Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Agşamlyk Nahary

Baan

Agşamlyk Nahary "baan", agşamlyk naharyny ulanmak maksady bilen ýörite döredilen şkafyň bir görnüşidir. Bu üýtgeşik görnüş we güýç, funksiýa bilen baglanyşykly kyssa. Kabinet ulgamlarynyň birnäçe tapawutlandyryjy aýratynlygy bar. “Cutlery insert” we dokumalar gutusy ýaly hekaýa bilen bölünen şkafyň dürli funksiýalary we aýratynlyklary kamin we baca bilen aňladylýar. Mundan başga-da, çakyr äýnegi çilim bilen, basgançaklar bolsa basgançak bilen aňladylýar. Jaýyň dört esasy bölegi bar, olarda kyssa ideýalary bar.

Taslamanyň ady : Baan, Dizaýnerleriň ady : Mr. Paitoon Keatkeereerut, Mr.Chawin Hanjing, Müşderiniň ady : Partly Cloudy Studio.

Baan Agşamlyk Nahary

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.