Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Bellikler

Stumbras Vodka

Bellikler Bu “Stumbras” klassiki arak ýygyndysy, Litwanyň arak ýasamak däplerini janlandyrýar. Dizaýn köne adaty önümi häzirki sarp ediji üçin ýakyn we ähmiýetli edýär. Litwanyň aragy ýasamak üçin möhüm bolan ýaşyl aýna çüýşe, hakyky faktlara esaslanýan rowaýatlar we ýakymly, göze ýakymly jikme-jiklikler - köne suratlary ýada salýan egrilen kesilen görnüş, klassiki simmetrik kompozisiýany doldurýan aşaky çyzgy, we her kiçi markanyň şahsyýetini görkezýän şriftler we reňkler - bularyň hemmesi adaty arak kolleksiýasyny adaty däl we gyzykly edýär.

Senenama

NTT EAST 2014 Calendar “Happy Town”

Senenama Biz siziň bilen şäher gurýarys. NTT Gündogar Japanaponiýa Korporatiw Satuwy Mahabatlandyryş habary bu stol senenamasynda görkezilýär. Senenama sahypalarynyň ýokarky bölegi reňkli binalardan kesilen we biri-biriniň üstünden düşýän kagyzlar bir bagtly şäheri emele getirýär. Bu senenama, her aý binalaryň hataryndaky görnüşleri üýtgetmekden lezzet alyp biler we ýylyň dowamynda bagtly bolmak duýgusyny doldurar.

Senenama

NTT COMWARE “Season Display”

Senenama Bu ajaýyp nagyşlar boýunça möwsümleýin äheňleri öz içine alýan kesilen dizaýn bilen taýýarlanan stol senenamasy. Dizaýnyň iň esasy tarapy görkezilende, möwsümleýin sebäpler iň gowy görmek üçin 30 dereje burçda goýulýar. Bu täze görnüş, täze pikirleri döretmek üçin NTT COMWARE-nyň täze romanyny görkezýär. Palendarazuw giňişligi we dolandyrylýan setirler bilen senenama işleýşine pikir berilýär. Çalt görmek we ulanmak aňsat, beýleki kalendarlardan tapawutlandyrýan özboluşlylygy bilen tapawutlanýar.

Tozan We Süpürgi

Ropo

Tozan We Süpürgi Ropo hiç wagt ýere ýykylmaýan tozan we süpürgiç düşünjesidir. Tozanyň aşaky böleginde ýerleşýän suw çüýşesiniň az agramy sebäpli Ropo tebigy ýagdaýda deňagramlylygy saklaýar. Tozan tozanynyň göni dodagynyň kömegi bilen tozany aňsatlyk bilen süpürenden soň, ulanyjylar süpürgi we tozan çüýşesini bir ýere jemläp, hiç haçan ýykylmagynyň aladasyz bir birlik hökmünde goýup bilerler. Döwrebap organiki görnüş, içki giňişliklere ýönekeýlik getirmegi maksat edinýär we poly arassalaýarka çaýkanyp duran çüýrük çeňňek aýratynlygy ulanyjylary gyzyklandyrmagy maksat edinýär.

Çakyr Belligi

5 Elemente

Çakyr Belligi “5 Elemente” -iň dizaýny, müşderiniň söz azatlygy bilen dizaýn gullugyna ynanýan taslamasynyň netijesidir. Bu dizaýnyň esasy pursaty, önümiň esasy ideýasyny - özboluşly garyşykda biri-birine bagly bäş görnüşli çakyr şekillendirýän rim gahrymany “V”. Etiketka üçin ulanylýan ýörite kagyz, şeýle hem ähli grafiki elementleriň strategiki ýerleşdirilmegi potensial sarp edijini çüýşäni alyp, ellerine aýlamaga, ellemäge mejbur edýär, bu, elbetde, has çuňňur täsir galdyrýar we dizaýny has ýatda galyjy edýär.

Alkogolsyz Içgi Gaplamasy Gaplamanyň

Coca-Cola Tet 2014

Alkogolsyz Içgi Gaplamasy Gaplamanyň Millionlarça T wishest arzuwlaryny ýaýradýan Coca-Cola bankalarynyň bir toparyny döretmek üçin. Bu islegleri emele getirmek üçin Coca-cola-nyň Tết nyşanyny (Swuwutýan guş) enjam hökmünde ulandyk. Her gap üçin ýüzlerçe el bilen ýuwudylan ýuwutmalar ýasaldy we birgiden manyly Wýetnam isleglerini emele getirýän adaty skriptiň töwereginde üns bilen düzüldi. "An", Parahatçylyk diýmekdir. "Tài" üstünlik, "Lộc" abadançylygy aňladýar. Bu sözler dynç alyşyň dowamynda giňden çalşylýar we adatça Tết bezeglerini bezär.