Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýaşaýyş Jaýy

Tei

Ýaşaýyş Jaýy Depe jaýlaryndan has köp peýdalanýan pensiýa çykandan soň rahat durmuşyň adaty bir görnüşde yzygiderli dizaýn bilen amala aşyrylmagy uly baha berildi. Baý gurşawy kabul etmek. Emma bu gezek villa arhitekturasy däl, şahsy ýaşaýyş jaýy. Soň bolsa ilki bilen meýilnamany esassyz geçirip, adaty durmuşy rahat geçirip biljekdigine esaslanyp gurluş gurup başladyk.

Içerki Umumy Ýerler Içerki

Highpark Suites

Içerki Umumy Ýerler Içerki “Highpark Suites” umumy meýdançalary şäherdäki “Gen-Y” ýaşaýyş durmuşynyň ýaşyl ýaşaýyş, işewürlik, dynç alyş we jemgyýet bilen üznüksiz birleşmegini öwrenýär. Wah faktorly lobbilerden başlap, heýkeltaraş asman kortlaryna, iş zallaryna we gülkünç mejlis otaglaryna çenli bu amatly ýerler ýaşaýjylaryň öýleriniň giňelmegi hökmünde ulanylmagy üçin niýetlenendir. Içerki açyk açyk ýaşaýyş, çeýeligi, interaktiw pursatlary we şäher reňkleriniň we dokumalarynyň palitrasy bilen ylhamlanan MIL Design, her giňişligiň ýaşaýjylary we tropiki gurşawy göz öňünde tutýan özboluşly, dowamly we bitewi jemgyýet döretmek üçin serhetleri öňe sürdi.

Kitap Dükany, Söwda Merkezi

Jiuwu Culture City , Shenyang

Kitap Dükany, Söwda Merkezi “Jato Design” -a adaty kitap dükanyny dinamiki, köp ulanylýan giňişlige öwürmek tabşyryldy - diňe bir söwda merkezi bolman, eýsem kitapdan ylham alýan wakalaryň medeni merkezi we başgalar. Merkez merkezi, tomaşaçylaryň ajaýyp dizaýnlar bilen güýçlendirilen has ýeňil tonna agaçdan ýasalan gurşawa geçýän “gahryman” giňişligidir. Çyra meňzeş pileler potolokdan asylýar, basgançaklar myhmanlary basgançaklarda oturmaga we okamaga höweslendirýän umumy giňişlik bolup hyzmat edýär.

Myhmanhananyň Içerki Dizaýny

Stories Container

Myhmanhananyň Içerki Dizaýny Konteýner ýükleri ýerlere daşaýar. Myhmanhana syýahatçylar üçin dynç alyş ýerleri bilen üpjün edýär. Wagtlaýyn dynç alyş ýeri olaryň umumylyklarydyr. Şonuň üçin "konteýner" -i myhmanhana düşünjesi hökmünde ulanyň. Myhmanhana diňe bir dynç alyş mekany däl, eýsem şahsyýeti hem bar. Her otagyň öz aýratynlygy we şahsyýeti bar. Şonuň üçin aşakdaky ýaly sekiz dürli toplum dörediň: Indulge, Evolve, WabiSabi, Parlak gül, Pantone, Fantaziýa, Syýahat we Ballerina. Durnuk jaýy diňe bir dynç alýan ýer däl, eýsem ruhuňyzy üpjün ediji stansiýa.

Ofisiň Içerki Dizaýny

Yuli Design Studio

Ofisiň Içerki Dizaýny Hakyky binagärlik keşbini petikleýän köçelerde dik, keseligine we gapdal ugurlarda elmydama gaty köp bulaşyk bellik tagtalary bar. Bu, açyk bezeg önümleriniň getirýän täsirlerini gowulandyrmak we ýokarlandyrmak üçin bellik tagtalaryny nädip kesgitlemelidigini göz öňünde tutýar. Içerki dizaýn nokady, öňki ýerleşişini bölmekdir. Tebigy yşyklandyryş girizilýär. Bir gat beýik ýer bilen gurulýar. Basgançaklar üýtgedilen ýerde. Basgançaklaryň kesilen ýerini üýtgetmek dik hereketleriň wagtyny gysgaldýar. Bu köne çäklerden täze bir mümkinçilik döredýär.

Saç Salony

Taipei Eros

Saç Salony Saç salonlary gara, ak we çal reňkleriň geometriýasyna esaslanýar. Saç kesmek yşaratlary heýkeltaraşlyklaryň köpelmegine terjime edilýär. Üçburçluk hereketi, ýygnamak, kesmek we tikmek arkaly funksional kublary we uçarlary potoldan pola çenli şekillendirýär. Bölünýän çyzyklara ýerleşdirilen yşyk çyzyklary, düşürilen potolokyň ýagdaýyny çözmek bilen goşmaça yşyklandyryş bolup hyzmat edýän köp sanly yşyk guşaklaryna goşant goşýar. Uçarlar bilen üç ölçegli aralykda erkin aýlanyp, uly aýnanyň şöhlelenmesi bilen uzalyp gidýärler.