Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kafeniň Içerki Dizaýny

Quaint and Quirky

Kafeniň Içerki Dizaýny “Quaint & Quirky Dessert House”, lezzetli tagamlary takyk görkezýän tebigatyň täsiri bilen häzirki zaman öwüşginini görkezýän taslama. Topar hakykatdanam özboluşly bir ýer döretmek isleýär we ylham almak üçin guş höwürtgesine göz aýlady. Bu düşünje, giňişligiň merkezi aýratynlygy bolup hyzmat edýän oturgyçlaryň ýygyndysy arkaly janlandy. Odhli gabyklaryň joşgunly gurluşy we reňkleri, howanyň ünsüni özüne çekýän hem bolsa, ýer we mezzanin poluny birleşdirýän birmeňzeşlik duýgusyny döretmäge kömek edýär.

Kafeniň Içerki Dizaýny

& Dough

Kafeniň Içerki Dizaýny Müşderi 1300 donly dükan markasy bilen Japanaponiýada ýerleşýär we Hamyr täze işlenip taýýarlanan kafe markasydyr we uly açylyş eden ilkinji dükandyr. Müşderimiziň berip biljek güýjüni belledik we dizaýnlarda görkezdik. Müşderimiziň güýjünden peýdalanyp, bu kafeniň ilkinji häsiýetli nokatlaryndan biri, satyn alyş hasaplaýjy bilen aşhananyň arasyndaky baglanyşykdyr. Diwar we deňagramly penjire gurmak bilen, müşderimiz bu iş stiline ökde, müşderileri has akymly eder.

Restoran

La Boca Centro

Restoran “La Boca Centro” üç ýyllyk çäklendirilen Bar we Iýmit zaly bolup, ispan we ýapon aşhanasy mowzugy boýunça medeni alyş-çalyşlary ösdürmegi maksat edinýär. Dartgynly Barselona baryp göreniňizde, şäheriň ajaýyp goşulyşmagy we Kataloniýada şadyýan, sahy ýürekli adamlar bilen gatnaşygy biziň dizaýnlarymyza ylham berdi. Doly köpeltmegi talap etmegiň ýerine, özboluşlylygy almak üçin bölekleýin lokallaşdyrmaga üns berdik.

Bar Restorany

IL MARE

Bar Restorany Bu restoranda “kesip-goýup bilýän dizaýn” düşünjesini kabul etdik. Köp restoranda işlemek üçin proteiniň kombinasiýa dizaýnlarynyň ajaýyp böleklerini ulanmak bahasyna ýetip bolmajak zat. Mysal üçin, sütüni we potoly birleşdirýän arka görnüşli şekil dizaýnyň bir bölegi bolar we hökman skameýkadan ýa-da taýakdan ýokary çykar. Elbetde, bu diňe atmosferany bölmek hökmünde ulanylyp bilner. Aslynda, ýene üç restoran gurlup gutaryldy we bu “kesip-goýup bilýän dizaýn” peýdaly täsir etdi.

Restoran

George

Restoran Jorj düşünjesi, & quot; müşderiniň ýatlamalary bilen bilelikde taýýarlanan nahar. & Quot; Müşderi Nýu-Yorkorkda ýaşap ýörkä, nahar iýmek we içmek, Amerikanyň medeniýetini we häzirki zaman binagärlik taryhyny gadyrlamak ýaly gündelik wakalardan tötänleýin lezzet alyp boljak ýer. Şonuň üçin restoran, umuman alanyňda, Nýu-Yorkorkdaky miras restoranynyň keşbinde gurlup, taryhy fon manysyny görkezýän goşmaça binalar az-kem ýasaldy. Bu ýokarda agzalan düşünjäni öz içine alýar we bu binanyň potensialyny hasam artdyrmagy başardyk.

Içerki Dizaýn Içerki

CRONUS

Içerki Dizaýn Içerki Bu agzalaryň bar salony, ajaýyp şäher gijelerini geçirmek isleýän ýolbaşçylara gönükdirilýär. Agza bolmak isleýänler we bu çyzgydan peýdalanmak isleýänler üçin aýratyn we adatdan daşary bir zat duýjakdygyňyzy aýtman bileris. Mundan başga-da, bu ýerde ulanyp başlanyňyzdan soň, ulanyş we amatlylyk iş formasynda möhüm ähmiýete eýe bolar. Aboveokarda agzalan bu iki tarapy gaty geň görüp bilersiňiz we dogry degmek biziň kynçylygymyzdy. Hakykatdanam, bu “iki tarap” bu bar otagyny dizaýn etmegiň esasy sözi boldy.