Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Top Gutusy

T-Box2

Top Gutusy T-Box2, internedi, multimediýany we aragatnaşygy birleşdirmek we öý ulanyjylaryna köp sanly internet mazmuny oýnamak we HD wideo jaňlary ýaly köp ugurly interaktiw hyzmatlary hödürlemek üçin täze tehniki enjamdyr. Maşgala ulgamyndaky STB-ni telewizora birikdirip, ulanyjy umumy telewizory akylly telewizora çaltlaşdyryp biler, bu bolsa maşgala ulanyjylaryna ajaýyp AV güýmenje tejribesini getirýär.

Hammam Mebelleri

Sott'Aqua Marino

Hammam Mebelleri Sott'Aqua Marino kolleksiýasy, suwasty dünýäsiniň döredijilik jikme-jiklikleri bilen hammam otaglaryna, dürli modulirleme saýlawlaryny ulanyp, öz hammamyňyzy dizaýn etmegiň ajaýyplygyny hödürleýär. Sott'Aqua Marino her kim üçin özboluşly dizaýn çemeleşmesini hödürläp biler. ýeke ýa-da goşa çüýşeli şkaflar bilen ulanmak üçin çeýeligi bilen hammam. Diwara asylan tegelek aýna yşyklandyryş ulgamyny hem gizledi. Tigirleriň üstündäki kedr döşüniň aşagy kir ýuwmak sebedi hökmünde hem işleýär.

47 "hd Ýaýlymyny Goldaýan Telewizor

Triump

47 "hd Ýaýlymyny Goldaýan Telewizor Sleumşaklyk, arassa gyralar duýgularyny oýandyrýan konstruktiwistik çemeleşmeler biziň ylhamlarymyz boldy. Dizaýner, tomaşaçylaryň şadyýan we wizual duýgularyny aýna, list metal, hrom örtülen ýüzler we ak ýagtylyk ýaly dürli materiallar bilen döredilen illýuziýalar bilen iýmitlendirmek isledi.

Duş

Rain Soft

Duş Tebigatda şarlawuk görnüşi hemmeleri özüne çekip biler we oňa tomaşa edip biler ýa-da suwa düşüp, rahatlandyryjy kesiş döredip biler .Şonuň üçin jaýlaryň we kwartiralaryň içindäki şarlawagyň dynç alýan ýerini simulasiýa etmek gerekdi, şonuň üçin adam suwa düşmegiň şatlygyny başdan geçirerdi. öýdäki şarlawuk astynda .Bu dizaýnda iki görnüşli pyrlanmak bar. Istumruk rejimi: Suwuň dykyzlygy ýa-da konsentrasiýasy ortada, biri bedeni ýuwup biler Ikinji re: im: Suw halkanyň daş-töweregine dik görnüşde guýulýar we şampun ulanyp bolýar, suw diwary bilen gurşalan we bu diwar bolup biler bol l

Ýokary Derejeli Telewizor

La Torre

Ýokary Derejeli Telewizor Bu dizaýnda ekrany saklaýan öň gapak ýok. Telewizor, ekran paneliniň aňyrsynda gizlenen arka şkaf tarapyndan saklanýar. Ekrany gurşap alýan eloxal inçe bezeg diňe kosmetiki illuziýa üçin ulanylýar. Şol sebäpleriň hemmesinde adaty telewizor görnüşinden tapawutlylykda diňe agalyk ediji element görkezilýär. Eýfel diňi La Torre üçin ylham çeşmesidir. Bu ikisiniň esasy meňzeşlikleriniň käbiri öz döwrüniň reformaçysy bolmak we şol bir tarapdan garamak.

42 "bms Led Tv

Agile

42 "bms Led Tv “AGILE LED” telewizory, dar bezeg ulanyp, ekranda şekili has-da artdyrmak we telewizoryň tendensiýasyny näzik görnüş bilen ele almak üçin döredildi. Ekranyň töweregindäki inçe araçäkdäki ýitilik, dürli şöhlelenmeleri we ýagtylygyň ýagtylygyny üpjün edýär, bu bolsa dizaýnyň ýeňilligine sebäp bolýar. Bu, telewizoryň dizaýnyna hem täsir edýär. Ateoldaş-plastmassa aýaklary we ýarym dury aýak boýnly metaldan ýasalan ýüzler telewizor bilen şol bir maksat bilen amala aşyrylýar. AGILE-iň özleşdirme bölegi reňkdäki aç-açan linzalardyr.