Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Myhmanhana

Park Zoo

Myhmanhana Bu haýwan temasyna esaslanýan myhmanhanadyr. Şeýle-de bolsa, dizaýnerler güýçli bäsdeşlik bazarynda uly ünsi çekmek üçin diňe bir ajaýyp we ajaýyp haýwan şekilli gurnamalary döretmediler. Haýwanlara bolan çuňňur söýgi bilen giňişligi döreden dizaýnerler, myhmanhanany häzirki wagtda howp abanýan haýwanlaryň ýüzbe-ýüz bolýan hakyky ýagdaýyny synlamaga we duýmaga ukyply sungat sergisine öwürdiler.

Ýüzýän Spa

Hungarosauna

Ýüzýän Spa Maýa goýumynyň möhüm tarapy meýilnamalaşdyrmak, dowamlylyk we giňeltmek. Garaşylmadyk ykdysady ýagdaýlara uýgunlaşmak. Bu landşaft arhitekturasyna we binagärlik elementlerine-de degişlidir. Dermanlyk suw bug kamerasy, agyz suwy we kölüň ýüzünde ýüzýän basseýn, diňe şu ýerde Hungarosauna bolup bilýän saunanyň täze hilini üpjün edýär. Binada agaç sütün çarçuwasy bilen örtülen köpri şöhlesi bar. Birmeňzeş görnüşde agaç ýaly heýkel içerde we daşda agaç sütüni ýaly agaç ýüzleri bilen örtülendir.

Maşgala Seýilgähi

Hangzhou Neobio

Maşgala Seýilgähi Söwda merkeziniň asyl ýerleşişine esaslanyp, Hangzhou Neobio Maşgala seýilgähi dört sany esasy iş meýdanyna bölünipdi, hersinde birnäçe aksessuar ýerleri bar. Şeýle bölünişik, ýaş toparlaryny, çagalaryň gyzyklanmalaryny we özüni alyp barşyny göz öňünde tutdy, şol bir wagtyň özünde ene-atanyň işi wagtynda güýmenje, bilim we dynç alyş funksiýalaryny birleşdirdi. Kosmosda ýerlikli aýlanyş, güýmenje we bilim çärelerini birleşdirýän giňişleýin maşgala seýilgähine öwrülýär.

Ýüzmek Kluby

Loong

Ýüzmek Kluby Hyzmatlara gönükdirilen işiň täze iş görnüşleri bilen utgaşmagy tendensiýa. Dizaýner, taslamanyň kömekçi funksiýalaryny esasy iş bilen synagdan geçirýär, ene-atanyň sport türgenleşiginiň esasy wezipelerini täzeden optimallaşdyrýar we taslamany ýüzmek we sport bilimi üçin giň meýdança döredýär, güýmenje we dynç alyşy birleşdirýär.

Çagalar Kluby

Meland

Çagalar Kluby Taslama, ene-atanyň ýapyk oýun meýdançasynyň ajaýyp görnüşini tamamlady, tertipde we kosmos hekaýasynda ýokary dolylygy we yzygiderliligi görkezdi. Inçe çyzyk dizaýny dürli funksional ugurlary birleşdirýär we gelýänleriň akymlarynyň rasionaldygyna düşünýär. Kosmosyň kyssasy, öz gezeginde, dürli ýerleri doly sýu plotet arkaly baglanyşdyrýar we sarp edijileri ene-atanyň arasyndaky ajaýyp syýahaty başdan geçirýär.

Kwartira

Home in Picture

Kwartira Taslama iki çagaly dört maşgala üçin döredilen ýaşaýyş meýdançasydyr. Öý dizaýnynyň döreden düýş atmosferasy diňe bir çagalar üçin döredilen erteki dünýäsinden däl, eýsem adaty öý mebellerinde ýüze çykan kynçylykdan gelýän futuristik manydan we ruhy zarbadanam gelýär. Gaty usullar we nagyşlar bilen baglanyşman, dizaýner adaty logikany dargatdy we durmuş ýörelgesine täze düşündiriş berdi.