Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Restoran

100 Bites Dessert

Restoran Dizaýn mowzugy, grafiki portretler, diş modelleri, meşhurlaryň baş wizuallary, her bir müşderiniň tagamyny güýçlendirmek üçin esasy aýratynlyklardyr. Ajaýyp goňur we ak grafiki potolokdan başlap, ak super grafiki diwara, tertipli öndürilen önüm ekrany diwaryna, dürli onýyllyklary görkezýän 100 sany dişleme nyşany bilen bilelikde baý dizaýn edilen gara gülkünç tagam bulaşdyrýar.

Korporatiw Dizaýn

Vivifying Minimalism

Korporatiw Dizaýn Elýeterli, klassiki spa bejergisini hödürlemek bilen ösen tehnologiýalara esaslanýan bejeriş usullaryny özleşdirýän häzirki zaman giňişligini döretmekdi. Netijede, ýyly klassiki interýerleriň tanyş manylaryny goşmak bilen ylmy laboratoriýalaryň tygşytlylygyny döredýän dinamiki giňişlik döretmek boldy. Grounder lobbisine ylham zen filosofiýasyndan we kosmosyň ajaýyp tebigatyndan gelip çykypdyr. Kliniki ak we ylmy sebäbini görkezýän ak lavaplaster, klassiki palitradan şokolad goňur, adam islegleriniň ýakymly manylaryny görkezýär.

Lukmançylyk Merkezi

Neo Derm The Center

Lukmançylyk Merkezi Çyzyklaryň mowzugyny rezonanslaşdyrmak üçin niýetlenendir we hek reňkli bellikler, bu aýratyn deri ideg merkezi üçin ajaýyp we gujurly dizaýny görkezmek üçin ýeterlikdir. Ak çyzykly şöhleler ak potolokda hereket edýär we dinamika bilen daş-töweregi giňeldýär. Kabul edişlik bilen ýanaşyk dynç alyş zolagy, mebelden haly çenli hek reňkli hekde goýulýar, bu Wiktoriýa duralgasyna göz aýlamak bilen ýaş we ýaşarýan marka mazmunyny nygtaýar.

Sergi We Gepleşik Meýdançasy

All Love in Town Sales Center

Sergi We Gepleşik Meýdançasy Söwda meýdançasy, teatr we muzeý ýaly sungat we estetika bilen doly işewürlige gönükdirilen iş meýdany bolup biler. Dizaýnerleriň köpüsi, adamlaryň we daş-töweregiň intensiw utgaşmasynyň garaşyşymyzdan has möhüm boljakdygyny hiç wagt pikir etmediler. Içerki giňişlik döretdik, arzan bahaly materiallardan çyra lampalary, Ping Pong we Ro Christmasdestwo bezeg şarlaryndan has köp peýdalanyp, adamlar içeri girip, özüne çekiji täsir galdyrdy. Aýry-aýry dizaýn sebäpli şol döwürde tutuş pudakda.

Kino

Wuhan Pixel Box Cinema

Kino “Piksel” şekilleriň esasy elementidir, dizaýner bu dizaýnyň mowzugy bolmak üçin hereket we piksel gatnaşyklaryny öwrenýär. “Piksel” kinoteatryň dürli ugurlarynda ulanylýar. Kassanyň uly zalynda 6000-den gowrak poslamaýan polat panellerden emele gelen ägirt uly egri konwert bar. Aýratynlyk diwary diwardan çykýan köp mukdarda inedördül zolaklar bilen bezelip, kinonyň ajaýyp adyny görkezýär. Bu kinoteatryň içinde her kim “Pixel” elementleriniň birleşmegi netijesinde döredilen sanly dünýäniň ajaýyp atmosferasyndan lezzet alardy.

Ofis

White Paper

Ofis Kanwasa meňzeş içerki dizaýnerleriň döredijilik goşandy üçin giňişlik döredýär we dizaýn işiniň köp sanly sergisine mümkinçilik döredýär. Her taslama durmuşa geçirilende diwarlar we tagtalar gözleg, dizaýn eskizleri we prezentasiýa bilen örtülendir, her dizaýnyň ewolýusiýasyny ýazga alýar we dizaýnerleriň gündeligine öwrülýär. Gündelik ygtybarly ulanmak üçin özboluşly we batyrgaý ulanylýan ak pollar we bürünç gapy, kompaniýanyň ösüşine şaýat bolup, işgärlerden we müşderilerden aýak yzlaryny we barmak yzlaryny ýygnaýar.