Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Duýgur Kran

miscea KITCHEN

Duýgur Kran “Miscea KITCHEN” ulgamy dünýäde ilkinji hakykatdanam elýeterli köp suwuk paýlaýjy aşhana kranydyr. 2 dispenseri we krany bir täsin we ulanmaga aňsat ulgam bilen birleşdirip, aşhana iş meýdanynyň töwereginde aýratyn dispenserleriň zerurlygyny aradan aýyrýar. Kran, el arassaçylygynyň iň ýokary peýdasy üçin işlemek üçin doly el degirýär we zyýanly bakteriýalaryň ýaýramagyny azaldýar. Ulgam bilen dürli ýokary hilli we täsirli sabynlar, ýuwujy serişdeler we dezinfeksiýa serişdeleri ulanylyp bilner. Takyk öndürijilik üçin bazardaky iň çalt we ygtybarly datçik tehnologiýasy bar.

Duýgur Kran

miscea LIGHT

Duýgur Kran Sensor işjeňleşdirilen kranlaryň ýalňyş LIGHT diapazony, amatlylygy we el arassaçylygynyň artykmaçlyklary üçin gönüden-göni krana işlenip düzülen integral sabyn dispenserine eýe. Çalt we ygtybarly datçik tehnologiýasyny ulanyp, arassaçylyk we ergonomiki el ýuwmak tejribesi üçin sabyn we suw paýlaýar. Gurlan sabyn dispenseri, ulanyjynyň eli sabyn pudagyndan geçende işjeňleşdirilýär. Soňra sabyn diňe ulanyjynyň eli kranyň rozetkasynyň aşagyna goýlanda paýlanýar. Suwy rozetkanyň aşagynda tutup, içgin kabul edip bolýar.

Awtomatiki Immigrasiýa Terminaly

CVision MBAS 1

Awtomatiki Immigrasiýa Terminaly MBAS 1 howpsuzlyk önümleriniň tebigatyna garşy çykmak we tehnologiki we psihologiki taraplardan gorkuzmagy we gorkyny azaltmak üçin döredildi. Dizaýn, skanerden ekrana yzygiderli garyşýan arassa çyzyklar bilen dostlukly görünýär. Ekrandaky ses we wizual ulanyjylar ilkinji gezek immigrasiýa prosesi boýunça ädim ädýärler. Barmagy çap edýän skaner paneli aňsat tehniki hyzmat etmek ýa-da çalt çalyşmak üçin aýrylyp bilner. MBAS 1, köp dilleriň özara täsirleşmegine we dostlukly tapawutlandyrmaýan ulanyjy tejribesine mümkinçilik berýän serhetlerden geçişimizi üýtgetmegi maksat edinýän özboluşly önüm.

Pyçak

a-maze

Pyçak Labirint pyçak dizaýny, akyl we görüş duýgularymyzy deň derejede höweslendirmegi maksat edinýär. Pyçaklary saklamak we tertiplemek usuly, hemmämiziň bilýän çagalyk oýnumyzdan özboluşly ylham alýar. Estetikany we işleýşi bir ýere jemläp, labirent öz maksadyna hyzmat edýär we has möhümi, bilesigelijilik we gyzykly duýgulary döredýän baglanyşyk gurýar. “Labirent” görnüşindäki arassa, azlygy bilen has köp zat edýän ýönekeýligine göz ýetirmäge mümkinçilik berýär. Şol sebäpli, labirent, ýatdan çykmajak ulanyjy tejribesi we gabat gelýän görnüşi bilen hakyky önüm täzeligini döredýär.

Lampa

the Light in the Bubble

Lampa Köpürjikdäki yşyk, köne filament Edisonyň lampa çyrasyny ýada salýan häzirki zaman lampasy. Bu, lampanyň şekilli lazer bilen kesilen pleksiglas listiniň içinde ýerleşdirilen çyra çeşmesidir. Lampa aç-açan, ýöne çyrany ýakanyňyzda süzgüç we lampoçkanyň görnüşini görüp bilersiňiz. Maýatnik çyrasy ýaly ýa-da adaty lampany çalyşmak üçin ulanylyp bilner.

Asma Lampa

Spin

Asma Lampa Ruben Saldana tarapyndan taýýarlanan aýlaw, aksenti yşyklandyrmak üçin asylan LED çyradyr. Esasy setirleriniň minimalistik aňlatmasy, tegelek geometriýasy we görnüşi, Spine owadan we sazlaşykly dizaýny berýär. Alýuminiýde öndürilen bedeni, ýylylyk geçiriji hökmünde hereket edip, ýeňil we yzygiderliligi üpjün edýär. Onuň ýalpyldawuk potolok bazasy we ultra inçe datçigi howa ýüzüş duýgusyny döredýär. Ak we ak reňkde bar, Spin barlara, hasaplaýjylara, vitrinlere ýerleşdirilmegi üçin ajaýyp yşykdyr ...