Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Oturgyç

Kagome

Oturgyç Grafiki dizaýnda fon bolan Şinn Asano tarapyndan döredilen Sen, 2D hatary 3D görnüşe öwürýän polat mebelleriň 6 bölegi. “Kagome tabagy” ýaly her bir eser, adaty ýapon senetleri we nagyşlary ýaly täsin çeşmelerden ylham alyp, dürli programmalarda görnüşini we işleýşini aňlatmak üçin artykmaçlygy azaldýan setirler bilen döredildi. Kagome tabagy biri-birini goldaýan 18 sag burçly üçburçlukdan ýasalýar we ýokardan seredeniňde adaty ýapon senet nagşy kagome moyou emele gelýär.

Özbaşdak Düzülip Bilinýän Kompýuter

BENT

Özbaşdak Düzülip Bilinýän Kompýuter Köpçülikleýin özleşdirmek ýörelgesi bilen döredilen, köpçülikleýin önümçiligiň çäginde ulanyjylaryň isleglerini has gowy ýerine ýetirmek. Bu taslamadaky esasy kynçylyk, köpçülikleýin önümçiligiň çäginde dört ulanyjy toparynyň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrjak dizaýny çykarmakdy. Üç esasy özleşdirme elementi bu ulanyjy toparlary üçin önümi tapawutlandyrmak üçin kesgitlenýär we ulanylýar: 1. ekran paýlaşmak2 .skran beýikligini sazlamak3.keyboard-kalkulýator kombinasiýasy.

Lampa

Hitotaba

Lampa Grafiki dizaýnda fon bolan Şinn Asano tarapyndan döredilen Sen, 2D hatary 3D görnüşe öwürýän polat mebelleriň 6 bölegi. “Hitotaba çyrasy” ýaly her bir eser, adaty ýapon senetleri we nagyşlary ýaly özboluşly çeşmelerden ylham alyp, dürli programmalarda görnüşini we işleýşini aňlatmak üçin artykmaçlygy azaldýan çyzyklar bilen döredildi. Hitotaba çyrasy, hasyl ýygnalandan soň guratmak üçin bir topar tüwi sypalyny aşak asýan Japaneseaponiýanyň oba ýerleriniň ajaýyp görnüşinden ylham alýar.

Teatr Kafedrasy

Thea

Teatr Kafedrasy MENUT köprini ulular bilen deňeşdirmegiň anyk maksady bilen çagalaryň dizaýnyna gönükdirilen dizaýn studiýasydyr. Biziň pelsepämiz, häzirki zaman maşgalasynyň durmuşy barada täzeçillik göz öňüne getirmekdir. TEA, teatr kafedrasyny hödürleýäris. Oturyň we boýaglaň; hekaýaňy döred; we dostlaryňyza jaň ediň! THEA-nyň merkezi, sahna hökmünde ulanyp boljak arka. Aşaky böleginde bir gezek açylan oturgyjyň arka tarapyny gizleýän we 'gurjak' üçin gizlinlige mümkinçilik berýän çekme bar. Çagalar öz dostlary bilen sahna görkezişlerine çekmek üçin barmak gurjaklaryny taparlar.

Modully Içki Dizaýn Ulgamy

More _Light

Modully Içki Dizaýn Ulgamy Embygnalyp bilinýän, sökülip bilinýän we ekosustinaly modully ulgam. “More_Light” -yň ýaşyl ruhy bar we ulanmak gaty aňsat. Kwadrat modullarynyň çeýeligi we bilelikdäki ulgamy sebäpli gündelik zerurlyklarymyzy kanagatlandyrmak üçin innowasiýa we ideal. Dürli ululykdaky we çuňlukdaky kitapçalar, tekjeler, panel diwarlary, ekran stendleri, diwar bölümleri ýygnalyp bilner. Elýeterli dürli görnüşleriň, reňkleriň we dokumalaryň kömegi bilen onuň şahsyýeti has ýöriteleşdirilen dizaýn bilen hasam ösüp biler. Öý dizaýny, iş ýerleri, dükanlar üçin. Içindäki lişaýnikler bilen hem bar. caporasodesign.it

Şişa, Çeňňek, Nargile

Meduse Pipes

Şişa, Çeňňek, Nargile Elegant organiki çyzyklar suwasty deňiz durmuşyndan ylham alýar. Her dem alyş bilen diri galýan syrly haýwan ýaly şişa turbasy. Dizaýn baradaky pikirim, turbada köpürjiklemek, tüsse akymy, miwe mozaikasy we yşyk oýnamak ýaly gyzykly prosesleriň hemmesini açmakdy. Aýna paýyny ulaltmak we esasan ýer derejesinde gizlenýän adaty şişa turbalarynyň ýerine, iş meýdanyny göz derejesine çykarmak arkaly ýetdim. Kokteýller üçin aýna korpusyň içindäki hakyky miwe böleklerini ulanmak tejribäni täze derejä çykarýar.