Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Çakyr

Crombe 3.0

Çakyr “Crombé” çakyr dükany düşünjesiniň maksady, müşderilere düýbünden täze söwda usulyny başdan geçirmekdi. Esasy ideýa ammaryň görnüşinden we duýgusyndan başlamakdy, soň bolsa ýagtylyk we nepislik goşduk. Çakyrlar asyl gaplamalarynda görkezilse-de, demir çarçuwalaryň arassa çyzyklary henizem tanyşlygy we perspektiwany üpjün edýär. Her çüýşe çarçuwada asylgy satyjy özlerine hyzmat etjek birmeňzeş meýdanda asylýar. 12 metrlik rafda şampanlar we gulplar bar. Her şkafda müşderiler 30 çüýşe arkaýyn saklap bilýärler.

Söwda Merkezi

Fluxion

Söwda Merkezi Bu programmanyň ylhamy, özboluşly gurluşy bolan garynja depelerinden gelýär. Garynja depeleriniň içki gurluşy gaty çylşyrymly bolsa-da, ullakan we tertipli şalygy gurup biler. Bu onuň binagärlik gurluşynyň aşa rasionaldygyny görkezýär. Şol bir wagtyň özünde, garynja depeleriniň ajaýyp ýaýlarynyň içi ajaýyp ýaly görünýän ajaýyp köşk gurýar. Şonuň üçin dizaýner, garynjalaryň paýhasyny çeper we oňat gurlan giňişligi, şeýle hem garynja depelerini gurmak üçin ulanýar.

Sergi Stendi

Onn Exhibition

Sergi Stendi Onn, medeni baýlyk ussatlarynyň üsti bilen häzirki zaman dizaýnlary bilen garyşýan ýokary hilli önüm. Onnyň materiallary, reňkleri we önümleri adaty gahrymanlary parlak tagam bilen ýagtylandyrýan tebigatdan ylham alýar. Sergi stendi, önümler bilen bilelikde öwülýän materiallary ulanyp, sazlaşykly sungat eseri bolmak üçin tebigatyň sahnasyny köpeltmek üçin guruldy.

Sergi Dizaýny

Multimedia exhibition Lsx20

Sergi Dizaýny Multimedia sergisi milli walýuta latalarynyň täzeden girizilmeginiň 20 ýyllygyna bagyşlandy. Serginiň maksady, çeper taslama esaslanýan banknotlar we teňňeler, awtorlar - dürli döredijilik resanrlarynyň 40 sany meşhur Latwiýaly suratkeşleri we olaryň sungat eserleri bilen tanyşmakdy. Sergi düşünjesi, suratkeşler üçin umumy gural bolan galamyň merkezi oky bolan grafitden ýa-da gurşundan gelip çykypdyr. Grafit gurluşy serginiň merkezi dizaýn elementi bolup hyzmat edipdir.

Söwda Giňişligi

De Kang Club

Söwda Giňişligi Dekang, Hytaýyň Guanç Guangzhouou şäheriniň söwda merkezinde ýerleşýär, SPA we güýmenje täjirçilik taslamalarynyň biridir. Taslama häzirki zaman şäher durmuşynyň talaplaryna jogap bermek üçin esasy maglumat hökmünde "şäher peýza .y" dizaýn düşünjesinde.

Saglyk Merkezi

Yoga Center

Saglyk Merkezi Kuweýt şäheriniň iň işli etrabynda ýerleşýän ýoga merkezi, Jassim diňiniň ýerzeminini janlandyrmak synanyşygydyr. Taslamanyň ýerleşýän ýeri adaty däldi. Şeýle-de bolsa, şäheriň çäginde we töweregindäki ýaşaýyş ýerlerinde aýal-gyzlara hyzmat etmek synanyşygy boldy. Merkezdäki kabul ediş meýdançasy, gulplar we ofis meýdany bilen birleşýär, agzalaryň rahat akymyna mümkinçilik berýär. Soňra “Locker” meýdançasy “aýakgap erkin zolagyny” aňladýan aýak ýuwulýan ýer bilen deňleşdirilýär. Şondan soň üç ýoga otagyna alyp barýan koridor we okalýan otag bar.