Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kafe We Restoran

Roble

Kafe We Restoran Dizaýn ideýasy ABŞ-nyň biftek we çilim çekýän ýerlerinden alyndy we birinji tapgyr gözleg toparynyň netijesinde gözleg topary agaç we derini gara we ýaşyl ýaly gara reňkler bilen altyn we gül ýaly ulanmagy karar etdi. altyn ýyly we ýeňil lýuks çyra bilen alyndy. Dizaýnyň aýratynlyklary, elde ýasalan 1200 anodlaşdyrylan polatdan ybarat 6 sany uly asma çilimdir. Şeýle hem owadan we dürli çüýşelerden ybarat 275 santimetr saýawan bilen örtülen 9 metrlik taýak hasaplaýjysy, hiç hili goldaw bolmazdan paneli ýapýar.

Gürleýji

Sperso

Gürleýji Sperso Sperm we Ses sözlerinden gelýär. Aýna köpürjigiň we gürleýjiniň kellesindäki çukuryna mahsus görnüşi, erkeklik sperminiň jübütleşýän wagty aýal ýumurtgasyna edil erkeklik sperminiň ody ýaly daşky gurşawyň daş-töweregine çuňňur aralaşmagyny aňladýar. Maksat daşky gurşawda ýokary güýç we ýokary hilli ses öndürmek. Simsiz ulgam ulanyja jübi telefonyny, noutbugy, planşetleri we beýleki enjamlary gürleýjä Bluetooth arkaly birikdirmäge mümkinçilik berýär. Bu potolok gürleýjini otagda, ýatylýan otaglarda we telewizor otagynda ýörite ulanyp bolýar.

Binagärlik Gözlegleri We Ösüşi Arhitekturanyň

Technology Center

Binagärlik Gözlegleri We Ösüşi Arhitekturanyň Tehnologiýa merkeziniň binagärlik taslamasy binagärlik ansamblynyň daş-töweregi peýza .a, asuda we ýakymly giňişlige birleşdirmegi üçin görkezme bolup durýar. Bu kesgitleýji ideýa, plastmassa we konstruktiw niýeti bilen beýan ediljek gözlegçileriň zerur intellektual çümdürilmegi üçin döredilen ansambly adamlaşdyrylan möhüm ähmiýete eýe edýär. Konkaw we konweks görnüşdäki üçekleriň ajaýyp we toplumlaýyn dizaýny, arhitektura toplumynyň esasy aýratynlyklaryny kesgitleýän, gorizontal çyzyklara diýen ýaly degýär.

Oturgyç

Ane

Oturgyç Ane taburynda sazlaşykly ýüzýän ýaly görünýän, ýöne agaç aýaklaryndan garaşsyz, polat çarçuwanyň üstünde gaty agaç bölekleri bar. Dizaýner, kepillendirilen ekologiýa taýdan arassa agaçdan ýasalan oturgyjyň, dinamiki görnüşde ýerleşdirilen we kesilen agaç görnüşiniň köp böleklerini täsin ulanmak arkaly emele gelendigini aýdýar. Oturgyçda oturanyňyzda, arka tarap birneme ýokarlanmagy we gapdaldaky aýlaw burçlary tebigy, amatly oturgyç üpjün edýän görnüşde tamamlanýar. Ane taburynyň ajaýyp görnüşi döretmek üçin diňe dogry çylşyrymlylyk derejesi bar.

Çaý Üçin

Seven Tea House

Çaý Üçin Çaý zaly markasy, çaýy erkin we rahat ýagdaýda dökmek we dargatmak şekilini alýar, çaý demlemek döwründe çaý boýagynyň elementi hökmünde güýçli ýa-da gowşak çaý demlemek prosesi düşünjesi. Çaýy syýa ýaly kabul etmek we barmagy ruçka ýaly ulanmak, çaý zaly maşgalasynyň giň aňyny peýza. Bilen çekmek. Asyl paket dizaýny, çaý bilen ýaşamagyň ýakymly wagtyny görkezýän amatly atmosferany berýär.

Markany Mahabatlandyrmak

Project Yellow

Markany Mahabatlandyrmak Sary taslama, hemme zadyň sary düşünjesini döredýän giňişleýin sungat taslamasydyr. Esasy görüşe görä, dürli şäherlerde uly açyk ekranlar görkeziler we şol bir wagtyň özünde bir topar medeni we döredijilik önümleri öndüriler. Wizual IP hökmünde, Sary Taslama adamlary ýatdan çykmajak bitewi açar görnüşi döretmek üçin özüne çekiji wizual şekil we gujurly reňk shemasyna eýedir. Uly göwrümli onlaýn we awtonom mahabat we wizual önümleriň çykmagy üçin amatly, bu özboluşly dizaýn taslamasydyr.