Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kafe

Aix Arome Cafe

Kafe Kafe, bu ýere gelýänleriň ummanlar bilen bilelikde ýaşaýandygyny duýýar. Spaceeriň içinde ýerleşýän ullakan ýumurtga şekilli gurluş, şol bir wagtyň özünde kassir we kofe üpjünçiligi hökmünde işleýär. Çadyryň ikoniki görnüşi, garaňky we garaňky görünýän kofe noýbasyndan ylham alýar. “Uly noýbanyň” iki gapdalyndaky iki sany uly açyk howa çalşygy we tebigy ýagtylyk çeşmesi bolup hyzmat edýär. Kafe bir topar oktopus we köpürjik ýaly uzyn stol bilen üpjün etdi. Tötänleýin asylan çilimler balyklaryň suwuň ýüzüne meňzeşine meňzeýär, ýalpyldawuk süýümler giň ak asmandan rahat gün şöhlesini siňdirýär.

Ýol Görkeziş Sergisi

Boom

Ýol Görkeziş Sergisi Bu, moda markasynyň Hytaýdaky moda sergisi üçin sergi dizaýn taslamasy. Bu ýol görkezişiniň mowzugy ýaşlaryň öz keşbini bezemek mümkinçiligini görkezýär we bu ýol görkezişiniň köpçülige ýetirýän partlaýjy sesini alamatlandyrýar. Zigzag görnüşi esasy wizual element hökmünde ulanyldy, ýöne dürli şäherlerdäki stendlerde ulanylanda dürli konfigurasiýalar bilen. Sergi stendleriniň gurluşy hemmesi zawodda taýýarlanan we ýerinde oturdylan “bölekler”. Roadol görkezişiniň indiki duralgasy üçin täze stend dizaýnyny döretmek üçin käbir bölekleri gaýtadan ulanyp ýa-da üýtgedip bolýar.

Satuw Bölümi

Chongqing Mountain and City Sales Office

Satuw Bölümi “Dag”, Çongçiniň geografiki fonundan ylham alýan bu satuw ofisiniň esasy temasy. Onerdäki çal mermer nagşy üçburç görnüşde emele gelýär; “dag” düşünjesini görkezmek üçin aýratynlyk diwarlarynda we tertipsiz şekilli kabul ediş hasaplaýjylarynda köp geň we ýiti burçlar we burçlar bar. Mundan başga-da, pollary birleşdirýän basgançaklar gowagyň üstünden geçmek üçin niýetlenendir. Şol bir wagtyň özünde, ähli täsirleri ýumşatmak üçin jülgedäki ýagyş sahnasyna öýkünip, tebigy duýgyny görkezip, potolokdan yşyklandyryjylar asylýar.

Kokteýl Bar

Gamsei

Kokteýl Bar “Gamsei” 2013-nji ýylda açylanda, giper-lokalizm şol wagta çenli esasan azyk meýdançasy bilen çäklenýän tejribe ugry bilen tanyşdyryldy. Gamseýde kokteýller üçin ingredientler ýabany ot-iým ýa-da ýerli artezian daýhanlary tarapyndan ösdürilip ýetişdirilýär. Içki çyzgy, bu pelsepäniň aýdyň dowamydyr. Kokteýller ýaly, Buero Wagner hem ähli materiallary ýerli satyn aldy we ýerli çözgütler öndürmek üçin ýerli öndürijiler bilen ýakyn hyzmatdaşlykda işledi. “Gamsei”, kokteýl içmek hadysasyny täze bir tejribä öwürýän doly birleşdirilen düşünje.

Korporatiw Arhitektura Düşünjesi

ajando Next Level C R M

Korporatiw Arhitektura Düşünjesi ajando Loft düşünjesi: Maglumat Unilemimiziň gurluşyk materialy. Germaniýanyň Mannheim duralgasynda gaty üýtgeşik bir jaý döredildi. Doly ajando topary 2013-nji ýylyň ýanwar aýyndan başlap şol ýerde ýaşar we işlär. Arhitektor Piter Stasek we Karlsruhe şäherinde ýerleşýän beýik binagärlik binasy binanyň korporatiw binagärlik düşünjesiniň arkasynda durýar. Wheeleriň kwant fizikasy, Iosif M. Hoffmanyň arhitekturasy we elbetde, ajandonyň maglumat tejribesi: "Maglumat dünýäni tegelek edýär". Ilona Kogliniň erkin journalisturnalisti

Uniwersitet Kafesi

Ground Cafe

Uniwersitet Kafesi Täze “ounder” kafesi diňe bir in engineeringenerçilik mekdebiniň mugallymlarynyň we okuwçylarynyň arasynda jemgyýetçilik jebisligini döretmek üçin däl, eýsem uniwersitetiň beýleki bölümleriniň agzalary bilen özara gatnaşyklary höweslendirmek üçin hem hyzmat edýär. Dizaýnymyzda, hoz tagtalarynyň, deşikli alýuminiň we kosmosyň diwarlarynyň, pollarynyň we potoloklarynyň üstünden palitrany goýup, öňki seminar otagynyň örtülmedik beton göwrümini çekdik.