Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Dermanhana Paýlamak

The Cutting Edge

Dermanhana Paýlamak Kesiş gyrasy, Japanaponiýanyň Himeji şäherindäki goňşy Daýiçi umumy hassahanasy bilen baglanyşykly dermanhana. Bu görnüşli dermanhanalarda müşderiniň bölek satuw görnüşindäki ýaly önümlere göni girip bilmeýär; Has dogrusy, dermanlary lukmançylyk reseptini berenden soň, dermanhanaçy tarapyndan howluda taýýarlanar. Bu täze bina, ösen lukmançylyk tehnologiýasyna laýyklykda ýokary tehnologiýaly ýiti keşbi girizmek arkaly hassahananyň abraýyny ýokarlandyrmak üçin döredildi. Ak minimalistik, ýöne doly işleýän giňişlige getirýär.

Flagman Dükany

WADA Sports

Flagman Dükany 30 ýyllygyny bellemek üçin WADA Sports täze gurlan baş edara we flagman dükanyna göçýär. Dükanyň içinde binany goldaýan ullakan elliptik metal gurluş bar. Elliptiki gurluşyň aşagynda raketa önümleri ýörite taýýarlanan gural bilen deňleşdirildi. Raketler yzygiderli ýerleşdirilip, birin-birin eliňe almak aňsatlaşdyrylýar. Oveokarda elliptik şekil, ýurduň dürli künjeklerinden ýygnalan we dükanyň içini raketanyň muzeýine öwürmek üçin dürli gymmatly üzüm we döwrebap raketalary görkezmek üçin ulanylýar.

Ofis

The Duplicated Edge

Ofis Gaýtalanýan gyra, Japanaponiýanyň Kawanishi şäherindäki “Toshin” hemra taýýarlaýyş mekdebiniň dizaýny. Mekdep pes potolokly 110 inedördül metrlik otagda täze kabul ediş, maslahat we konferensiýa meýdançalaryny isledi. Bu dizaýn, boşlugy funksional subýektlere bölýän ýiti üçburçly kabul ediş we maglumat hasaplaýjy bilen bellenen açyk meýdany teklip edýär. Hasap ýuwaş-ýuwaşdan ýokarlanýan ak metal örtük bilen örtülendir. Bu kombinasiýa, howly diwaryndaky aýnalar we boşlugy has giň ölçeglere çenli uzadýan potolokda şöhlelendiriji alýumin panelleri bilen köpeldilýär.

Sergi Otagy

Origami Ark

Sergi Otagy “Origami Ark” ýa-da “Sun Show” deri pawiliony Japanaponiýanyň Himeji şäherinde Sanşo deri öndürmek üçin sergi zaly. Kynçylyk, gaty çäklendirilen ýerde 3000-den gowrak önüm görkezmäge we sergi zalyna baranda müşderä dürli önümlere düşünmäge mümkinçilik berýän giňişlik döretmekdi. “Origami Ark”, üç ölçegli labirent döretmek üçin 1,5x1.5x2 m3 83 sany kiçi birligi yzygiderli birleşdirip, jeňňel sport zalyny öwrenmäge meňzeş myhmany we tejribäni üpjün edýär.

Ofis Binasy

The PolyCuboid

Ofis Binasy “PolyCuboid” ätiýaçlandyryş hyzmatlaryny berýän kompaniýa TIA üçin täze baş binadyr. Birinji gat meýdançanyň çäkleri we binanyň düýbüni çäklendirýän ýerasty ýoldan geçýän 700 mm diametrli suw turbasy bilen emele geldi. Metall gurluşy kompozisiýanyň dürli bloklaryna bölünýär. Sütünler we şöhleler kosmos sintaksisinden ýitip, bir obýektiň täsirini görkezýär, şol bir wagtyň özünde binanyň täsirini hem ýok edýär. Volumetriki dizaýn, binanyň özüni kompaniýany görkezýän nyşana öwürmegi TIA-nyň Logosy bilen ylhamlanýar.

Mekdep

Kawaii : Cute

Mekdep Goňşy gyzlaryň orta mekdepleri bilen gurşalan bu “Toshin” hemra taýýarlaýyş mekdep, täsin bilim dizaýnyny görkezmek üçin köp söwda köçesindäki strategiki ýerinden peýdalanýar. Gaty okuwlar üçin amatly we güýmenje üçin rahat atmosfera gabat gelýän dizaýn, ulanyjylaryň zenan tebigatyny ösdürýär we mekdep okuwçylary tarapyndan esasan ulanylýan “Kawaii” abstrakt düşünjesi üçin alternatiw materializasiýa hödürleýär. Bu mekdepdäki toparlar we synplar üçin otaglar çagalaryň suratlar kitabynda görkezilişi ýaly sekizburçly üçekli jaýyň görnüşini alýar.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.