Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Makiýa Collection Kolleksiýasy

Kjaer Weis

Makiýa Collection Kolleksiýasy Kjaer Weis kosmetika liniýasynyň dizaýny, aýallaryň makiýaupynyň esaslaryny üç esasy ugry: dodaklar, ýaňaklar we gözler bilen tapawutlandyrýar. Ösdürmek üçin ulanyljak aýratynlyklary aýna görnüşinde şekillendirilen kompaktlary taýýarladyk: dodaklary üçin inçe we uzyn, ýaňaklary üçin uly we inedördül, gözler üçin kiçi we tegelek. Görnüşi ýaly, kompaktlar kebelegiň ganaty ýaly ýalpyldawuk gapdal hereketi bilen açylýar. Tutuşlygyna doldurylýan bu kompaktlar gaýtadan işlemek däl-de, bilgeşleýin saklanýar.

Analog Sagat

Kaari

Analog Sagat Bu dizaýn, 24 sagatlyk analog mehanizmine (ýarym tizlikli el) esaslanýar. Bu dizaýn, iki sany ark şekilli öl kesikleri bilen üpjün edilýär. Olaryň üsti bilen öwrüm sagady we minutlyk elleri görmek bolýar. Sagadyň eli (disk) dürli reňkleriň iki segmentine bölünýär, olar aýlanyp, AM ýa-da PM wagtyny görüp başlaýan reňkine baglylykda görkezýär. Bir minutlyk el has uly radius ýaýynyň üsti bilen görünýär we 0 minutlyk aýlawyň (arkanyň içki radiusynda ýerleşýär) we 30-60 minutlyk ýeri (daşarky radiusda ýerleşýär) haýsy minut nokadynyň gabat gelýändigini kesgitleýär.

Häzirki Zaman Köýnek Loafer

Le Maestro

Häzirki Zaman Köýnek Loafer “Le Maestro” gönüden-göni metal lazer sintered (DMLS) titanium “matrisa dabany” goşmak bilen köýnek köwşüni öwürýär. “Matrisa topuk” dabany bölüminiň görüş massasyny azaldar we köýnek köwşüniň gurluş bitewiligini görkezýär. Ajaýyp wampy doldurmak üçin, ýokarky asimmetrik dizaýn üçin ýokary däneli deri ulanylýar. Daban bölüminiň ýokarky bölegine birleşmegi indi ýumşak we arassalanan siluetden ybarat.

Gözleg Markasy

Pain and Suffering

Gözleg Markasy Bu dizaýn dürli gatlaklarda görgüleri öwrenýär: filosofiki, jemgyýetçilik, lukmançylyk we ylmy. Şahsy nukdaýnazarymdan azap we agyry köp ýüzlerde we görnüşlerde ýüze çykýar, filosofiki we ylmy taýdan, görgüleriň we agyrylaryň adamlaşdyrylmagyny esas hökmünde saýladym. Tebigatda simbiotik bilen adam gatnaşyklarynda simbiotikiň meňzeşligini öwrendim we bu gözlegden ejir çekýän bilen ejir çekýäniň, agyry bilen agyrynyň arasyndaky simbiotik gatnaşyklary wizual şekillendirýän gahrymanlary döretdim. Bu dizaýn synag we tomaşaçy mowzuk.

Sanly Sungat

Surface

Sanly Sungat Eseriň ethere häsiýeti göze görnüp duran bir zady döredýär. Bu pikir, suwy ýüzleý bolmak we ýerüsti bolmak düşünjesini bermek üçin element hökmünde ulanmakdan gelýär. Dizaýner, şahsyýetlerimizi döretmek we töweregimizdäkileriň bu işdäki roly bilen gyzyklanýar. Onuň üçin özümizden bir zat görkezenimizde "üstümizden" çykýarys.

Çaýhana We Çaý Çaýlary

EVA tea set

Çaýhana We Çaý Çaýlary Gabat gelýän käseler bilen özüne çekiji bu ajaýyp çaý çaýkanyp bilýär we içmek hezil. Bedeniň garyndysy we ösmegi bilen bu çaý küýzesiniň üýtgeşik görnüşi, esasanam gowy guýulýar. Kuboklar dürli usullar bilen eliňizde höwürtge döretmek üçin köp taraply we täsirli, sebäbi her bir adamyň käse tutmak meselesinde öz çemeleşmesi bar. Kümüşden ýasalan halka ýa-da ýalpyldawuk ak gapakly we ak reňkli käseler bilen ýalpyldawuk ak reňkde bar. Içine poslamaýan polat süzgüç. ÇIMKLENDIRMELERI: çaýhana: 12,5 x 19.5 x 13,5 käse: 9 x 12 x 7,5 sm.