Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Restoran

Chuans Kitchen II

Restoran Çuan aşhanasy II, Siçuan ingingjingiň gara toýundan ýasalan gap-gaçlaryny we metro gurluşygyndan gazylan toprak materiallaryny ortaça hökmünde alýan adaty halk sungatynyň häzirki zaman tejribesi esasynda gurlan synag restoranydyr. Materiallaryň çäginden geçip, adaty halk sungatynyň häzirki zaman görnüşini öwrenmek bilen, Infinity Mind, ingingjingiň gara toýun gap-gaçlaryny atandan soň taşlanan gazetleri çykardy we olary Çuanyň aşhana II-de esasy bezeg elementi hökmünde ulandy.

Kreslo

Infinity

Kreslo Infinity kreslo dizaýnynyň esasy ünsi takyk arka tarapda edilýär. Bu çäksizlik nyşanyna salgylanýar - sekiz şekilli ters şekil. Aýlananda, çyzyklaryň dinamikasyny düzüp, birnäçe uçarda çäksizlik belgisini dikeldende görnüşini üýtgedýän ýaly. Arka tarapy daşarky aýlawy emele getirýän birnäçe elastik zolak bilen çekilýär, bu hem durmuşyň we deňagramlylygyň çäksiz sikliniň simwolyna gaýdyp gelýär. Goşmaça aýratynlyklar, gysgyçlaryň edişi ýaly, oturgyjyň gapdal böleklerini ygtybarly düzedýän we goldaýan üýtgeşik aýak skidlerine aýratyn üns berilýär.

Kafe

Hunters Roots

Kafe Döwrebap, arassa estetika üçin gysgaça jogap bermek bilen abstrakt görnüşde ulanylýan agaç miwe sandyklaryndan ylhamlanan içki bölüm döredildi. Sandyklar boşluklary doldurýar, çuňňur we gowak ýaly heýkeltaraş görnüşini döredýär, ýöne ýönekeý we göni geometrik şekillerden öndürilýär. Netijede arassa we gözegçilik edilýän giňişlik tejribesi. Akylly dizaýn, amaly enjamlary bezeg aýratynlyklaryna öwürmek bilen çäkli meýdany hasam ulaldýar. Çyralar, şkaflar we tekjeler dizaýn düşünjesine we heýkeltaraş wizual goşant goşýar.

Kristal Ýagty Heýkeltaraşlyk

Grain and Fire Portal

Kristal Ýagty Heýkeltaraşlyk Agaçdan we kwars kristalyndan emele gelen bu organiki ýagtylyk heýkeli, garry Teak agajynyň ätiýaçlyk gorundan durnukly çişirilen agajy ulanýar. Gün, ýel we ýagyş bilen onýyllyklaryň dowamynda howa bilen ýasalan agaç soňra elde şekillendirilýär, gumlanýar, ýakylýar we LED yşyklandyryşyny saklamak we kwars kristallaryny tebigy diffuzor hökmünde ulanmak üçin gämä gutarýar. Her heýkeltaraşda 100% tebigy üýtgemedik kwars kristallary ulanylýar we takmynan 280 million ýyl köne. “Shou Sugi Ban” oduny gorap saklamak we gapma-garşylykly reňkde ulanmak üçin agaçdan ýasalan dürli usullar ulanylýar.

Yşyklandyryş Yşyklandyryşyň

Capsule

Yşyklandyryş Yşyklandyryşyň Çyranyň görnüşi Kapsula häzirki zaman dünýäsinde giňden ýaýran kapsulalaryň görnüşini gaýtalaýar: dermanlar, binagärlik gurluşlary, kosmos gämileri, termozalar, turbalar, nesillere habar iberýän wagt kapsulalary. Iki görnüşde bolup biler: standart we uzyn. Çyralar dürli aç-açanlyk bilen birnäçe reňkde bar. Neýlon ýüpler bilen daňmak, lampa elde ýasalan täsir goşýar. Onuň ähliumumy görnüşi önümçiligiň we köpçülikleýin önümçiligiň ýönekeýligini kesgitlemekdi. Çyranyň önümçilik prosesinde tygşytlamak onuň esasy artykmaçlygydyr.

Pawilion

ResoNet Sinan Mansions

Pawilion ResoNet pawiliony, Hytaýyň Täze ýylyny bellemek üçin Şanhaýdaky Sinan Mansions tarapyndan tabşyryldy. Wagtlaýyn pawilýondan we içki ýüzüne birikdirilen interaktiw LED çyra "rezonetden" ybarat. Tebigy gurşawa mahsus bolan rezonans ýygylyklaryny, köpçüligiň we LED tor arkaly ýüze çykarylan elementleriň täsiri arkaly göz öňüne getirmek üçin “Low-Fi” usullaryny ulanýar. Pawilion yrgyldy stimullaryna jogap hökmünde jemgyýetçilik ýerini ýagtylandyrýar. Bahar baýramynyň arzuwlaryny ýerine ýetirmek üçin gelýänlerden başga-da, çykyş sahnasy hökmünde hem ulanylyp bilner.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.