Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Satuw Ofisleri

Suzhou·Merchants Great Lakes Century

Satuw Ofisleri Suwuň ýüzüni aýna ýaly, binanyň beýiklik şekili goýulýar; heýkeltaraşlyk we ekmek bilen element hökmünde suwuň gyzyklanmasy bezeg arkaly emele gelýär; ýüzýän ekiş we üýtgeýän çüwdürimler we çeper çyralar bilen gyzyklanma emele gelýär water Suw ýaly jan bilen sungat bilen funksiýanyň utgaşmasy kosmosyň öwrüm nokady arkaly çykarylýar; giň howuz, gün şöhlesinde, açyk we aç-açan, ýalpyldawuk, ýagty suwuň üsti bilen her bir kafeliň garaýşyny aýdyň görüp bilýär, umuman adam aňyny arassalaýan ýaly.

Köp Bölümli Jaý

Best in Black

Köp Bölümli Jaý “Black in Best” täze görnüşli ýaşaýyş jaýyny döretmegi maksat edinýän taslama. Kwartiralaryň içki dizaýny, Meksikanyň arhitekturasyna laýyk gelýän senagat dizaýnyny aňladýar, saýlanan materiallar köpçülik ýerlerinde täsinlik duýgusyny we kwartiralary gyzgyn gözlemek üçin niýetlenendir, bu arassa, seresap fasaddan tapawutlylykda. Dört fasad, binanyň diwarlaryny we penjirelerini emele getirýän, ulanyjy üçin rahatlyk döredýän ýagty atmosferalary döredýän Tetris oýun şekilleriniň tötänleýin ýerleşdirilmeginde ylham alýar.

Lýuks Gibrid Pianino Lýuksyň

Exxeo

Lýuks Gibrid Pianino Lýuksyň EXXEO häzirki zaman ýerleri üçin Elegant gibrid pianino. Özboluşly görnüş, ses tolkunlarynyň üç ölçegli birleşmegini öz içine alýar. Müşderiler pianinosyny bezeg sungaty eseri hökmünde daş-töweregi bilen sazlaşykly düzüp bilerler. Bu ýokary tehnologiýaly fortepýano, Uglerod süýümi, premium Awtoulag deri we Aerokosmos derejeli Alýumin ýaly ekzotik materiallardan ýasaldy. 200 watt, 9 ses çykaryjy ses ulgamy arkaly Grand pianino giň dinamiki diapazonyny döredýär. Içerki batareýa, fortepianony bir zarýadda 20 sagada çenli ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.

Satuw Jaýy

Zhonghe Kechuang

Satuw Jaýy Bu taslama materialyň, tehnologiýanyň we giňişligiň çuňlugyny we takyklygyny yzarlaýar we funksiýanyň, gurluşyň we görnüşiň bitewiligini nygtaýar. Iň oňat estetiki elementleri emele getirmek, iň täze dizaýn maksadyna ýetmek, adamlara çäksiz tehnologiýa öwrülişigi bermek üçin yşyklandyryş effekti we täze materiallaryň utgaşdyrylmagy arkaly.

Ýaşaýyş Jaýy

Casa Lupita

Ýaşaýyş Jaýy Casa Lupita, Meridanyň, Meksikanyň we taryhy etraplarynyň nusgawy kolonial arhitekturasyna hormat goýýar. Bu taslama miras mekany hasaplanýan kasonanyň dikeldilmegini, binagärlik, içerki, mebel we peýza design dizaýnyny öz içine aldy. Taslamanyň konseptual şerti kolonial we häzirki zaman binagärliginiň bölünişigi.

Cifi Donut Çagalar Bagy

CIFI Donut

Cifi Donut Çagalar Bagy CIFI Donut çagalar bagy ýaşaýyş jaýyna birikdirildi. Amaly we gözelligi birleşdirýän mekdebe çenli çagalar üçin okuw ýerini döretmek üçin satuw meýdançasyny bilim meýdançasy bilen birleşdirmäge synanyşýar. Üç ölçegli giňişlikleri birleşdirýän halka gurluşynyň üsti bilen bina we peýza. Gabat gelýär we gyzykly we terbiýeçilik ähmiýetine eýe bolan iş ýerini emele getirýär.