Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kitap Dükany, Söwda Merkezi

Jiuwu Culture City , Shenyang

Kitap Dükany, Söwda Merkezi “Jato Design” -a adaty kitap dükanyny dinamiki, köp ulanylýan giňişlige öwürmek tabşyryldy - diňe bir söwda merkezi bolman, eýsem kitapdan ylham alýan wakalaryň medeni merkezi we başgalar. Merkez merkezi, tomaşaçylaryň ajaýyp dizaýnlar bilen güýçlendirilen has ýeňil tonna agaçdan ýasalan gurşawa geçýän “gahryman” giňişligidir. Çyra meňzeş pileler potolokdan asylýar, basgançaklar myhmanlary basgançaklarda oturmaga we okamaga höweslendirýän umumy giňişlik bolup hyzmat edýär.

Afişa

Cells

Afişa 2017-nji ýylyň 19-njy iýulynda PIY Awstraliýanyň Melburn şäherinde kiçi bina gurdy. Bu 761 bölekden ybarat kiçijik gala bolup, oňa & quot; Öýjükler & quot; diýip at berdiler. Düwünler el bilen öwrülen sapak tenon we göni tenon görnüşinde düzülendir, & quot; Gündogar Tenon & amp; Günbatar Mortise & quot;. Üýtgeýän tekjeler, okuw we aýakgap aýakgaplary we ş.m. önümlerini tapyp bilersiňiz, bularyň hemmesi bölünip, bir organizmde jemlenýär. Soň bolsa, olaryň erkin ösmek islegini duýarsyňyz.

Myhmanhananyň Içerki Dizaýny

Stories Container

Myhmanhananyň Içerki Dizaýny Konteýner ýükleri ýerlere daşaýar. Myhmanhana syýahatçylar üçin dynç alyş ýerleri bilen üpjün edýär. Wagtlaýyn dynç alyş ýeri olaryň umumylyklarydyr. Şonuň üçin "konteýner" -i myhmanhana düşünjesi hökmünde ulanyň. Myhmanhana diňe bir dynç alyş mekany däl, eýsem şahsyýeti hem bar. Her otagyň öz aýratynlygy we şahsyýeti bar. Şonuň üçin aşakdaky ýaly sekiz dürli toplum dörediň: Indulge, Evolve, WabiSabi, Parlak gül, Pantone, Fantaziýa, Syýahat we Ballerina. Durnuk jaýy diňe bir dynç alýan ýer däl, eýsem ruhuňyzy üpjün ediji stansiýa.

Ofisiň Içerki Dizaýny

Yuli Design Studio

Ofisiň Içerki Dizaýny Hakyky binagärlik keşbini petikleýän köçelerde dik, keseligine we gapdal ugurlarda elmydama gaty köp bulaşyk bellik tagtalary bar. Bu, açyk bezeg önümleriniň getirýän täsirlerini gowulandyrmak we ýokarlandyrmak üçin bellik tagtalaryny nädip kesgitlemelidigini göz öňünde tutýar. Içerki dizaýn nokady, öňki ýerleşişini bölmekdir. Tebigy yşyklandyryş girizilýär. Bir gat beýik ýer bilen gurulýar. Basgançaklar üýtgedilen ýerde. Basgançaklaryň kesilen ýerini üýtgetmek dik hereketleriň wagtyny gysgaldýar. Bu köne çäklerden täze bir mümkinçilik döredýär.

Saç Salony

Taipei Eros

Saç Salony Saç salonlary gara, ak we çal reňkleriň geometriýasyna esaslanýar. Saç kesmek yşaratlary heýkeltaraşlyklaryň köpelmegine terjime edilýär. Üçburçluk hereketi, ýygnamak, kesmek we tikmek arkaly funksional kublary we uçarlary potoldan pola çenli şekillendirýär. Bölünýän çyzyklara ýerleşdirilen yşyk çyzyklary, düşürilen potolokyň ýagdaýyny çözmek bilen goşmaça yşyklandyryş bolup hyzmat edýän köp sanly yşyk guşaklaryna goşant goşýar. Uçarlar bilen üç ölçegli aralykda erkin aýlanyp, uly aýnanyň şöhlelenmesi bilen uzalyp gidýärler.

Hususy Bag

Ryad

Hususy Bag Kynçylyk köne ýurt jaýyny döwrebaplaşdyrmakdan ybaratdy we binagärlik we landşaft meýdançalarynda hemmetaraplaýyn işleýän parahatçylyk we asudalyk meýdanyna öwrüldi. Fasad täzelendi, asfaltlarda gurluşyk işleri geçirildi we basseýn we diwarlar saklandy, arçalar, diwarlar we diwarlar üçin täze demir önümleri ýasaldy. Bagbançylyk, suwaryş we suw howdany, ýyldyrym, mebel we esbaplar hem doly aralaşdy.