Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Derejeli Trolleý

Kali

Derejeli Trolleý Bu ädim trolleýsi, QUISO markasy üçin dizaýneriň K seriýasynyň elementlerinden biridir. Owadan ýasalan gaty agaçdan ýasalýar. Onuň berk we ätiýaçly dizaýny, restoran stolunda spirtli içgileri hödürlemek üçin amatly edýär. Hyzmatyň howpsuzlygy we nepisligi üçin äýnek ýassykdan asylýar, çüýşeler süýşmeýän örtük bilen herekete getirilýär, senagat tigirleri tekiz we sessiz hereket edýär.

Köpugurly Trolleý

Km31

Köpugurly Trolleý Patrik Sarran restoranda ulanmak üçin Km31-ni döretdi. Esasy çäklendirme köp funksiýalydy. Bu arabany bir stoluň üstünde hyzmat etmek üçin ýa-da yzygiderli bufet üçin ulanyp bolýar. Dizaýner, KEZA ýaly birnäçe trolleýbus üçin döreden şol bir tigirli bazada oturdylan aýdyň Krion depesini oýlap tapdy, soň bolsa K seriýasy diýlip atlandyrylýan Kwin, Ösümlik çaý bagy we Kali. Krionyň gatylygy, kaşaň desga üçin zerur bolan berklik bilen doly ýagtylygy saýlamaga mümkinçilik berdi.

Awtomatiki Kofe Maşyn

F11

Awtomatiki Kofe Maşyn Pleönekeý we owadan, arassa çyzyklar we ýokary hilli materiallar F11 dizaýnyny professional we içerki şertlere laýyklaşdyrýar. Doly reňkli 7 "duýgur ekrany ulanmak gaty aňsat we içgin. F11" bir degmek "enjamy, bu ýerde çalt içmek üçin halaýan içgileriňizi sazlap bilersiňiz. Iň ýokary sagady ýeňip geçmek üçin ulaldylan noýba, suw çüýşesi we ýer konteýnerleri bar Patentlenen dem alyş bölümi basyşly espresso ýa-da basyşsyz adaty kofe hödürläp biler we ys keramiki tekiz pyçaklar bilen kepillendirilýär.

Howpsuzlyk Enjamy

G2 Face Recognition

Howpsuzlyk Enjamy ýokary hilli materiallar we dizaýnyň ýönekeýligi bu howpsuzlyk ýüzüni tanamak enjamyny ajaýyp, ajaýyp we ygtybarly edýär. Dünýädäki iň çalt we iň takyk birine öwürmek üçin içindäki ösen tehnologiýa, hiç kim onuň algoritmini aldap bilmez. Atmosferaly suw geçirmeýän önüm, iň sowuk ofisde-de daşky gurşawy döretmek üçin arka tarapda yşyk getirdi. Ykjam ululygy ony hemme ýerde diýen ýaly ýerleşdirýär we şekil keseligine ýa-da dikligine ýerleşmäge mümkinçilik berýär.

Ösýän Mebel Mebelleriň

dotdotdot.frame

Ösýän Mebel Mebelleriň Jaýlar kiçelýär, şonuň üçin olara köptaraply ýeňil mebel gerek. “Dotdotdot.Frame” bazardaky ilkinji ykjam, özboluşly mebel ulgamydyr. Netijeli we ykjam, çarçuwany diwara berkitmek ýa-da öýüň töwereginde aňsat ýerleşdirmek üçin oňa daýanmak bolýar. Özbaşdaklygy 96 deşikden we olary düzeltmek üçin giňeldilen esbaplardan gelýär. Birini ulanyň ýa-da zerur bolanda birnäçe ulgamy birleşdiriň - çäksiz kombinasiýa bar.

Gaýtadan Ulanylýan Galyndylary Sortlamak Ulgamy

Spider Bin

Gaýtadan Ulanylýan Galyndylary Sortlamak Ulgamy Öýjükli gap, gaýtadan ulanylýan materiallary sortlamak üçin ähliumumy we tygşytly çözgütdir. Öý, ofis ýa-da açyk howada açylýan gaplar topary döredilýär. Bir elementiň iki esasy bölegi bar: çarçuwa we sumka. Bir ýerden başga ýere aňsatlyk bilen göçürilýär, daşamak we saklamak üçin amatly, sebäbi ulanylmaýan wagty tekiz bolup biler. Satyn alyjylar zerurlyklaryna görä ululygyny, Örümçe gaplarynyň sanyny we sumkanyň görnüşini saýlap bilýän ýerinde möý gabyny sargyt edýärler.