Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Myhmanhananyň Içerki Dizaýny

The MeetNi

Myhmanhananyň Içerki Dizaýny Dizaýn elementleri taýdan çylşyrymly ýa-da minimalist däl. Esasy hökmünde hytaý ýönekeý reňkini alýar, ýöne häzirki zaman estetikasyna laýyklykda gündogar çeper düşünjesini emele getirýän boş ýer goýmak üçin dokma boýag ulanýar. Häzirki zaman gumanistik öý esbaplary we taryhy hekaýalar bilen däp bolan bezegler, kosmosda dynç alýan gadymy we häzirki zaman gepleşikleri bolup, dynç alyş gadymy jadysy bilen görünýär.

Myhmanhananyň Içerki Dizaýny

New Beacon

Myhmanhananyň Içerki Dizaýny Kosmos gapdyr. Dizaýner oňa duýgy we kosmos elementlerini goşýar. Kosmos Noumenonyň aýratynlyklary bilen utgaşyp, Dizaýner, kosmos ýolunyň tertibi arkaly duýgudan yzygiderlilige aýyrmagy tamamlaýar we soňra doly hekaýa döredýär. Ynsan duýgusy tebigy ýagdaýda çökýär we tejribe arkaly köpelýär. Gadymy şäheriň medeniýetini göçürmek üçin häzirki zaman usullaryny ulanýar we müňlerçe ýyllap estetiki paýhas görkezýär. Dizaýn, tomaşaçy hökmünde şäheriň häzirki zaman durmuşyny öz mazmuny bilen nädip iýmitlendirýändigini ýuwaş-ýuwaşdan aýdýar.

Klinika

Chibanewtown Ladies

Klinika Bu dizaýnyň möhüm elementi hassahana gelýän adamlaryň rahatlanmagydy. Spaceeriň aýratynlygy hökmünde, garrylar otagyndan başga-da, garaşylýan otagda çaga üçin süýt öndürip bilmekleri üçin ada aşhanasy ýaly hasaplaýjy gurulýar. Kosmosyň merkezinde ýerleşýän çagalar meýdançasy giňişligiň nyşanydyr we çagalary islendik ýerden synlap biler. Diwara ýerleşdirilen diwanyň göwreli aýalyň oturmagyny aňsatlaşdyrýan beýikligi, arka burçy düzedilýär we ýassygyň gatylygy gaty ýumşak bolmazlygy üçin düzülýär.

Restoran

Jiao Tang

Restoran Taslama Hytaýyň Çengdu şäherinde ýerleşýän gyzgyn restoran. Dizaýn ylhamy, Neptunda adam bilen tebigatyň sazlaşykly bilelikde ýaşamagyndan gelip çykýar. Restoranda Neptundaky hekaýalary suratlandyrmak üçin ýedi dizaýn mowzugy bar. Film we telewideniýe, sungat, ylym we tehnologiýa düşünjeleri, mebelleriň, lampalaryň, saçak önümleriniň bezeg özboluşly dizaýny, bu ýere gelýänlere ajaýyp täsir galdyrýar. Materiallaryň birleşmegi we reňkleriň gapma-garşylygy kosmos atmosferasyny döredýär. Mehaniki gurnama sungaty, kosmos täsirini we sarp edijiniň tejribesini ýokarlandyrmak üçin ulanylýar.

Zal

BeantoBar

Zal Bu dizaýnyň möhüm elementi, ulanylýan materiallaryň özüne çekijiligini ýüze çykarmakdy. Ulanylan esasy material günbatar gyzyl kedr bolup, Japanaponiýadaky ilkinji dükanynda hem ulanylýar. Riki Watanabe materialy görkezmegiň usuly hökmünde, parket ýaly bölekleri birin-birin ýygnap, materiallaryň düýp manysyny deň bolmadyk reňklerden peýdalanyp, mozaika nagyşyny düzdi. Şol bir materiallary ulanandygyna garamazdan, olary kesip, Riki Watanabe, görüş burçlaryna baglylykda aňlatmalary üýtgedip bildi.

Restoran

Nanjing Fishing Port

Restoran Taslama, Nanjingde üç gatly, 2000 inedördül metr meýdany öz içine alýan restoran. Naharhana we ýygnaklardan başga-da çaý medeniýeti we çakyr medeniýeti bar. Bezeg, potolokdan poluň daş görnüşine çenli täze hytaý duýgusyny birleşdirýär. Şift Hytaýyň gadymy ýaýlary we üçekleri bilen bezelipdir. Şiftdäki dizaýnyň esasy elementini emele getirýär. Agaç şkafy, altyn poslamaýan polat we täze hytaý duýgusyny aňladýan boýag ýaly materiallar täze hytaý duýgusyny döretmek üçin birleşdirilýär.