Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Içgi Markasy We Gaplamak Gaplamanyň

Jus Cold Pressed Juicery

Içgi Markasy We Gaplamak Gaplamanyň Logotip we gaplama ýerli M - N Associates firmasy tarapyndan döredildi. Gaplamak ýaş bilen bagryň arasynda dogry deňagramlylygy döredýär, ýöne nähilidir bir owadan. Ak ýüpek ekran nyşany, ak gapak bilen reňkli mazmuna garşy gelýär. Çüýşäniň üçburçluk gurluşy üç sany aýratyn paneli döretmek üçin ajaýyp karz berýär, biri logo üçin, ikisi maglumat üçin, esasanam tegelek burçlardaky jikme-jik maglumat.

Piwo Gaplamak Gaplamanyň

Okhota Strong

Piwo Gaplamak Gaplamanyň Bu täzeden dizaýn etmegiň pikiri, göz bilen tanalýan berk material - gasynlanan metal arkaly önümiň ýokary ABV-ni görkezmekdir. Gasynlanan metal nagyşlar, aýna çüýşäniň taktiki we saklanmagyny aňsatlaşdyrýan esasy sebäbe öwrülýär. Gasynlanan metallara meňzeş grafiki nagyş, alýuminine geçirilip, ulaldylan diagonaly marka nyşany we täze dizaýny has dinamik edýän awçynyň döwrebaplaşdyrylan şekili bilen doldurylyp bilner. Iki çüýşe üçin grafiki çözgüt we ýönekeý we durmuşa geçirmek aňsat. Goňur reňkler we ajaýyp dizaýn elementleri maksatly diňleýjini özüne çekýär we tekjäniň görnükliligini ýokarlandyrýar.

Gaplamak Gaplamanyň

Stonage

Gaplamak Gaplamanyň Alkogolly içgileri “ereýän paket” düşünjesi bilen döredijilik bilen birleşdiren “Melting Stone”, adaty alkogol gaplamalaryndan tapawutlylykda özboluşly gymmatlyk getirýär. Adaty açylyş gaplama prosedurasynyň ýerine, ereýän daş, ýokary temperaturaly ýer bilen kontaktda özüni eritmek üçin döredildi. Alkogol paketi gyzgyn suw bilen guýlanda, “mermer” nagyş gaplamasy öz-özünden erär, şol bir wagtyň özünde müşderi öz önümleri bilen içgini lezzet almaga taýyn. Alkogolly içgilerden lezzet almagyň we adaty gymmatyna baha bermegiň täze usuly.

Nahar Kitaby

12 Months

Nahar Kitaby Kofe stoly Wengriýanyň nahar kitaby 12 aý, ilkinji ýazyjy Ewa Bezzegh tarapyndan “Artbeet Publishing” tarapyndan 2017-nji ýylyň noýabr aýynda satuwa çykaryldy. Bu, her aýda dünýäniň dürli künjeklerinden birnäçe aşhananyň tagamlaryny öz içine alýan möwsümleýin salatlary hödürleýän özboluşly ajaýyp çeper at. Bölümler möwsümleýin reseptleri we degişli iýmitleri, ýerli peýza .y we durmuş portretlerini öz içine alýan 360pp-da tutuş ýylyň dowamynda tabaklarymyzdaky we tebigatymyzdaky üýtgeşmeleri yzarlaýar. Reseptleriň yzygiderli tematiki ýygyndysy bolmakdan başga-da, dowamly çeper kitap tejribesini wada berýär.

Kofe Gaplamak Gaplamanyň

The Mood

Kofe Gaplamak Gaplamanyň Dizaýnda bäş dürli eli çyzylan, üzüm bilen ylhamlanan we birneme real maýmyn ýüzleri görkezilýär, olaryň hersi başga sebitden tapawutly kofeni görkezýär. Olaryň kellesinde ajaýyp, nusgawy şlýapa. Olaryň ýumşak sözleri bilesigelijiligi döredýär. Bu dapper maýmynlar, çylşyrymly tagam aýratynlyklary bilen gyzyklanýan kofe içýänleri özüne çekýän hilini aňladýar. Olaryň sözleri keýpiňi oýnaýar, ýöne kofeniň tagam profiline, ýumşak, güýçli, turş ýa-da ýylmanak degişlidir. Dizaýn ýönekeý, ýöne inçe akylly, her keýp üçin kofe.

Konýak Aýna

30s

Konýak Aýna Bu eser konýak içmek üçin döredildi. Aýna studiýada mugt berilýär. Bu, her aýna bölegi aýratyn edýär. Aýnany ele almak aňsat we ähli tarapdan gyzykly görünýär. Aýnanyň görnüşi, içmek üçin goşmaça lezzet goşýan dürli burçlardan ýagtylygy görkezýär. Kubokyň tekiz görnüşi sebäpli, iki gapdalynda-da dynç almak isleýän ýaly stakany stoluň üstünde goýup bilersiňiz. Eseriň ady we pikiri hudo .nigiň garramagyny belleýär. Dizaýn, garrylygyň nuanslaryny görkezýär we konýagyň hilini ýokarlandyrmak däbini ulanýar.