Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Öýde Ýasalan Makaron Enjamy

Hidro Mamma Mia

Öýde Ýasalan Makaron Enjamy Hidro Mama Mia, Italiýanyň gastronomiýasy arkaly sosial-medeni halas ediş. Ulanmak gaty aňsat, ýeňil we ykjam, saklamak we daşamak aňsat. Howpsuz ýokary öndürijilige mümkinçilik berýär, maşgala her günki durmuşynda we dostlaryň özara gatnaşygynda ýakymly nahar bişirmek tejribesini berýär. Dwigatel, geçiriş toplumyna doly birikdirilip, güýç, ygtybarlylyk we ygtybarly peýdalanmak, şeýle hem aňsat arassalamak we goldaw bermek bilen üpjün edilýär. Hamyry dürli galyňlyk bilen kesýär, dürli tagamlary taýýarlap bilýär: makaron, nahar, lasagna, çörek, konditer, pizza we başgalar.

Giperkar

Brescia Hommage

Giperkar Digitalokary tehnologiýaly ähli sanly enjamlar, duýgur ekranlaryň tekizligi we rasional bir göwrümli ulaglar döwründe “Brescia Hommage” taslamasy ajaýyp ýönekeýlik, ýokary duýgur materiallyk döwrüne baýramçylyk hökmünde göz öňünde tutulan iki orunlyk giperkar dizaýn taslamasydyr. çig güýç, arassa gözellik we adam bilen maşynyň arasyndaky göni baglanyşyk oýnuň düzgüni boldy. Ettore Bugatti ýaly batyr we ugurtapyjy erkekleriň dünýäni haýran galdyrýan ykjam enjamlary döreden döwri.

Howuzlar

Termalija Family Wellness

Howuzlar “Termalija Family Wellness”, Enotanyň soňky on bäş ýylda Terme Olimiýada guran we spa toplumynyň doly özgerişini tamamlaýan taslamalar tapgyrynyň iň soňkusydyr. Uzakdan seredeniňde, tetraedral göwrümleriň täze toparlanan gurluşynyň görnüşi, reňki we göwrümi toplumyň merkezine göz bilen uzalyp gidýän töwerekdäki oba binalarynyň toparynyň dowamydyr. Täze üçek tomusyň uly kölegesi bolup, gymmatly daşky giňişligiň hiç birini ele almaýar.

Awtomatiki Şireli Maşyn

Toromac

Awtomatiki Şireli Maşyn “Toromac” täze gysylan apelsin suwuny iýmegiň täze usulyny getirmek üçin güýçli görnüşi bilen ýörite döredildi. Şiräni iň ýokary çykarmak üçin restoranlarda, naharhanalarda we supermarketlerde öndürilýär we premium dizaýny tagam, saglyk we arassaçylyk bilen dostlukly tejribe berýär. Miwe dikligine kesýän we aýlaw basyşy bilen ýarysyny gysýan innowasiýa ulgamy bar. Bu, iň ýokary öndürijiligiň gabygyny gysmazdan ýa-da degmezden gazanylýandygyny aňladýar.

Piwo Belligi

Carnetel

Piwo Belligi Art Nouveau stilinde piwo etiketkasynyň dizaýny. Piwo etiketkasynda demlemek prosesi barada köp jikme-jiklik bar. Dizaýn iki dürli çüýşe-de gabat gelýär. Bu dizaýny diňe 100 göterim ekranda we 70 göterim ululykda çap etmek arkaly amala aşyryp bolýar. Bellik, her çüýşäniň özboluşly doldurma belgisini almagyny üpjün edýän maglumat bazasyna birikdirildi.

Marka Şahsyýeti

BlackDrop

Marka Şahsyýeti Bu şahsy marka strategiýasy we şahsyýet taslamasy. “BlackDrop” kofe satýan we paýlaýan dükanlaryň we markalaryň zynjyrydyr. “BlackDrop” başda şahsy erkin döredijilik işi üçin äheň we döredijilik ugruny kesgitlemek üçin işlenip düzülen şahsy taslama. Bu Marka şahsyýeti, Aleks-i başlangyç jemgyýetinde ynamdar marka geňeşçisi edip bellemek maksady bilen döredildi. “BlackDrop”, wagtlaýyn, tanalýan, pudakda öňdebaryjy marka öwrülmegi maksat edinýän, döwrebap, aç-açan başlangyç markasydyr.

Günüň dizaýn topary

Dünýäniň iň uly dizaýn toparlary.

Käwagt hakykatdanam ajaýyp dizaýnlary düzmek üçin zehinli dizaýnerleriň uly topary gerek. Her gün aýratyn baýrakly innowasiýa we döredijilik dizaýn toparyny hödürleýäris. Dünýädäki dizaýn toparlaryndan özboluşly we döredijilik arhitekturasyny, oňat dizaýn, moda, grafika dizaýny we dizaýn strategiýasy taslamalaryny öwreniň we tapyň. Uly ussat dizaýnerleriň özboluşly eserlerinden ylham alyň.