Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sanly Sungat

Surface

Sanly Sungat Eseriň ethere häsiýeti göze görnüp duran bir zady döredýär. Bu pikir, suwy ýüzleý bolmak we ýerüsti bolmak düşünjesini bermek üçin element hökmünde ulanmakdan gelýär. Dizaýner, şahsyýetlerimizi döretmek we töweregimizdäkileriň bu işdäki roly bilen gyzyklanýar. Onuň üçin özümizden bir zat görkezenimizde "üstümizden" çykýarys.

Emeli Topografiýa

Artificial Topography

Emeli Topografiýa Gowak ýaly uly mebel Bu baýrakly taslama, konteýner halkara bäsleşiginde baş sungat baýragyny aldy. Meniň pikirim, gowak ýaly amorf giňişlik gurmak üçin konteýneriň içindäki göwrümi boşatmak. Diňe plastmassa materialdan ýasalýar. 10 mm galyňlykdaky ýumşak plastmassa materialyň takmynan 1000 sahypasy kontur çyzgy görnüşinde kesilip, gatlak ýaly laminirlendi. Bu diňe bir sungat däl, eýsem uly mebel. Allhli bölekler diwan ýaly ýumşak bolany üçin, bu giňişlige giren adam öz bedeniniň görnüşine laýyk ýer tapyp dynç alyp biler.

Senenama

Calendar 2014 “Town”

Senenama Şäher, senenama erkin ýygnanyp boljak bölekleri bolan kagyz senet toplumy. Dürli görnüşdäki binalary bir ýere jemläň we öz kiçijik şäheriňizi döretmekden lezzet alyň. Hil dizaýnlary giňişligi üýtgetmäge we ulanyjylaryň aňyny üýtgetmäge güýji bar. Görmek, saklamak we ulanmak rahatlygy hödürleýär. Olara ýeňillik we geň galdyryjy element, baýlaşdyrýan giňişlik bar. Asyl önümlerimiz Dizaýn bilen Durmuş düşünjesini ulanyp dizaýn edildi.

Senenama

Calendar 2014 “Farm”

Senenama Fermer kagyz senetçilik toplumyny ýygnamak aňsat. Hiç hili ýelim ýa-da gaýçy gerek däl. Birmeňzeş bellikli bölekleri birleşdirip ýygnaň. Her haýwan iki aýlyk senenama bolar. Hil dizaýnlary giňişligi üýtgetmäge we ulanyjylaryň aňyny üýtgetmäge güýji bar. Görmek, saklamak we ulanmak rahatlygy hödürleýär. Olara ýeňillik we geň galdyryjy element, baýlaşdyrýan giňişlik bar. Asyl önümlerimiz Dizaýn bilen Durmuş düşünjesini ulanyp dizaýn edildi.

Senenama

Calendar 2014 “Botanical Life”

Senenama Botanika durmuşy, bir sahypada ajaýyp ösümlik durmuşyny görkezýän senenama. Sahypany açyň we dürli ösümlik pop-poplaryndan lezzet almak üçin esasda goýuň. Hil dizaýnlary giňişligi üýtgetmäge we ulanyjylaryň aňyny üýtgetmäge güýji bar. Görmek, saklamak we ulanmak rahatlygy hödürleýär. Olara ýeňillik we geň galdyryjy element, baýlaşdyrýan giňişlik bar. Asyl önümlerimiz Dizaýn bilen Durmuş düşünjesini ulanyp dizaýn edildi.

Habar Kartasy

Pop-up Message Card “Leaves”

Habar Kartasy Sapraklar açylýan ýaprak äheňli habar kartalarydyr. Habarlaryňyzy möwsümleýin ýaşyl öwüşgin bilen aýdyňlaşdyryň. Dört konwertli dört dürli kartoçkadan ybarat. Hil dizaýnlary giňişligi üýtgetmäge we ulanyjylaryň aňyny üýtgetmäge güýji bar. Görmek, saklamak we ulanmak rahatlygy hödürleýär. Olara ýeňillik we geň galdyryjy element, baýlaşdyrýan giňişlik bar. Asyl önümlerimiz Dizaýn bilen Durmuş düşünjesini ulanyp dizaýn edildi.