Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kebelek Asyjy

Butterfly

Kebelek Asyjy Kebelek asýan, uçýan kebelegiň görnüşine meňzeşligi üçin adyny aldy. Aýrylan komponentleriň dizaýny sebäpli amatly usulda ýygnalyp bilinýän minimalistik mebel. Ulanyjylar asmany ýalaňaç eller bilen çalt ýygnap bilerler. Hereket etmek zerur bolanda, sökülenden soň daşamak amatly. Gurnamak diňe iki ädim ätýär: 1. X döretmek üçin iki ramkany birleşdiriň; we her tarapynda göwher şekilli çarçuwalary bir-birine gabat getiriň. 2. agaç böleklerini çarçuwalary saklamak üçin iki gapdalyndaky göwher şekilli çarçuwalaryň üstünden süýşüriň

Orta Asyr Täzeden Pikir Alyş Medeni Merkezi

Medieval Rethink

Orta Asyr Täzeden Pikir Alyş Medeni Merkezi Orta asyr Rethink, Guangdong welaýatynda aýdym dinastiýasyndan 900 ýyl ozal başlanan kiçijik bir oba üçin Medeniýet merkezini gurmak üçin hususy komissiýa beren jogaby. Dört gatly, 7000 inedördül metrlik ösüş, obanyň gelip çykyşynyň nyşany bolan “Ding Qi Stone” diýlip atlandyrylýan gadymy gaýanyň töwereginde jemlenendir. Taslamanyň dizaýn düşünjesi, köne bilen täzesini baglanyşdyryp, gadymy obanyň taryhyny we medeniýetini görkezmäge esaslanýar. Medeniýet merkezi, gadymy obanyň täzeden düşündirilmegi we häzirki zaman binagärligine öwrülişik hökmünde çykyş edýär.

Satuw Merkezi

Feiliyundi

Satuw Merkezi Gowy dizaýn işi adamlaryň duýgusyny oýandyrar. Dizaýner adaty stil ýadyndan böküp, ajaýyp we futuristik kosmos gurluşynda täze tejribe goýýar. Çuňňur ekologiýa tejribe zaly çeper gurnamalary seresaply ýerleşdirmek, giňişligiň arassa hereketi we materiallar we reňkler bilen bezelen bezeg üstleri arkaly gurulýar. Onda bolmak diňe bir tebigata gaýdyp gelmek däl, eýsem peýdaly syýahatdyr.

Aralyk Kapot

Black Hole Hood

Aralyk Kapot “Black Hole” we “Worm Hole” tarapyndan ylhamlanan bu diapazon, önümi owadan we döwrebap görnüşe öwürýär, bularyň hemmesi duýgy duýgularyny döredýär we elýeterli edýär. Nahar bişirilende duýgy pursatlaryny we aňsat ulanylmagyny üpjün edýär. Bu ýeňil, gurmak aňsat, arassalamak aňsat we häzirki zaman iland aşhanalary üçin niýetlenendir.

Satuw Merkezi

HuiSheng Lanhai

Satuw Merkezi Sahna dizaýnynyň okean temasy bilen, wizual aragatnaşyk elementi hökmünde piksel kwadraty bilen kosmos ruhuny dowam etdiriň, oýundaky çagalara öwreniş we ösüş açyşyny öwrenmäge rugsat beriň, boş ýeriň ýerleşdirilmegi hezil edip bilimiň fantaziýa täsiri. Formadan, masştabdan, reňk desgasyndan, gurluşyndan psihologiki duýgy tejribesine çenli ähli elementler birleşdirilende we çaknyşanda giňişlik düşünjesi dowam edýär we baýlaşýar.

Gürleýji

Black Hole

Gürleýji “Black Hole” häzirki zaman akylly tehnologiýa esasynda işlenip düzüldi we “Bluetooth” göçme gürleýjidir. Dürli platforma bolan islendik jübi telefonyna birikdirilip bilner we daşarky göçme ammarlara birikmek üçin USB porty bar. Içine goýlan çyra stol çyrasy hökmünde ulanylyp bilner. Şeýle hem, “Gara deşik” -iň özüne çekiji görnüşi, içerki dizaýnda öý önümleriniň ulanylmagyny özüne çekýär.