Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Çaýhana We Çaý Çaýlary

EVA tea set

Çaýhana We Çaý Çaýlary Gabat gelýän käseler bilen özüne çekiji bu ajaýyp çaý çaýkanyp bilýär we içmek hezil. Bedeniň garyndysy we ösmegi bilen bu çaý küýzesiniň üýtgeşik görnüşi, esasanam gowy guýulýar. Kuboklar dürli usullar bilen eliňizde höwürtge döretmek üçin köp taraply we täsirli, sebäbi her bir adamyň käse tutmak meselesinde öz çemeleşmesi bar. Kümüşden ýasalan halka ýa-da ýalpyldawuk ak gapakly we ak reňkli käseler bilen ýalpyldawuk ak reňkde bar. Içine poslamaýan polat süzgüç. ÇIMKLENDIRMELERI: çaýhana: 12,5 x 19.5 x 13,5 käse: 9 x 12 x 7,5 sm.

Sagat

Zeitgeist

Sagat Sagat akylly, tehnologiýa we çydamly materiallar bilen baglanyşykly zeitgeisti görkezýär. Önümiň ýokary tehnologiýaly ýüzi ýarym torus uglerod korpusy we wagt displeýi (ýeňil deşikler) bilen aňladylýar. Uglerod geçmişiň galyndylary hökmünde metal bölegini çalyşýar we sagadyň işleýiş bölegini nygtaýar. Merkezi bölegiň ýoklugy, innowasion LED görkezijiniň nusgawy sagat mehanizminiň ornuny tutýandygyny görkezýär. Softumşak yşyk çyrasy eýesiniň halaýan reňkiniň aşagynda sazlanyp bilner we ýagtylyk datçigi yşyklandyryşyň güýjüne gözegçilik eder.

Iýmitlendiriji

Food Feeder Plus

Iýmitlendiriji Iýmitlendiriji plýus çagalara diňe bir iýmäge kömek etmän, ene-atalar üçin has köp garaşsyzlygy aňladýar. Ene-atalar tarapyndan taýýarlanan iýmitleri ezeniňizden soň, çagalar özleri tutup, emdirip we çeýnäp bilerler. “Food Feeder Plus”, çagalaryň ulalýan işdäsini kanagatlandyrmak üçin has uly, çeýe silikon halta bilen aýratynlyklara eýe. Bu iýmitlenmek zerurdyr we çagalara täze gaty iýmitleri howpsuz öwrenmäge we lezzet almaga mümkinçilik berýär. Iýmitleri arassalamagyň zerurlygy ýok. Iýmitleri silikon halta salyň, gysga gulpy ýapyň we bäbekler täze iýmit bilen öz-özünden iýmitlenip bilerler.

Köpugurly Perde Diwar Ulgamy

GLASSWAVE

Köpugurly Perde Diwar Ulgamy “GLASSWAVE” köpugurly perde diwar ulgamy köpçülikleýin önümçilik üçin aýna diwarlary dizaýn etmekde has çeýeligi açýar. Perde diwarlaryndaky bu täze düşünje, gönüburçly profillere däl-de, silindr görnüşli dik mullion ýörelgesine esaslanýar. Bu kesgitli innowasiýa çemeleşmesi, köp ugurly baglanyşyklary bolan gurluşlaryň döredilip bilinjekdigini, aýna diwar ýygnamakda mümkin bolan geometrik kombinasiýalaryň on esse köpelmegini aňladýar. GLASSWAVE üç gatly ýa-da ondanam az tapawutly binalaryň bazary üçin niýetlenen pes gatly ulgamdyr (ajaýyp zallar, sergi otaglary, atriumlar we ş.m.)

Önümçilik / Post Önümçilik / Ýaýlym

Ashgabat Tele-radio Center ( TV Tower)

Önümçilik / Post Önümçilik / Ýaýlym Aşgabat Tele - Radio Merkezi (TW diňi) beýikligi 211 metr bolan, Türkmenistanyň paýtagty Aşgabadyň günorta çetinde, deňiz derejesinden 1024 metr belentlikde ýerleşýän monumental bina. Telewizor diňi Radio we teleýaýlym programmalaryny öndürmek, post önümçiligi we ýaýlym üçin esasy merkezdir. Döwrebap sanly tehnologiýanyň iň gowy mysallaryndan biridir. Telewizor diňi Türkmenistany Aziýada HD ýerüsti ýaýlymynda öňdebaryjy etdi. TW diňi soňky 20 ýylda ýaýlymda iň uly tehnologiýa maýa goýumydyr.

Tigir Ýükleýji

Arm Loader

Tigir Ýükleýji Esasan deň däl ýerlerde işleýän ýükleýji, sürüjiniň agyr hereket keselini başdan geçirmegine we çalt ýadawlygyna sebäp bolup biler. Şeýle-de bolsa, “ARM LOADER” ýerdäki koordinat nokatlaryny tanamaga mümkinçilik berýär we sürüjiniň oturgyjynyň durnuksyz bolmagyna we üýtgemezligine kömek edýär. Şonuň üçin sürüjä ýadawlyk duýmazlyga kömek edýär we işlerini howpsuz ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.