Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
47 "hd Ýaýlymyny Goldaýan Telewizor

Triump

47 "hd Ýaýlymyny Goldaýan Telewizor Sleumşaklyk, arassa gyralar duýgularyny oýandyrýan konstruktiwistik çemeleşmeler biziň ylhamlarymyz boldy. Dizaýner, tomaşaçylaryň şadyýan we wizual duýgularyny aýna, list metal, hrom örtülen ýüzler we ak ýagtylyk ýaly dürli materiallar bilen döredilen illýuziýalar bilen iýmitlendirmek isledi.

Duş

Rain Soft

Duş Tebigatda şarlawuk görnüşi hemmeleri özüne çekip biler we oňa tomaşa edip biler ýa-da suwa düşüp, rahatlandyryjy kesiş döredip biler .Şonuň üçin jaýlaryň we kwartiralaryň içindäki şarlawagyň dynç alýan ýerini simulasiýa etmek gerekdi, şonuň üçin adam suwa düşmegiň şatlygyny başdan geçirerdi. öýdäki şarlawuk astynda .Bu dizaýnda iki görnüşli pyrlanmak bar. Istumruk rejimi: Suwuň dykyzlygy ýa-da konsentrasiýasy ortada, biri bedeni ýuwup biler Ikinji re: im: Suw halkanyň daş-töweregine dik görnüşde guýulýar we şampun ulanyp bolýar, suw diwary bilen gurşalan we bu diwar bolup biler bol l

Ýokary Derejeli Telewizor

La Torre

Ýokary Derejeli Telewizor Bu dizaýnda ekrany saklaýan öň gapak ýok. Telewizor, ekran paneliniň aňyrsynda gizlenen arka şkaf tarapyndan saklanýar. Ekrany gurşap alýan eloxal inçe bezeg diňe kosmetiki illuziýa üçin ulanylýar. Şol sebäpleriň hemmesinde adaty telewizor görnüşinden tapawutlylykda diňe agalyk ediji element görkezilýär. Eýfel diňi La Torre üçin ylham çeşmesidir. Bu ikisiniň esasy meňzeşlikleriniň käbiri öz döwrüniň reformaçysy bolmak we şol bir tarapdan garamak.

42 "bms Led Tv

Agile

42 "bms Led Tv “AGILE LED” telewizory, dar bezeg ulanyp, ekranda şekili has-da artdyrmak we telewizoryň tendensiýasyny näzik görnüş bilen ele almak üçin döredildi. Ekranyň töweregindäki inçe araçäkdäki ýitilik, dürli şöhlelenmeleri we ýagtylygyň ýagtylygyny üpjün edýär, bu bolsa dizaýnyň ýeňilligine sebäp bolýar. Bu, telewizoryň dizaýnyna hem täsir edýär. Ateoldaş-plastmassa aýaklary we ýarym dury aýak boýnly metaldan ýasalan ýüzler telewizor bilen şol bir maksat bilen amala aşyrylýar. AGILE-iň özleşdirme bölegi reňkdäki aç-açan linzalardyr.

Ýolbaşçylyk Edýän Telewideniýe

XX240 BMS SNB LED TV

Ýolbaşçylyk Edýän Telewideniýe XX240 LED teleserialynda iň amatly orta ölçegden iň ýokary segmentli uly göwrümli telewizorlara çenli birnäçe wariant hödürleýän 32 ", 39", 40 ", 42", 47 ", 50" seriýalary bar. Ekranyň dizaýny önümçilik kompaniýasyna hem degişlidir we BMS usulyýeti bilen gurnalan. Ekran metal ýokary hilli boýag bilen boýalýar, sebäbi dizaýn bezeg meýdanyny açyk galdyrýar we diňe arka gapagyň diwar galyňlygy bilen çarçuwalaýar. Şonuň üçin telewizor diňe inçe çarçuwa we aşaky yşyklandyrylan logo meýdany bilen örtülen ýaly.

Öňdebaryjy Telewizor

XX250

Öňdebaryjy Telewizor Sarp ediji elektronikasynyň örän ýokary segmentinde ýerleşýän “Vestel” -iň serhetsiz teleserialy. Alýumin zynjyry ekrany göze görünmeýän inçe çarçuwa hökmünde saklaýar. Inyalpyldawuk inçe çarçuwa önüme artykmaç bazardaky aýratyn keşbi berýär. Ekrany inçe metal çarçuwada örtülen ýalpyldawuk ekrany bilen adaty LED telewizorlaryndan düýpgöter tapawutlanýar. Ekranyň aşagyndaky ýalpyldawuk alýumin bölegi, telewizory stoluň üstündäki stendden aýyranda özüne çekiji nokady döredýär.