Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Alkogolsyz Içgi Gaplamasy Gaplamanyň

Coca-Cola Tet 2014

Alkogolsyz Içgi Gaplamasy Gaplamanyň Millionlarça T wishest arzuwlaryny ýaýradýan Coca-Cola bankalarynyň bir toparyny döretmek üçin. Bu islegleri emele getirmek üçin Coca-cola-nyň Tết nyşanyny (Swuwutýan guş) enjam hökmünde ulandyk. Her gap üçin ýüzlerçe el bilen ýuwudylan ýuwutmalar ýasaldy we birgiden manyly Wýetnam isleglerini emele getirýän adaty skriptiň töwereginde üns bilen düzüldi. "An", Parahatçylyk diýmekdir. "Tài" üstünlik, "Lộc" abadançylygy aňladýar. Bu sözler dynç alyşyň dowamynda giňden çalşylýar we adatça Tết bezeglerini bezär.

Taslamanyň ady : Coca-Cola Tet 2014, Dizaýnerleriň ady : Rice Creative, Müşderiniň ady : Rice Creative.

Coca-Cola Tet 2014 Alkogolsyz Içgi Gaplamasy Gaplamanyň

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.