Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Menýu Üçin Gapak

Magnetic menu

Menýu Üçin Gapak Magnit bilen baglanyşdyrylan birnäçe plastmassa açyk folga, dürli görnüşli çap edilen materiallar üçin ajaýyp örtük bolup hyzmat edýär. Ulanmak aňsat. Öndürmek we goldamak aňsat. Wagt, pul, çig mal tygşytlaýan uzak möhletli önüm. Ekologiýa taýdan arassa. Dürli maksatlar üçin aňsatlyk bilen uýgunlaşdyrylýar. Restoranlarda menýu üçin örtük hökmünde amatly ulanmak. Ofisiant size miwe kokteýlleri bilen diňe bir sahypa, dostuňyz üçin tortly diňe bir sahypa getirende, meselem, diňe siziň üçin ýasalan şahsy menýulara meňzeýär.

Dvd Gutusy

Paths of Light

Dvd Gutusy Zina Karamelonyň gysga animasiýa ýollaryny saklamagyň iň gowy usuly, DVD-de gabat gelýän owadan kassanyň bardygyny üpjün etmekdi. Gaplamak aslynda tokaýdan çykarylan we CD emele getirilen ýaly. Daşyndan, gapagyň gapdalynda ösýän kiçijik agaçlar ýaly dürli çyzyklar görünýär. Agaç daşky görnüşi hem oňa aşa tebigy görnüş bermäge kömek edýär. Lightagtylyk ýollary, 1990-njy ýyllarda köpler üçin CD-ler üçin gören ýagdaýlaryndan gaty täzelenme bolup, içindäki mazmuny düşündirmek üçin adatça kagyz paketli esasy plastmassadan ybaratdy. (JD Munro tarapyndan ýazylan tekst)

Web Sahypasynyň Dizaýny

Trionn Design

Web Sahypasynyň Dizaýny Ak kanwas gurmak üçin iň oňat fon bilen üpjün edýär. Şekerli süýji reňk kombinasiýasy tomaşaçyda özüne çekýän ajaýyp elementi üpjün edýär. Serif we sans serif şriftleriniň we agramynyň we reňkleriniň utgaşmasy tomaşaçylary has giňişleýin öwrenmäge höweslendirýän agyr garyşyk döredýär. “Responsive” bilen HTML5 Parallax animasiýa web sahypasy, öz işgärlerimiziň wektor nyşanlary dizaýny bar. ajaýyp Dizaýn, ajaýyp we ýylmanak animasiýalar bilen açyk reňkli ..

Piwo Reňkleri

Beertone

Piwo Reňkleri Beertone, aýna görnüşindäki janköýerde hödürlenýän dürli piwo reňklerine esaslanýan ilkinji piwo salgylanma gollanmasydyr. Ilkinji neşir üçin ýurtdan, gündogardan günbatara, demirgazykdan günorta aýlanyp, 202 dürli çişlik piwo-dan maglumat ýygnadyk. Tutuş proses ýerine ýetirmek üçin köp wagt we jikme-jik logistika gerekdi, ýöne bu iki hyjuwyň netijesi bizi buýsandyrýar we indiki neşirler meýilleşdirilýär. Şat!

Marka Şahsyýeti

SATA | BIA - Blue Islands Açor

Marka Şahsyýeti BIA ýurtlaryň üstünden pikirleriň we arzuwlaryň üstünden uçýan, adamlary, ýatlamalary, işewürlik we kompaniýalary daşaýan tebigatyň piloty bolan Atlantik asmanyň ýerli guş nyşanydyr. SATA-da BIA hemişe bir atlantik kynçylykda Arhipelagyň dokuz adasynyň birleşmegini alamatlandyrar: Azorlaryň adyny Dünýä al we Dünýäni Azorlara getir. BIA - Mawy adalar Açor - Azotyň dokuz adasy ýaly asimmetrik, tapawutly we reňkli özboluşly genetiki kody esasynda gurlan prototipleriň futurizminden ylham alan täzeden açylan açyk guş, rektilinear.

Sanly Interaktiw Magazineurnal

DesignSoul Digital Magazine

Sanly Interaktiw Magazineurnal “Filli Boya Design Soul” Magazineurnaly okyjylara reňkleriň durmuşymyzdaky ähmiýetini başgaça we lezzetli düşündirýär. “Design Soul” -yň mazmuny modadan sungata çenli giň meýdany öz içine alýar; bezegden şahsy ideg; sportdan tehnologiýa, hatda iýmit we içgilerden kitaplara çenli. Meşhur we gyzykly portretlerden, derňewlerden, iň täze tehnologiýalardan we söhbetdeşliklerden başga-da magazineurnal gyzykly mazmuny, wideolary we aýdym-sazlary hem öz içine alýar. “Filli Boya Design Soul” Magazineurnaly her çärýekde “iPad”, “iPhone” we “Android” -de çap edilýär.