Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kreslo

Baralho

Kreslo Baralho kreslosy arassa görnüşlerden we göni çyzyklardan düzülen ajaýyp häzirki zaman dizaýnyna eýedir. Çotga alýumin plastinkasynda eplençlerden we kebşirlerden ýasalan bu kreslo, materialyň berkligini kynlaşdyrýan batyrgaýlygy bilen tapawutlanýar. Bir elementde gözelligi, ýeňilligi we çyzyklaryň we burçlaryň takyklygyny bir ýere jemlemegi başarýar.

Flagman Dükany

Lenovo

Flagman Dükany “Lenovo Flagship Store” dükany, tomaşaçylara dükanda döredilen durmuş ýörelgesi, hyzmat we tejribe arkaly özara täsirleşmek we paýlaşmak üçin platforma hödürläp, marka keşbini ýokarlandyrmagy maksat edinýär. Dizaýn düşünjesi, hasaplaýyş enjamlaryny öndürijiden sarp ediji elektronika üpjün edijileriniň arasynda öňdebaryjy marka geçmek wezipesine esaslanýar.

Çakyr Belligi

5 Elemente

Çakyr Belligi “5 Elemente” -iň dizaýny, müşderiniň söz azatlygy bilen dizaýn gullugyna ynanýan taslamasynyň netijesidir. Bu dizaýnyň esasy pursaty, önümiň esasy ideýasyny - özboluşly garyşykda biri-birine bagly bäş görnüşli çakyr şekillendirýän rim gahrymany “V”. Etiketka üçin ulanylýan ýörite kagyz, şeýle hem ähli grafiki elementleriň strategiki ýerleşdirilmegi potensial sarp edijini çüýşäni alyp, ellerine aýlamaga, ellemäge mejbur edýär, bu, elbetde, has çuňňur täsir galdyrýar we dizaýny has ýatda galyjy edýär.

Alkogolsyz Içgi Gaplamasy Gaplamanyň

Coca-Cola Tet 2014

Alkogolsyz Içgi Gaplamasy Gaplamanyň Millionlarça T wishest arzuwlaryny ýaýradýan Coca-Cola bankalarynyň bir toparyny döretmek üçin. Bu islegleri emele getirmek üçin Coca-cola-nyň Tết nyşanyny (Swuwutýan guş) enjam hökmünde ulandyk. Her gap üçin ýüzlerçe el bilen ýuwudylan ýuwutmalar ýasaldy we birgiden manyly Wýetnam isleglerini emele getirýän adaty skriptiň töwereginde üns bilen düzüldi. "An", Parahatçylyk diýmekdir. "Tài" üstünlik, "Lộc" abadançylygy aňladýar. Bu sözler dynç alyşyň dowamynda giňden çalşylýar we adatça Tết bezeglerini bezär.

Açyk Gap-Gaç Ulgamy

Osoro

Açyk Gap-Gaç Ulgamy OSORO-nyň täzeçillik häsiýeti, ýokary derejeli witrifirlenen farfor we adaty pil süňkünden ýasalan ýalpyldawuk deriniň sowadyjyda ýa-da doňduryjyda iýmit saklamak we bug peç ýa-da mikrotolkun bilen bişirmek üçin amatly funksiýany birleşdirmekdir. Dürli elementleri bolan ýönekeý, modul görnüşi, ýeriňi tygşytlamak üçin ýygnalyp bilner, çeýe birleşdirilip, köp reňkli silikon O-Sealer ýa-da O-Connector bilen ýapylyp, iýmitiň içinde gowy möhürlener. OSORO gündelik durmuşymyza bolan zerurlygy aradan aýyrmak üçin ähliumumy ulanylyp bilner.

Çäklendirilen Aýratyn Çakyrlar

Echinoctius

Çäklendirilen Aýratyn Çakyrlar Bu taslama köp tarapdan özboluşly. Dizaýn, önümiň özboluşly häsiýetini - aýratyn awtor şerabyny görkezmeli boldy. Mundan başga-da, önümiň adynyň çuňňur manysyny - ajaýyp, ajaýyp, gije bilen gündiziň arasyndaky tapawut, ak-ak, açyk we düşnüksiz habarlaşmak zerurlygy bardy. Dizaýn, gijede gizlenen syry görkezmek niýeti bardy: bizi gaty haýran galdyrýan gijeki asmanyň gözelligi we ýyldyzlar we Zodiakda gizlenen täsin tapyndy.