döretmek üçin durnuklylygy ösdürýär.

Ýeňil Portal Geljekki Demir Ýol Şäheri

Light Portal

Ýeňil Portal Geljekki Demir Ýol Şäheri “Light Portal” “Yibin Highspeed Rail City” -iň baş meýilnamasydyr. Lifestyleaşaýyş durmuşyny özgertmek, bütin ýaşa maslahat berýär. 2019-njy ýylyň iýun aýyndan bäri işleýän “Yibin” ýokary tizlikli demir ýol menziliniň gapdalynda 160 metr beýiklikdäki garyşyk ulanylýan “Twin Towers” binasy arhitekturany we tebigaty 1 km uzynlykdaky landşaft bulwary bilen birleşdirýär. Yibiniň 4000 ýyldan gowrak taryhy bar, derýadaky çökündiler Yibiniň ösüşini alamatlandyrýan ýaly paýhas we medeniýet toplapdyr. Ekiz diňler bu ýere gelýänlere ýol görkezmek üçin ýeňil portal we ýaşaýjylaryň ýygnanmagy üçin möhüm ähmiýete eýe.

Stomatologiýa

Clinique ii

Stomatologiýa Clinique ii, öz dersinde iň ösen tehnikalary we materiallary ulanýan we öwrenýän pikir ýolbaşçysy we çyraçy üçin hususy ortodontiki klinika. Arhitektorlar, kosmosda dizaýn ýörelgesi hökmünde ýokary takyk lukmançylyk enjamlarynyň ortodontiki adaty ulanylyşyna esaslanýan implant düşünjesini göz öňüne getirdiler. Içki diwar ýüzleri we mebeller iň soňky lukmançylyk tehnologiýasy ornaşdyrylan sary korian çaýkanyp, ak gabyga birleşdirilýär.

Megalopolis X Shenzhen Super Ştab-Kwartirasy

Megalopolis X

Megalopolis X Shenzhen Super Ştab-Kwartirasy Megalopolis X, Gonkong bilen Şençzheneniň serhedine ýakyn has uly aýlag sebtiniň merkezinde täze merkez bolar. Baş meýilnama arhitekturany pyýada torlary, seýilgähler we köpçülik ýerleri bilen birleşdirýär. Grounderüsti transport ulgamlarynyň ýokarsynda we aşagynda şäherde aragatnaşygyň ulalmagy meýilleşdirilýär. Aşakdaky ýerüsti durnukly infrastruktura ulgamy etraplary sowatmak we galyndylary awtomatiki usulda arassalamak ulgamlaryny üpjün eder. Maksat şäherleriň geljekde nähili dizaýn ediljekdiginiň döredijilik baş meýilnamasyny döretmekden ybaratdyr.