Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Bilim Üçin Aýrylýan Enjam

Unite 401

Bilim Üçin Aýrylýan Enjam 401-ni birleşdiriň: Bilim üçin ajaýyp jübüt. Toparyň işi barada gürleşeliň. Ajaýyp köpugurly 2-in-1 dizaýny bilen, “Unite 401” bilelikdäki okuw gurşawy üçin iň oňat talyp enjamydyr. Planşet bilen depderiň utgaşmasy, iň arzan bahadan mgseries ygtybarly dizaýny bilen güýçlendirilen Bilim üçin iň güýçli ykjam çözgüdi üpjün edýär.

Lampa

Capsule Lamp

Lampa Çyra başda çagalar eşik markasy üçin döredildi. Ylham, köplenç dükanlarda ýerleşýän söwda enjamlaryndan çagalaryň alýan kapsula oýunjaklaryndan gelýär. Çyra seredip, bir topar reňkli kapsula oýnawaçlaryny görmek bolýar, hersi ýaşlyk ruhuny oýarýan isleg we lezzet alýar. Kapsulalaryň sany düzedilip bilner we mazmuny isleýşiňiz ýaly çalşyp bolar. Gündelik ownuk-uşak zatlardan başlap, ýörite bezeglere çenli, kapsulalara salýan her bir zadyňyz, özboluşly kyssa bolýar, şeýlelik bilen belli bir wagtda durmuşyňyzy we aňyňyzy kristallaşdyrýar.

Haly

Folded Tones

Haly Halylar aslynda tekiz, maksat bu ýönekeý hakykata garşy çykmakdy. Üç ölçegli illýuziýa diňe üç reňk bilen gazanylýar. Halylaryň dürlüligi we çuňlugy, belli bir giňişlige eýe bolup bilýän, çeýe ulanmaga mümkinçilik berýän uly reňk palitrasyna däl-de, zolaklaryň giňligine we dykyzlygyna baglydyr. Aboveokardan ýa-da uzakdan haly eplenen liste meňzeýär. Şeýle-de bolsa, oturanyňyzda ýa-da onuň üstünde ýatanyňyzda, buklaryň illuziýasy duýulmazlygy mümkin. Bu ýakyn abstrakt nagyş hökmünde lezzet alyp boljak ýönekeý gaýtalanýan setirleriň ulanylmagyna getirýär.

Paravent

Positive and Negative

Paravent Bu bir wagtyň özünde funksiýa we gözellik bolup hyzmat edýän, medeniýet we kök alamatlary bilen ýakymly önüm. 'Oňyn we otrisatel' parawant, giňişlige çykmaýan ýa-da bozmaýan şahsy durmuşyň eldegrilmesizligi üçin sazlanylýan we ykjam päsgelçilik hökmünde çykyş edýär. Yslam äheňi, Corian / Resin materialyndan aýrylan we aýat ýaly krujka ýaly täsir edýär. “Yin yangang” -a meňzeş ýaly, erbet taraplarda elmydama azajyk gowy we hemişe gowy tarapda azajyk erbetlik bar. Gün “Pozitiw we otrisatel” batanda, hakykatdanam onuň şöhle saçýan pursady we geometrik kölegeler otagy reňkleýär.

Şäher Elektrik-Trike

Lecomotion

Şäher Elektrik-Trike Ekologiýa taýdan arassa we täzelikçi, LECOMOTION E-trike, höwürtgelenen söwda arabalary bilen ylhamlanan elektrik kömekçi tigirdir. “LECOMOTION E-trikes” şäher welosiped paýlaşmak ulgamynyň bir bölegi hökmünde işlemek üçin niýetlenendir. Ykjam saklamak üçin bir-biriniň içinde höwürtge döretmek we ylgaýan yzky gapy we aýrylyp bilinýän kran toplumy arkaly bir wagtyň özünde köpleri ýygnamagy we hereket etmegi aňsatlaşdyrmak üçin niýetlenendir. Pedaling kömegi berilýär. Goldaw batareýasy bilen ýa-da bolmasa, adaty welosiped hökmünde ulanyp bilersiňiz. Alsoük, şeýle hem, 2 çagany ýa-da bir uly adamy daşamaga mümkinçilik berdi.

Kagyz Döwüjisi

HandiShred

Kagyz Döwüjisi “HandiShred” göçme el bilen işleýän kagyz bölekleýji, daşarky güýç çeşmesini talap etmeýär. Kiçijik we nepis dizaýn edilendir, şonuň üçin ony möhüm stoluňyza islendik wagt aňsatlyk bilen girip we parçalap bilýän çekmäniň ýa-da portfeliň içinde goýup bilersiňiz. Bu amatly bölek, şahsy, gizlin we islendik şahsy maglumatlaryň elmydama howpsuz saklanmagyny üpjün etmek üçin resminamalary ýa-da kwitansiýalary paýlaşmak üçin ajaýyp işleýär.