Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Noutbuk Korpusy

Olga

Noutbuk Korpusy Specialörite gaýyşly noutbuk korpusy we başga bir ulgam ulgamyny berkitmek. Material üçin gaýtadan işlenen derini aldym. Her kimiň özüne mahsus bolan birnäçe reňk bar. Maksadym, aňsatlyk bilen yzarlaýan ideg ulgamy we ýanyňyz bilen “Mac book pro” we “Ipad” ýa-da “Mini Ipad” -y alyp barmaly bolsaňyz, ýönekeý, gyzykly noutbuk işini etmekdi. Zontik ýa-da gazet alyp bilersiňiz. Her gün talap edilýän aňsat üýtgeýän ýagdaý.

Palto

UMBRELLA COAT

Palto Bu ýagyş palto, ýagyş palto, saýawan we suw geçirmeýän jalbar. Howanyň şertlerine we ýagyşyň mukdaryna baglylykda dürli gorag derejelerine sazlanyp bilner. Özboluşly aýratynlygy, ýagyş paltosyny we zontikany bir elementde birleşdirmegidir. “Zontik ýagyş palto” bilen elleriňiz mugt. Şeýle hem, welosiped sürmek ýaly sport çäreleri üçin ajaýyp bolup biler. Mundan başga-da, köp adamly köçede, saýawan egniňizden uzalyp barýarka, beýleki saýawanlara bökmeýärsiňiz.

Halka

Doppio

Halka Bu mistiki tebigatyň tolgundyryjy gymmatlygydyr. “Doppio”, aýlaw görnüşinde erkekleriň wagtyny alamatlandyrýan iki ugra gidýär: geçmişini we geljegini. Ruhda adamzat ruhunyň ajaýyplyklarynyň ösüşini görkezýän kümüşi we altyny göterýär.

Halka We Maýatnik

Natural Beauty

Halka We Maýatnik Tebigy gözellik ýygyndysy Amazon tokaýyna, diňe Braziliýa däl, eýsem bütin dünýä miras hökmünde döredildi. Bu ýygyndy, şaý-sepleriň şekillendirýän we aýalyň bedenine ideg edýän zenan egrileriniň duýgurlygy bilen tebigatyň gözelligini birleşdirýär.

Monjuk

Sakura

Monjuk Boýnuň gaty çeýe we aýallaryň boýnunda owadan kaskad etmek üçin yzygiderli lehimlenen dürli böleklerden ýasalýar. Sag tarapdaky merkezi güller aýlanýar we monjugyň çep gysga bölegini broşka hökmünde aýratyn ulanmaga rugsat bar, bölejigiň 3D görnüşi we çylşyrymlylygy sebäpli monjuk gaty ýeňil. Onuň umumy agramy 362,50 gram, 18 karat, 518,75 karat daş we göwher

Ýüpek Foulard

Passion

Ýüpek Foulard "Höwes" "Hormat" obýektleriniň biridir. Küpek şarfyny jübüsine owadan edip epläň ýa-da ony çeper eser hökmünde düzüň we ömürboýy dowam etdiriň. Oýun ýaly - her bir obýektiň birden köp funksiýasy bar. "Hormat bilen" köne senetler bilen häzirki zaman dizaýn desgalarynyň arasynda ýumşak arabaglanyşygy öz içine alýar. Her dizaýn özboluşly sungat eseri bolup, başga bir wakany aýdýar. Her bir ownuk jikme-jigiň hekaýa aýdýan, hiliň durmuşyň gymmaty we iň uly kaşaňlygyň özüňe bagly bolan ýerini göz öňüne getir. Ine, "Hormatlar" size duşýar. Sungat saňa duşsyn we seniň bilen garrsyn!