Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ösýän Mebel Mebelleriň

dotdotdot.frame

Ösýän Mebel Mebelleriň Jaýlar kiçelýär, şonuň üçin olara köptaraply ýeňil mebel gerek. “Dotdotdot.Frame” bazardaky ilkinji ykjam, özboluşly mebel ulgamydyr. Netijeli we ykjam, çarçuwany diwara berkitmek ýa-da öýüň töwereginde aňsat ýerleşdirmek üçin oňa daýanmak bolýar. Özbaşdaklygy 96 deşikden we olary düzeltmek üçin giňeldilen esbaplardan gelýär. Birini ulanyň ýa-da zerur bolanda birnäçe ulgamy birleşdiriň - çäksiz kombinasiýa bar.

Taslamanyň ady : dotdotdot.frame, Dizaýnerleriň ady : Leonid Davydov, Müşderiniň ady : dotdotdot.furniture.

dotdotdot.frame Ösýän Mebel Mebelleriň

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.