Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Broşýura

NISSAN CIMA

Broşýura Is Nissan iň häzirki zaman tehnologiýalaryny we paýhasyny, ajaýyp hilli içerki materiallary we ýapon senetçilik sungatyny (ýapon dilinde “MONOZUKURI”) birleşdirdi, deňsiz-taýsyz hilli kaşaň sedan - täze CIMA, Nissanyň ýeke-täk baýdagy.・ Bu kitapça diňe bir CIMA-nyň önüm aýratynlyklaryny görkezmek üçin däl-de, eýsem Nissan-yň ussatlygyna bolan ynamy we buýsanjyny tomaşaçylara ýetirmek üçin döredildi.

Sakgyçyň Paket Dizaýny

ZEUS

Sakgyçyň Paket Dizaýny Sakgyç çeýnemek üçin paket dizaýnlary. Bu dizaýn düşünjesi "duýgurlygy güýçlendirýär". Önümleriň nyşanlary ýigrimi ýaşlaryndaky erkeklerdir we şol innowasiýa dizaýnlary önümleri dessine dükanlarda almaga kömek edýär. Esasy wizuallar, her bir tagam bilen baglanyşykly tebigy hadysanyň ajaýyp dünýä görnüşini görkezýär. Jedelli we güýçlendiriji tagam üçin THUNDER SPARK, doňdurma we güýçli sowadyjy tagam üçin SNOW STORM, çygly, şireli we suwly many üçin RAIN SHOWER.

Fotohrom Örtük Gurluşy

Or2

Fotohrom Örtük Gurluşy Or2, gün şöhlesine täsir edýän ýeke-täk ýerüsti üçek gurluşy. Surfaceeriň köpburçly segmentleri ultramelewşe ýagtylyga täsir edip, gün şöhleleriniň ýagdaýyny we intensiwligini düzýär. Kölegede Or2-iň segmentleri aç-açan ak bolýar. Şeýle-de bolsa, gün şöhlesi düşende reňkli bolýar, aşaky giňişligi dürli ýagtylyk bilen doldurýar. Günüň dowamynda Or2 aşaky boşlugy passiw dolandyrýan kölegeli enjam bolýar. Gije Or2, gündizine integrirlenen fotoelektrik öýjükleri tarapyndan ýygnan ýagtylygy ýaýradýan ullakan çilime öwrülýär.

Gazylan Çakyr Belligi We

Il Mosnel QdE 2012

Gazylan Çakyr Belligi We Iseo kölüniň Françiakortanyň kenaryna sepilişi ýaly, köpürjikli çakyr stakanyň gyralaryny çyglaýar. Bu düşünje, kölüň şekiliniň grafiki taýdan gaýtadan işlenmegi bolup, ätiýaçlyk çüýşäniň hrustal aýna guýulmagynyň ähli güýjüni görkezýär. Grafikasy we reňkleri bilen deňagramlaşdyrylan owadan we janly bellik, täze duýgular bermek üçin aç-açan polipropilen we düýbünden gyzgyn folga altyn çap etmek bilen batyrgaý çözgütdir. Şerabyň dökülmegi, grafikanyň paketiň daşyny gurşap alýan gutyda çyzylýar: iki sany “slive et tiroir” elementinden düzülen ýönekeý we täsirli.

Wizual Şahsyýet

Le Coffret - Chambres D'Hôtes

Wizual Şahsyýet Le Coffret, Valle d'Aostanyň jümmüşinde özüne çekiji dizaýn düşegi we ertirlik. Taslama hakyky stil babatynda göz öňünde tutulypdyr: şonuň üçin daş diwarlar, agaç şöhleler we gadymy mebel. Adamyň asmana göterilmegi pikirinden başlap, B & B-iň ýerleşýän dagyny görkezýän üçburçlugyň üstünde asmany alamatlandyrýan tegelek. Jülgäniň keltikleriniň gelip çykyşyny ýada salmak üçin häzirki zaman wersiýasynda täzeden seredilen “Onciale” şrifti, deňagramlylygy aňsatlaşdyrýar we gözüni özüne çekýän nyşany almak üçin güýçli we möhüm nyşany goldaýar.

Albom Örtügi Sungaty

Haezer

Albom Örtügi Sungaty Haezer berk bas sesi, epiki arakesmeler bilen gowy ýalpyldawuk täsirleri bilen tanalýar. Diňe göni öňe sürülýän tans sazy ýaly çykýan ses, ýöne has ýakyndan gözden geçirilende ýa-da diňläniňizde taýýar önümiň içinde birnäçe ýygylyk gatlaklaryny tapyp başlarsyňyz. Döredijilik düşünjesi we ýerine ýetirilmegi üçin kynçylyk Haezer diýlip atlandyrylýan ses tejribesini simulirlemekdi. Çeper eser stili adaty tans aýdym-saz stili däl, şeýlelik bilen Haezeri özüne mahsus reanr edýär.