Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Senenama

calendar 2013 “Safari”

Senenama Safari kagyz haýwanlaryň senenamasydyr. Diňe bölekleri basyň, gutarmak üçin buklaň we ygtybarly. 2011-nji ýyly ýabany tebigat bilen duşuşýan ýylyňyz ediň! Dizaýn bilen durmuş: Hil dizaýnlary giňişligi üýtgetmäge we ulanyjylaryň aňyny üýtgetmäge güýji bar. Görmek, saklamak we ulanmak rahatlygy hödürleýär. Olara ýeňillik we geň galdyryjy element, baýlaşdyrýan giňişlik bar. Asyl önümlerimiz “Dizaýn bilen durmuş” düşünjesini ulanyp dizaýn edildi.

Giriş Stoly

organica

Giriş Stoly ORGANIKA, Fabrizionyň ähli bölekleri biri-birine bagly bolan organiki ulgamyň filosofiki şekillendirişidir. Dizaýn, adam bedeniniň çylşyrymlylygyna we adamdan öňki göwreliligine esaslandy. Tomaşaçy ajaýyp syýahata alyp barýar. Bu syýahatyň gapysy öýken hökmünde kabul edilýän iki sany ullakan agaç görnüşidir, soň oňurga meňzeş birleşdirijiler bilen alýumin şaýydyr. Tomaşaçy arteriýalara meňzeş öwrümli çybyklary tapyp biler, organ hökmünde düşündirilip bilinjek görnüşi we ahyrky görnüşi, adam derisi ýaly güýçli, ýöne näzik şablon aýnasydyr.

Senenama

calendar 2013 “Farm”

Senenama Fermer, kitset kagyz haýwan senenamasydyr. Doly ýygnalan, alty dürli haýwan bilen ajaýyp miniatýura fermasyny döredýär. Dizaýn bilen durmuş: Hil dizaýnlary giňişligi üýtgetmäge we ulanyjylaryň aňyny üýtgetmäge güýji bar. Görmek, saklamak we ulanmak rahatlygy hödürleýär. Olara ýeňillik we geň galdyryjy element, baýlaşdyrýan giňişlik bar. Asyl önümlerimiz “Dizaýn bilen durmuş” düşünjesini ulanyp dizaýn edildi.

Senenama

calendar 2013 “Rocking Chair”

Senenama Daş atýan oturgyç, kiçi oturgyç görnüşindäki erkin iş stoly senenamasydyr. Hakyky oturgyç ýaly yzly-yzyna çaýkanýan oturgyç ýygnamak üçin gollanma eýeriň. Häzirki aýy oturgyçda, indiki aý bolsa oturgyçda görkeziň. Dizaýn bilen durmuş: Hil dizaýnlary giňişligi üýtgetmäge we ulanyjylaryň aňyny üýtgetmäge güýji bar. Görmek, saklamak we ulanmak rahatlygy hödürleýär. Olara ýeňillik we geň galdyryjy element, baýlaşdyrýan giňişlik bar. Asyl önümlerimiz “Dizaýn bilen durmuş” düşünjesini ulanyp dizaýn edildi.

Senenama

calendar 2013 “Town”

Senenama Şäher, senenama erkin ýygnanyp boljak bölekleri bolan kagyz senet toplumy. Dürli görnüşdäki binalary bir ýere jemläň we öz kiçijik şäheriňizi döretmekden lezzet alyň. Dizaýn bilen durmuş: Hil dizaýnlary giňişligi üýtgetmäge we ulanyjylaryň aňyny üýtgetmäge güýji bar. Görmek, saklamak we ulanmak rahatlygy hödürleýär. Olara ýeňillik we geň galdyryjy element, baýlaşdyrýan giňişlik bar. Asyl önümlerimiz “Dizaýn bilen durmuş” düşünjesini ulanyp dizaýn edildi.

Senenama

calendar 2013 “Module”

Senenama Bu modul, üç kub görnüşli şekilli berkitme moduly hökmünde birleşdirilip bilinjek aýratyn bölekler bilen peýdaly üç aýlyk senenama bolup, olary amatly ýagdaýda ýygnap bilersiňiz. Dizaýn bilen durmuş: Hil dizaýnlary giňişligi üýtgetmäge we ulanyjylaryň aňyny üýtgetmäge güýji bar. Görmek, saklamak we ulanmak rahatlygy hödürleýär. Olara ýeňillik we geň galdyryjy element, baýlaşdyrýan giňişlik bar. Asyl önümlerimiz “Dizaýn bilen durmuş” düşünjesini ulanyp dizaýn edildi.