Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Fotohrom Örtük Gurluşy

Or2

Fotohrom Örtük Gurluşy Or2, gün şöhlesine täsir edýän ýeke-täk ýerüsti üçek gurluşy. Surfaceeriň köpburçly segmentleri ultramelewşe ýagtylyga täsir edip, gün şöhleleriniň ýagdaýyny we intensiwligini düzýär. Kölegede Or2-iň segmentleri aç-açan ak bolýar. Şeýle-de bolsa, gün şöhlesi düşende reňkli bolýar, aşaky giňişligi dürli ýagtylyk bilen doldurýar. Günüň dowamynda Or2 aşaky boşlugy passiw dolandyrýan kölegeli enjam bolýar. Gije Or2, gündizine integrirlenen fotoelektrik öýjükleri tarapyndan ýygnan ýagtylygy ýaýradýan ullakan çilime öwrülýär.

Taslamanyň ady : Or2, Dizaýnerleriň ady : Christoph Klemmt & Rajat Sodhi, Müşderiniň ady : Orproject.

Or2 Fotohrom Örtük Gurluşy

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.