Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýaşaýyş Jaýy

nature

Ýaşaýyş Jaýy Bu jaý jübütler üçin niýetlenendir. Tebigata gaýdyp geliň. Adamlar has köp çykmaga, açyk howada bolmaga ýa-da tebigatyň durmuşyň bir bölegi bolmagyna, tebigatyň öý söz baýlygyny baýlaşdyrmagyna ýol bermäge taýýardyrlar. Natureönekeý tebigata girip, rahatlygyna münüň. Toparyň dykyz çylşyrymlylyk bilen birlikde nädip bolup biljekdigini görkezýän baý we dürli elementler, gülleriň köp tarapy ýaly, köp pikir alyşandan soň ahyrky netijä geler.

Ofis

Samlee

Ofis Düşnüksiz jikme-jiklikler bolmazdan, Samlee Ofisi ýönekeý gündogar estetikasy bilen döredildi. Bu düşünje çalt ösýän şäher bilen gabat gelýär. Bu ýokary derejede işleýän maglumat jemgyýetinde taslama şäheriň, işiň we adamlaryň arasyndaky interaktiw gatnaşygy - işjeňlik we inersiýa bilen ýakyn gatnaşygy görkezýär; aç-açan örtük; geçiriş boş.

Talyplar Umumy Ýaşaýyş Jaýy

Koza Ipek Loft

Talyplar Umumy Ýaşaýyş Jaýy Koza Ipek Loft, 8000 m2 meýdanda 240 orunlyk kuwwatlylygy bolan talyp myhmanhanasy we ýaşlar merkezi hökmünde craft312 studiýasy tarapyndan döredildi. Koza Ipek Loft gurluşyk işleri 2013-nji ýylyň maý aýynda tamamlandy. Umuman alanyňda, myhmanhana girelgesi, ýaşlar merkezine giriş, restoran, konferensiýa otagy we foý, innowasiýa, döwrebap we 12 gatly binanyň köp sanly okuw zallary, otaglary we administratiw ofisleri amatly ýaşaýyş ýerleri döredildi. Coreadro öýjüklerinde 2 adam üçin otaglar, her gat, iki bölüm we 24 adam ulanylyşy boýunça tertiplenýär.

Ofis Binasy

Jansen Campus

Ofis Binasy Bina, senagat meýdany bilen köne şäheri baglanyşdyrýan we üçburçluk görnüşlerini Oberrietiň adaty üçeklerinden alýan asmana ajaýyp täze goşundy. Taslama innowasiýa tehnologiýalaryny birleşdirýär, täze maglumatlary we materiallary öz içine alýar we berk Şweýsariýanyň “Minergie” durnukly gurluşyk standartlaryna laýyk gelýär. Fasad daş-töweregindäki agaç binalaryň heňleriniň dykyzlygyny ýokarlandyrýan garaňky öňünden patentlenen Rheinzink mesh bilen örtülendir. Custöriteleşdirilen iş ýerleri açyk meýilnama we binanyň geometriýasy Rheintal-a görünýär.

Sergi Otagy

Segmentation

Sergi Otagy Shoeseriň düşündirilende ýumşak aýakgap çyzyklary ünsden düşürilip bilinmez. Bu ýerde görkezýän beýleki topara ajaýyp aýakgaplary görkezmek üçin, ikinji gat potolok we sekiz sany aýratyn dizaýn yşyklandyryş komponenti, keýpiňi döredip, şol bir wagtyň özünde bu ýerdäki amorf çyzygy bilen özüni duýýar.

Ýaşaýyş Jaýy

Monochromatic Space

Ýaşaýyş Jaýy Monohromatiki giňişlik maşgala üçin jaýdyr we taslama täze eýeleriniň aýratyn zerurlyklaryny öz içine almak üçin ýaşaýyş meýdanyny ähli ýer derejesinde üýtgetmek barada. Garrylar üçin dostlukly bolmaly; häzirki zaman içerki dizaýny bar; ýeterlik gizlin ammar ýerleri; we köne mebelleri gaýtadan ulanmak üçin dizaýn öz içine almalydyr. Summerhaus D'zign, gündelik durmuş üçin amatly ýer döredýän içerki dizaýn geňeşçileri hökmünde meşgullandy.