Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Iş Çyrasy

Linear

Iş Çyrasy “Linear Light” -yň turbany egmek usuly ulagyň böleklerini öndürmek üçin giňden ulanylýar. Suwuk burç çyzygy Taýwan öndürijisiniň takyk gözegçiligi arkaly amala aşyrylýar, şeýlelik bilen çyzykly ýeňil ýeňil, güýçli we göçme görnüşde iň az material bolýar; islendik häzirki zaman interýerini yşyklandyrmak üçin ideal. Öňki kesgitlenen göwrümde açylýan ýat funksiýasy bilen çyrpylmaz duýgur yşyklandyryjy LED çipleri ulanýar. Çyzykly wezipe, zäherli däl materiallardan düzülen we tekiz gaplamak bilen ulanyjy tarapyndan aňsatlyk bilen ýygnalmak üçin döredildi; daşky gurşawa täsirini azaltmak üçin elinden gelenini edýär.

Dava

Dava açyk meýdan ofisleri, mekdepler we uniwersitetler üçin işlenip düzüldi, bu ýerde asuda we jemlenen iş tapgyrlary möhümdir. Modullar akustiki we görüş bozulmalaryny azaldýar. Üçburç görnüşi sebäpli mebel giňişlikde tygşytly we dürli tertipleşdirmäge mümkinçilik berýär. Dawanyň materiallary WPC we ýüň ýüplük bolup, ikisi hem biodegrirlenip bilner. Plagin ulgamy iki diwary planşetiň üstünde düzýär we önümçilikde we işlemekde ýönekeýligi görkezýär.

Ýaşaýyş Jaýy

Brooklyn Luxury

Ýaşaýyş Jaýy Müşderiniň baý taryhy ýaşaýyş jaýlaryna bolan höwesi bilen ylhamlanan bu taslama, funksionalizmiň we däp-dessuryň häzirki niýetlere uýgunlaşmagyny görkezýär. Şeýlelik bilen, häzirki zaman dizaýnynyň we häzirki zaman tehnologiýalarynyň kanonlaryna nusgawy stil saýlandy, uýgunlaşdyryldy we stilleşdirildi, ýokary hilli täze materiallar Nýu-Yorkork arhitekturasynyň hakyky şaý-sepleri bolan bu taslamanyň döredilmegine goşant goşdy. Garaşylýan çykdajylar 5 million amerikan dollaryndan geçer, ajaýyp we ajaýyp interýer döretmäge mümkinçilik döreder, şeýle hem amatly we amatly.

Akylly Mebel

Fluid Cube and Snake

Akylly Mebel Salam Wud, jemgyýetçilik ýerleri üçin akylly funksiýalary bolan açyk mebelleriň hataryny döretdi. Jemgyýetçilik mebelleriniň reanryny täzeden gözden geçirip, gün panelleriniň we batareýalarynyň birleşdirilmegini talap edýän yşyklandyryş ulgamy we USB rozetkalary bilen görnükli we işleýän gurnamalary tasladylar. Akeylan modully gurluşdyr; elementleri berlen sahypa laýyk gelýär. “Fluid Cube” - gün öýjüklerini öz içine alýan aýna üstündäki durnukly birlik. Studiýa dizaýnyň maksady, gündelik ulanylýan makalalary söýgüli zatlara öwürmek diýip hasaplaýar.

Nahar Saçagy

Augusta

Nahar Saçagy Awgusta nusgawy nahar stoluny täzeden düşündirýär. Bizden öňki nesilleri görkezýän dizaýn, göze görünmeýän kökden ösýän ýaly. Stol aýaklary, kitap bilen gabat gelýän planşet saklamak üçin ýetip, bu umumy ýadroga gönükdirilendir. Gaty Europeanewropaly hoz agajy paýhas we ösüş manysy üçin saýlandy. Mebel öndürijiler tarapyndan taşlanan agaç, işlemek üçin kynçylyklary üçin ulanylýar. Düwünler, çatryklar, ýel titreýär we täsin aýlawlar agajyň durmuşy hakda gürrüň berýär. Agajyň özboluşlylygy, bu hekaýany maşgala miras mebelleriniň bir böleginde ýaşamaga mümkinçilik berýär.

Kosmetika Gaplamasy

Clive

Kosmetika Gaplamasy “Clive” kosmetika gaplamasy düşünjesi başgaça bolup çykdy. Jonatan diňe umumy önümler bilen başga bir kosmetika markasyny döretmek islemedi. Has duýgurlygy we şahsy ideg nukdaýnazaryndan birneme has köp öwrenmegi ýüregine düwen bir esasy maksady çözýär. Beden bilen aňyň arasyndaky deňagramlylyk. Gawaýi tarapyndan ylhamlanan dizaýn, tropiki ýapraklaryň utgaşmasy, deňziň tonallygy we paketleriň täsirli tejribesi dynç alyş we rahatlyk duýgusyny üpjün edýär. Bu kombinasiýa, şol ýeriň tejribesini dizaýna getirmäge mümkinçilik berýär.

Günüň dizaýn topary

Dünýäniň iň uly dizaýn toparlary.

Käwagt hakykatdanam ajaýyp dizaýnlary düzmek üçin zehinli dizaýnerleriň uly topary gerek. Her gün aýratyn baýrakly innowasiýa we döredijilik dizaýn toparyny hödürleýäris. Dünýädäki dizaýn toparlaryndan özboluşly we döredijilik arhitekturasyny, oňat dizaýn, moda, grafika dizaýny we dizaýn strategiýasy taslamalaryny öwreniň we tapyň. Uly ussat dizaýnerleriň özboluşly eserlerinden ylham alyň.