Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ferma Jaýy

House On Pipes

Ferma Jaýy Gaýradylan görnüşde goýlan inçe polat turbalar, ýaşaýyş meýdanyny ýokarda saklamak üçin berkligi we durnuklylygy üpjün etmek bilen binanyň yzyny azaldýar. Minimalist ikona çemeleşmesine laýyklykda, bu ferma jaýy içerki ýylylygyň ýokarlanmagyny azaltmak üçin bar bolan agaçlaryň çäginde döredildi. Mundan başga-da, binanyň tebigy sowadylmagy bilen ýüze çykýan boşluk we kölege bilen Fly kül bloklarynyň fasadda bilkastlaýyn gopmagy kömek etdi. Jaýy beýgeltmek, peýza .yň üznüksiz bolmagyny we görnüşleriň çäklendirilmezligini üpjün etdi.

Jaý

Basalt

Jaý Rahatlyk bilen bir hatarda owadan bolmak üçin gurlan. Bu dizaýn hakykatdanam içerde we daşarda özüne çekiji we ajaýyp. Aýratynlyklary dub agajyny, köp gün şöhlesini getirmek üçin ýasalan penjireleri öz içine alýar we gözleri rahatlandyrýar. Gözelligi we tehnikasy bilen haýran galdyrýar. Bu öýde bolanyňyzdan soň, rahatlygy we oazis duýgusyny duýup bilmersiňiz. Agaçlaryň şemaly we gün şöhleleri bilen daş-töweregi bu jaýy şäher durmuşyndan uzakda ýaşamak üçin ajaýyp ýere öwürýär. Bazalt jaýy dürli adamlary göwnünden turmak we ýerleşdirmek üçin guruldy.

Howly We Bag Dizaýny

Shimao Loong Palace

Howly We Bag Dizaýny Tebigy we erkin dilde peýza .y tertipli guramakdan peýdalanyp, howly biri-birine köp ölçegde birikdirilýär, biri-birine aralaşýar we rahat öwrülýär. Wertikal strategiýany ussatlyk bilen ulanyp, 4 metr beýiklikdäki tapawut taslamanyň esasy we aýratynlygyna öwrüler we köp derejeli, çeper, ýaşaýyş, tebigy howly peýza .yny döreder.

Gämi Duralgasynyň Durkuny Täzelemek

Dongmen Wharf

Gämi Duralgasynyň Durkuny Täzelemek “Dongmen” gämi duralgasy, Çengdunyň ene derýasynda müňýyllyk köne gämi duralgasydyr. "Köne şäheri täzelemegiň" soňky tapgyry sebäpli bu sebit esasan ýykyldy we täzeden guruldy. Taslama, esasan ýitip giden şäher medeni ýadygärligine sungatyň we täze tehnologiýanyň gatyşmagy arkaly ajaýyp taryhy keşbi hödürlemek we uzak wagtlap uklap ýören şäher infrastrukturasyny işjeňleşdirmek we täzeden işlemek.

Myhmanhana

Aoxin Holiday

Myhmanhana Myhmanhana, çakyry bilen tanalýan şäher, Siçuan welaýatynyň Luzhou şäherinde ýerleşýär, dizaýny ýerli çakyr gowagyndan ylham alýar, gözlegde uly isleg döredýär. Myhmanhanada tebigy gowagyň täzeden gurulmagy bolup, onuň bilen baglanyşykly wizual baglanyşyk gowagyň düşünjesini we ýerli şäher gurluşyny içerki myhmanhana çenli giňeldýär we şeýlelik bilen özboluşly medeni daşaýjy emele getirýär. Myhmanhanada bolanymyzda ýolagçynyň duýgusyna ýokary baha berýäris, şeýle hem materialyň gurluşyny we döredilen atmosferany has çuňňur duýup biljekdigine umyt edýäris.

Ýaşaýyş Jaýy

Soulful

Ýaşaýyş Jaýy Spacehli ýer asudalyga esaslanýar. Backgroundhli fon reňkleri açyk, çal, ak we ş.m. spaceeri deňleşdirmek üçin giňişlikde käbir doýgun reňkler we käbir gatlakly dokumalar kosmosda çuň gyzyl ýaly üýtgeşik yzlary bolan ýassyklar, käbir dokumaly metal nagyşlar ýaly peýda bolýar. . Olar faýlda ajaýyp reňklere öwrülýär, şol bir wagtyň özünde kosmosa degişli ýylylygy goşýar.