Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Hususy Bag

Ryad

Hususy Bag Kynçylyk köne ýurt jaýyny döwrebaplaşdyrmakdan ybaratdy we binagärlik we landşaft meýdançalarynda hemmetaraplaýyn işleýän parahatçylyk we asudalyk meýdanyna öwrüldi. Fasad täzelendi, asfaltlarda gurluşyk işleri geçirildi we basseýn we diwarlar saklandy, arçalar, diwarlar we diwarlar üçin täze demir önümleri ýasaldy. Bagbançylyk, suwaryş we suw howdany, ýyldyrym, mebel we esbaplar hem doly aralaşdy.

Kafe We Restoran

Roble

Kafe We Restoran Dizaýn ideýasy ABŞ-nyň biftek we çilim çekýän ýerlerinden alyndy we birinji tapgyr gözleg toparynyň netijesinde gözleg topary agaç we derini gara we ýaşyl ýaly gara reňkler bilen altyn we gül ýaly ulanmagy karar etdi. altyn ýyly we ýeňil lýuks çyra bilen alyndy. Dizaýnyň aýratynlyklary, elde ýasalan 1200 anodlaşdyrylan polatdan ybarat 6 sany uly asma çilimdir. Şeýle hem owadan we dürli çüýşelerden ybarat 275 santimetr saýawan bilen örtülen 9 metrlik taýak hasaplaýjysy, hiç hili goldaw bolmazdan paneli ýapýar.

Binagärlik Gözlegleri We Ösüşi Arhitekturanyň

Technology Center

Binagärlik Gözlegleri We Ösüşi Arhitekturanyň Tehnologiýa merkeziniň binagärlik taslamasy binagärlik ansamblynyň daş-töweregi peýza .a, asuda we ýakymly giňişlige birleşdirmegi üçin görkezme bolup durýar. Bu kesgitleýji ideýa, plastmassa we konstruktiw niýeti bilen beýan ediljek gözlegçileriň zerur intellektual çümdürilmegi üçin döredilen ansambly adamlaşdyrylan möhüm ähmiýete eýe edýär. Konkaw we konweks görnüşdäki üçekleriň ajaýyp we toplumlaýyn dizaýny, arhitektura toplumynyň esasy aýratynlyklaryny kesgitleýän, gorizontal çyzyklara diýen ýaly degýär.

Içerki Dizaýn Içerki

Gray and Gold

Içerki Dizaýn Içerki Çal reňk içgysgynç hasaplanýar. Todayöne häzirki wagtda bu reňk loft, minimalizm we ýokary tehnologiýa ýaly stillerdäki baş reňklerden. Çal reňk, şahsy durmuşyň, rahatlygyň we dynç almagyň ileri tutulýan reňkidir. Köplenç adamlar bilen işleýän ýa-da akyl talaplary bilen meşgullanýanlary umumy içki reňk hökmünde çagyrýar. Diwarlar, potolok, mebel, perdeler we pollar çal reňkde. Çal reňkler we doýmak diňe tapawutlanýar. Altyn goşmaça jikme-jiklikler we esbaplar bilen goşuldy. Surat çarçuwasy bilen tapawutlanýar.

Jaý

Santos

Jaý Esasy konstruktiw element hökmünde agaçdan peýdalanyp, jaý iki derejesini bölüp, kontekst bilen birleşmek we tebigy ýagtylygyň girmegine ýol açmak üçin syrçaly üçek döredýär. Iki gatly giňişlik birinji gatyň, ýokarky gatyň we peýza .yň arasyndaky baglanyşygy görkezýär. Asmanyň üstünde demir üçek uçýar, ony günbatar güneşinden goraýar we tebigy gurşawy görmek üçin göwrümi resmi taýdan täzeden gurýar. Programma birinji gatda köpçülikleýin peýdalanylyşy we ýokarky gatda şahsy ulanyşlary kesgitlemek arkaly düşündirilýär.

Täjirçilik Içerki Dizaýny

KitKat

Täjirçilik Içerki Dizaýny Dükanyň dizaýny, esasanam Kanada bazary we Yorkorkdel müşderileri üçin düşünjäni we umumy markany innowasiýa görnüşinde görkeziň. Experiencehli tejribäni täzeläp täzeden gözden geçirmek üçin öňki açylan we halkara ýerleriň tejribesini ulanmak. Örän ýokary traffik, çylşyrymly ýer üçin oňat işleýän ultra-funksiýaly dükan dörediň.