Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ofis Binasy

FLOW LINE

Ofis Binasy Binanyň daşky diwary sebäpli ýerdäki boşluk tertipsiz we egri. Şonuň üçin dizaýner, akym duýgusyny döretmek umydy bilen akym çyzyklary düşünjesini ulanýar we ahyrynda akym çyzyklaryna öwrülýär. Ilki bilen jemgyýetçilik koridoryna ýanaşyk daşarky diwary ýykdyk we üç sany funksiýa meýdançasyny ulandyk, üç ugry aýlamak üçin akym liniýasyny ulandyk, akym çyzygy hem daşarky girelge. Kompaniýa bäş bölüme bölünýär we biz olara wekilçilik etmek üçin bäş setir ulanýarys.

Dizaýn / Satuw Sergisi

dieForm

Dizaýn / Satuw Sergisi “DieForm” sergisini şeýle täzelik döredýän dizaýn we täze amaly düşünje. Wirtual sergi otagynyň önümleriniň hemmesi fiziki taýdan görkezilýär. Bu ýere gelýänler önümden ne mahabat, ne-de satuw işgärleri bilen gyzyklanýar. Her önüm barada goşmaça maglumatlary multimediýa displeýlerinde ýa-da önümleri ýerinde sargyt edip boljak wirtual sergi otagynda (programma we web sahypasy) tapyp bilersiňiz. Bu düşünje, marka däl-de, önüme ünsi çekip, gyzykly önümleriň görnüşini görkezmäge mümkinçilik berýär.

Toýota Üçin Global Söwda Ýarmarkasy Stend Dizaýny

The Wave

Toýota Üçin Global Söwda Ýarmarkasy Stend Dizaýny Activeaponiýanyň “işjeň asudalyk” ýörelgesinden ylham alyp, dizaýn rasional we emosional elementleri bir birlige jemleýär. Arhitektura daşardan minimalistik we asuda görünýär. Şeýle-de bolsa, ondan çykýan ägirt uly güýji duýup bilersiňiz. Jadygöýligi bilen, içeri girip bilesigelijilik bilen süýşýärsiňiz. Içeri gireniňizden soň, güýçli, abstrakt animasiýalary görkezýän uly media diwarlary bilen doldurylan geň galdyryjy gurşawda bolýar. Şeýlelik bilen, stend myhmanlar üçin ýatdan çykmajak tejribe bolýar. Bu düşünje, tebigatda we ýapon estetikasynyň merkezinde tapýan asimmetrik deňagramlylygy görkezýär.

Dükany

Family Center

Dükany Uzyn (30 metr) öň diwary ýapmagymyň birnäçe sebäbi bar. Biri, bar bolan binanyň beýikligi hakykatdanam ýakymsyzdy we oňa degmäge rugsadym ýokdy! Ikinjiden, öňdäki fasady gurşap, içimde 30 metr diwar meýdany gazandym. Gündelik synlaýyş statistikamyň gözlegine görä, alyjylaryň köpüsi diňe bilesigelijilik sebäpli dükanyň içine girmegi we bu fasadyň aňyrsynda nämeleriň bolup geçýändigini görmek isledi.

Restoran

Lohas

Restoran Şäher urgusyna garşy gozgalaň. Baza köp ulagly çatrykda ýerleşýär. Umumy giňişlik meýilnamasy, haýallaşmaga wagt berýän ýaly we çalt depginde ösýän şäher durmuşynda bu pursatdan we häzirki pursatdan lezzet almak üçin ýumşak we kesgitlenen tizligi döretmegi maksat edinýär. Açyk meýdan, orta meýilnamalaşdyryş arkaly emele gelýär, boşlugy dürli funksiýalara esaslanýar. Totema meňzeş ekranlar giňişlik gurşawyna birneme dogabitdi oýnawaçlyk goşýar.

Restoran

pleasure

Restoran Sungat durmuşynda ýaşamagyň lezzeti. Giňeltmek we dowam etmek. Şift şekilleriniň we pol giňişlikleriniň uzalmagy we bu ýerdäki dikligine ýa-da durmuşyň iň beýiklerini we jülgelerini öz içine alýan hereket güýjüni görkezýän yzygiderli konturyň üsti bilen. Gatnaşykly daşky gurşaw akýar we morflar herekete geçýärkä, gözelligiň şekilleri kosmosda jemlenýär. Kosmos kabinasy dürli bölümleriň bölünişigini saklamak bilen suwuk we aç-açan bolmaly. Spaceeriň ussatlygy bilen bölümleriň arasynda şahsy durmuşyň eldegrilmesizligi bolup biler.