Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Lampa

Schon

Lampa Bu täsin çyranyň ýagty çeşmeleri umumy şekiliň merkezinde ýerleşýär, şonuň üçin ýumşak we birmeňzeş ýagtylyk çeşmesini ýagtylandyrýar. Lightagtylyk ýüzleri esasy bedenden bölünýär, şonuň üçin aşaky bölekleri bilen ýönekeý beden şekili we elektrik energiýasynyň az sarp edilmegi arkaly energiýa tygşytlamak oňa goşmaça aýratynlyk berýär. Şeýle hem ýagtylygy ýakmak ýa-da öçürmek üçin degip boljak beden, bu täsin ýagtylygyň başga bir döwrebap aýratynlygydyr. Beýan etmek, çyranyň yşyklandyrylmagynyň we yşyklandyrylyşynyň tapawudyna sebäp bolýar. Tomaşaçy yşykdan peýdalanmazlygy üçin lampalardan çykýan yşyklaryň köpüsi ýanar. Liveaşamak üçin owadan.

Doňuz Banky

DEEPE

Doňuz Banky Obýekt doňuz bankydyr. Üýtgeşik häsiýetli görnüş, gymmat, abraýly şaý-sepleri özüne çekiji we mähirli we maşgala agzalarynyň hemişe bolmagy bilen birleşdirýär, pul ýygnamak gaty amatly häsiýetdir. Deöne DeePee-iň iň ajaýyp aýratynlygy - adaty funksiýalardan başga-da, täze sözleriň, özboluşly we biri-biriniň üstüni ýetirýän kontekstleşdirilen "şaý-sepleriň" hemmesiniň aýratyn öýi bolmagydyr.

Pyçak Saklaýjy

Only Right Here

Pyçak Saklaýjy XII asyrdan bäri ilkinji öküz söweşleri akt ýa-da köpçülik üçin tomaşa hökmünde dokumentleşdirildi. Häzirki wagtda adamlaryň aňyň oýanmagy, umumy baha bermegiň alamaty, ylahy tebigata şärik bolmak bilen, biz tutuşlygyna. "Diňe şu ýerde" täze bir döwri alamatlandyrýar, bu ýerde agressiw çäreleriň ýok edilmegi, bir wagtlar medeni baýramçylykda öz beýanyny tapmagy we gumanistik derejedäki beýik ewolýusiýa ädimi bolar.

Ösýän Lampa

BB Little Garden

Ösýän Lampa Bu taslama has doly duýgur nahar bişirmek tejribesini üpjün edýän bu täze ulanylyşy goldamagy teklip edýär. BB Kiçijik bag, aşhananyň içindäki hoşboý ysly ösümlikleriň ýerini täzeden gözden geçirmek isleýän şöhle saçýan çyra. Hakyky minimalist obýekt hökmünde aýdyň çyzykly göwrüm. Designumşak dizaýn, dürli ýapyk şertlere uýgunlaşmak we aşhana aýratyn bellik bermek üçin esasanam öwrenildi. BB Kiçijik bag ösümlikler üçin çarçuwadyr, arassa çyzygy olary ulaldýar we okamagy bozmaýar.

Gapdal Stol

una

Gapdal Stol bökdençsiz integrasiýa una tablisanyň özenidir. üç sany akja görnüşi birleşýän aýna ýüzüni birleşdirmek üçin birleşýär. materiallara we olaryň mümkinçiliklerine çuňňur üns bermegiň önümi, daşky görnüşi gaty howaly we ajaýyp ýeňil, una deňagramlylygyň we merhemetiň beýany hökmünde ýüze çykýar.

Komod

shark-commode

Komod Commode açyk tekje bilen birleşýär we bu hereket duýgusyny berýär we iki bölek ony has durnuklaşdyrýar. Dürli ýerüsti bezegleri we dürli reňkleri ulanmak dürli keýp döretmäge mümkinçilik berýär we dürli interýerleriň arasynda gurup bolýar. Closedapyk komod we açyk tekje janly-jandaryň hyýalyny berýär.