Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ajaýyp Bagyşlanan Ösümlik Gutusy

Bloom

Ajaýyp Bagyşlanan Ösümlik Gutusy “Bloom” ajaýyp öý mebeli hökmünde çykyş edýän ajaýyp ösümlik gutusydyr. Sukkulentler üçin ajaýyp ösýän şertleri üpjün edýär. Önümiň esasy maksady, şäher ýerlerinde ýaşaýanlara ýaşyl gurşawy az bolan isleg we terbiýäni doldurmak. Şäher durmuşy gündelik durmuşda köp kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Bu adamlary tebigatyna üns bermezlige alyp barýar. “Bloom” sarp edijiler bilen tebigy islegleriniň arasynda köpri bolmagy maksat edinýär. Önüm awtomatlaşdyrylan däl, sarp edijä kömek etmegi maksat edinýär. Programma goldawy, ulanyjylara ösdürip ýetişdirmäge mümkinçilik berýän ösümlikleri bilen çäre görmäge mümkinçilik berer.

Ybadathana

Coast Whale

Ybadathana Kitiň bionik görnüşi bu ybadathananyň diline öwrüldi. Islandiýanyň kenarynda galan kit. Adam pes balyk guýusy arkaly öz bedenine girip, okeana seredýän kitiň görnüşini başdan geçirip biler, bu ýerde adamlara daşky gurşawyň zaýalanmagy barada oýlanmak aňsatdyr. Goldaw gurluşy, daşky gurşawa az zyýan ýetirmegi üçin kenara düşýär. Tebigy we ekologiýa taýdan arassa materiallar bu taslamany daşky gurşawy goramagy talap edýän syýahatçylyga öwürýär.

Üýtgeýän Teker

T Razr

Üýtgeýän Teker Nearakyn geljekde elektrik transportynyň ösüşiniň gapysynda. Awtoulag böleklerini öndüriji hökmünde “Maxxis” bu tendensiýa gatnaşyp bilýän we hatda tizlenmegine kömek edip boljak akylly ulgamy nädip dizaýn edip boljakdygyny pikirlenmegi dowam etdirýär. T Razr zerurlyk üçin döredilen akylly tekerdir. Gurlan datçikler dürli sürüş şertlerini işjeň tapýar we tekeri üýtgetmek üçin işjeň signallary berýär. Ulaldylan ýörelgeler signala jogap hökmünde aragatnaşyk meýdanyny uzadýar we üýtgedýär, şonuň üçin çekiş işini gowulandyrýar.

Çaý Öndüriji

Grundig Serenity

Çaý Öndüriji Arkaýynlyk, şatlykly ulanyjy tejribesine ünsi jemleýän häzirki zaman çaý öndürijisidir. Taslama esasan estetiki elementlere we ulanyjy tejribesine ünsi jemleýär, sebäbi esasy maksat önümiň bar bolan önümlerden tapawutly bolmagyny teklip edýär. Çaý öndürijiniň duralgasy, önüme özboluşly şahsyýet getirýän ýere seretmäge mümkinçilik berýän bedenden has kiçi. Birneme egrilen beden, dilimlenen ýüzler bilen birleşdirilip, önümiň özboluşlylygyny goldaýar.

Çilim

Lory Duck

Çilim “Lory Ördek” bürünçden we epoksi aýnadan ýasalan modullardan ýygnanan asma ulgamy hökmünde döredilip, hersi salkyn suwlaryň üstünden gaýduwsyz süýşýän ördek ýalydyr. Şeýle hem, modullar sazlama mümkinçiligini hödürleýärler; degmek bilen, hersi islendik ugra gönükdirilip we islendik beýiklikde asylyp bilner. Çyranyň esasy görnüşi has çalt doguldy. Şeýle-de bolsa, ajaýyp deňagramlylygy we mümkin bolan ähli tarapdan iň gowy görnüşi döretmek üçin sansyz prototipler bilen birnäçe aýlap gözleg we ösüş gerekdi.

Aýal Eşiklerini Ýygnamak

Hybrid Beauty

Aýal Eşiklerini Ýygnamak Gibrid gözellik kolleksiýasynyň dizaýny, diri galmak mehanizmi hökmünde kesikliligi ulanmakdyr. Döredilen ýakymly aýratynlyklar lentalar, çüýler we güller bolup, adaty zawod we koutur usullary bilen ýasalýar. Bu, romantik, garaňky, ýöne baky bolan häzirki gibrid üçin köne usul usullaryny döredýär. Gibrid gözelligiň ähli dizaýn prosesi, wagtlaýyn dizaýnlary döretmek üçin durnuklylygy ösdürýär.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.