Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Restoran

Xin Ming Yuen

Restoran Giriş gapma-garşylykly materiallaryň, gurluşlaryň we reňkleriň paradydyr. Kabul ediş meýdançasy rahat rahatlykdyr. Gowy nagyşlar oýnawaç bezeglere duş gelýär. Yzynda dynç alyş şertlerinde dinamiki çyzyk meýdany bar. Adaty hytaý gahrymany Hui nagşy çyralar futurizm duýgusyny goşýar. Inçe bezelen üçekli örtükden geçmek naharhana. Gül, karb balyk şekilleri, nagyşlanan aýna ekranlar we gadymy ösümlikçi Bai Zi şkaflary bilen bezelen bu wagt we medeni ýadygärlikler arkaly moda boýunça wizual syýahatdyr.

Taslamanyň ady : Xin Ming Yuen, Dizaýnerleriň ady : Monique Lee, Müşderiniň ady : Xin Ming Yuen.

Xin Ming Yuen Restoran

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.