Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Senenama

calendar 2013 “Farm”

Senenama Fermer, kitset kagyz haýwan senenamasydyr. Doly ýygnalan, alty dürli haýwan bilen ajaýyp miniatýura fermasyny döredýär. Dizaýn bilen durmuş: Hil dizaýnlary giňişligi üýtgetmäge we ulanyjylaryň aňyny üýtgetmäge güýji bar. Görmek, saklamak we ulanmak rahatlygy hödürleýär. Olara ýeňillik we geň galdyryjy element, baýlaşdyrýan giňişlik bar. Asyl önümlerimiz “Dizaýn bilen durmuş” düşünjesini ulanyp dizaýn edildi.

Senenama

calendar 2013 “Rocking Chair”

Senenama Daş atýan oturgyç, kiçi oturgyç görnüşindäki erkin iş stoly senenamasydyr. Hakyky oturgyç ýaly yzly-yzyna çaýkanýan oturgyç ýygnamak üçin gollanma eýeriň. Häzirki aýy oturgyçda, indiki aý bolsa oturgyçda görkeziň. Dizaýn bilen durmuş: Hil dizaýnlary giňişligi üýtgetmäge we ulanyjylaryň aňyny üýtgetmäge güýji bar. Görmek, saklamak we ulanmak rahatlygy hödürleýär. Olara ýeňillik we geň galdyryjy element, baýlaşdyrýan giňişlik bar. Asyl önümlerimiz “Dizaýn bilen durmuş” düşünjesini ulanyp dizaýn edildi.

Senenama

calendar 2013 “Town”

Senenama Şäher, senenama erkin ýygnanyp boljak bölekleri bolan kagyz senet toplumy. Dürli görnüşdäki binalary bir ýere jemläň we öz kiçijik şäheriňizi döretmekden lezzet alyň. Dizaýn bilen durmuş: Hil dizaýnlary giňişligi üýtgetmäge we ulanyjylaryň aňyny üýtgetmäge güýji bar. Görmek, saklamak we ulanmak rahatlygy hödürleýär. Olara ýeňillik we geň galdyryjy element, baýlaşdyrýan giňişlik bar. Asyl önümlerimiz “Dizaýn bilen durmuş” düşünjesini ulanyp dizaýn edildi.

Senenama

calendar 2013 “Module”

Senenama Bu modul, üç kub görnüşli şekilli berkitme moduly hökmünde birleşdirilip bilinjek aýratyn bölekler bilen peýdaly üç aýlyk senenama bolup, olary amatly ýagdaýda ýygnap bilersiňiz. Dizaýn bilen durmuş: Hil dizaýnlary giňişligi üýtgetmäge we ulanyjylaryň aňyny üýtgetmäge güýji bar. Görmek, saklamak we ulanmak rahatlygy hödürleýär. Olara ýeňillik we geň galdyryjy element, baýlaşdyrýan giňişlik bar. Asyl önümlerimiz “Dizaýn bilen durmuş” düşünjesini ulanyp dizaýn edildi.

Sagat Programmalary

genuse

Sagat Programmalary “Tritime”, “Fortime”, “Timegrid”, “Timinus”, “Timechart”, “Timenine” “I Watch” enjamy üçin ýörite oýlanyp tapylan sagat programmalarydyr. Programmalar özboluşly, ýönekeý we estetiki, geljekki etnikden başlap, ylym stiline çenli sanly söwda görnüşine çenli. Watchhli gözegçilik meýdançalarynyň grafikasy 9 reňkde bar - “I Watch” reňk kolleksiýasyna laýyk gelýär. Indi döwrümizi görkezmegiň, okamagyň we düşünmegiň täze usuly üçin ajaýyp pursat. www.genuse.eu