Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Özara Täsir Tablisasy

paintable

Özara Täsir Tablisasy Boýagly, hemmeler üçin köp wezipeli stol, adaty stol, çyzgy stoly ýa-da saz guraly bolup biler. Dostlaryňyz ýa-da maşgalaňyz bilen aýdym-saz döretmek üçin stoluň ýüzüne reňk bermek üçin dürli reňkleri ulanyp bilersiňiz, üstü reňk datçikleri tarapyndan saz bolmak üçin çyzgy geçirer. Iki sany çyzgy usuly bar, döredijilik çyzgysy we aýdym-saz belligi, çagalar tötänleýin saz döretmek isleýän zatlaryny çekip bilerler ýa-da çagalar bagynyň rifmasyny düzmek üçin belli bir reňkde reňk doldurmak üçin düzen düzgünimizi ulanyp bilerler.

Stol, Trestle, Plint

Trifold

Stol, Trestle, Plint “Trifold” -yň şekili üçburçluk ýüzleriň we üýtgeşik buklama yzygiderliliginiň kömegi bilen habar berilýär. Minimalist, ýöne çylşyrymly we heýkeltaraş dizaýny bar, her tarapdan özboluşly kompozisiýany açýar. Dizaýn, gurluş bitewiligini bozmazdan dürli maksatlara laýyk ulaldylyp bilner. “Trifold” sanly önümçilik usullarynyň we robot ýaly täze önümçilik tehnologiýalarynyň ulanylyşynyň sergisidir. Önümçilik prosesi, 6 okly robotlar bilen metallary eplemäge ýöriteleşen robot öndürýän kompaniýa bilen hyzmatdaşlykda işlenip düzüldi.

Oýunjak

Movable wooden animals

Oýunjak Dürli haýwan oýunjaklary dürli ýollar bilen hereket edýär, ýönekeý, ýöne gyzykly. Abstrakt haýwan şekilleri çagalary göz öňüne getirýär. Toparda 5 haýwan bar: Doňuz, Ördek, irairaf, Ulitka we Dinozawr. Ördekiň kellesi stoldan alanyňyzda sagdan çepe hereket edýär, size "" OK "diýýän ýaly; Irairafyň kellesi ýokardan aşaklygyna hereket edip biler; Doňuz burny, Ulitka we Dinozawryň kelleleri guýruklaryny öwüreniňizde içerden daşyna hereket edýär. Hereketleriň hemmesi adamlary ýylgyrýar we çagalary çekmek, iteklemek, öwürmek we ş.m. ýaly dürli usullarda oýnamaga mejbur edýär.

Rolly Poli, Göçme Agaç Oýunjaklar

Tumbler" Contentment "

Rolly Poli, Göçme Agaç Oýunjaklar Owlemgoşar nädip bolmaly? Tomus şemalyny nädip gujaklamaly? Elmydama käbir inçe zatlar maňa täsir edýär we özümi gaty kanagatly we bagtly duýýaryn. Nädip saklamaly we nädip eýeçilik etmeli? Ougheterlik toý ýaly gowy. Dürli materiallary ýönekeý we gülkünç görnüşde şekillendirmek isleýärin. Çagalara fiziki dünýäni tanamak, hyýallaryny höweslendirmek we daş-töweregine düşünmäge kömek etmek üçin olar bilen oýnasyn.

Beşik, Çaýkanýan Oturgyçlar

Dimdim

Beşik, Çaýkanýan Oturgyçlar Lisse Wan Cauwenberge, çaýkanýan oturgyç we iki sany Dimdim oturgyjy birleşdirilende bäşlik ýaly köp görnüşli çözgüdi döretdi. Oturan oturgyçlaryň her biri polat diregli agaçdan ýasalýar we hoz şkafynda gutarýar. Çaga oturgyçlaryny emele getirmek üçin oturgyjyň aşagyndaky iki sany gysgyçyň kömegi bilen iki oturgyç biri-birine oturdylyp bilner.