Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Täjirçilik Içerki

Nest

Täjirçilik Içerki Pol, dürli iýerarhiki sargytlary talap edýän iki sany täsin hünärmen - aklawçy we arhitektor tarapyndan paýlaşylýar. Elementleri saýlamak we jikme-jiklik etmek, umumy görnüşi ýerlikli, toprakly saklamak we ýerli çeperçilik we gurluşyk materiallaryny janlandyrmak synanyşygydy. Ekologiýa taýdan arassa materiallaryň garyşmagy we ulanylmagy, açylýan ululyklaryň hemmesi, ýerli tejribäni ýada salmak bilen, ýitirilen tejribeleri täzeden dikeltmek üçin amatly tejribe döretmek üçin döredildi.

Myhmanhana

LiHao

Myhmanhana Tebigata, şäheriň medeni merkezi. Arassa durmuş ýörelgesini dörediň. Diňe asuda we asuda lezzet alyň. Myhmanhana Baoding ýokary tehnologiýaly ösüş zolagynyň köp ýerinde ýerleşýär. Dizaýner, çylşyrymly, tebigy we amatly myhmanhana giňişligini döretmek üçin daş-töweregi, arhitekturany, peýza .y we içki ýeri täzeden birleşdirmek arkaly şäher kurort myhmanhanasyny täzeden kesgitleýär. Businessarym günlük dynç alyşy ogurlap, syýahatçylara rahatlyk duýsunlar.

Satuw Ofisleri

Suzhou·Merchants Great Lakes Century

Satuw Ofisleri Suwuň ýüzüni aýna ýaly, binanyň beýiklik şekili goýulýar; heýkeltaraşlyk we ekmek bilen element hökmünde suwuň gyzyklanmasy bezeg arkaly emele gelýär; ýüzýän ekiş we üýtgeýän çüwdürimler we çeper çyralar bilen gyzyklanma emele gelýär water Suw ýaly jan bilen sungat bilen funksiýanyň utgaşmasy kosmosyň öwrüm nokady arkaly çykarylýar; giň howuz, gün şöhlesinde, açyk we aç-açan, ýalpyldawuk, ýagty suwuň üsti bilen her bir kafeliň garaýşyny aýdyň görüp bilýär, umuman adam aňyny arassalaýan ýaly.

Köp Bölümli Jaý

Best in Black

Köp Bölümli Jaý “Black in Best” täze görnüşli ýaşaýyş jaýyny döretmegi maksat edinýän taslama. Kwartiralaryň içki dizaýny, Meksikanyň arhitekturasyna laýyk gelýän senagat dizaýnyny aňladýar, saýlanan materiallar köpçülik ýerlerinde täsinlik duýgusyny we kwartiralary gyzgyn gözlemek üçin niýetlenendir, bu arassa, seresap fasaddan tapawutlylykda. Dört fasad, binanyň diwarlaryny we penjirelerini emele getirýän, ulanyjy üçin rahatlyk döredýän ýagty atmosferalary döredýän Tetris oýun şekilleriniň tötänleýin ýerleşdirilmeginde ylham alýar.

Satuw Jaýy

Zhonghe Kechuang

Satuw Jaýy Bu taslama materialyň, tehnologiýanyň we giňişligiň çuňlugyny we takyklygyny yzarlaýar we funksiýanyň, gurluşyň we görnüşiň bitewiligini nygtaýar. Iň oňat estetiki elementleri emele getirmek, iň täze dizaýn maksadyna ýetmek, adamlara çäksiz tehnologiýa öwrülişigi bermek üçin yşyklandyryş effekti we täze materiallaryň utgaşdyrylmagy arkaly.

Ýaşaýyş Jaýy

Casa Lupita

Ýaşaýyş Jaýy Casa Lupita, Meridanyň, Meksikanyň we taryhy etraplarynyň nusgawy kolonial arhitekturasyna hormat goýýar. Bu taslama miras mekany hasaplanýan kasonanyň dikeldilmegini, binagärlik, içerki, mebel we peýza design dizaýnyny öz içine aldy. Taslamanyň konseptual şerti kolonial we häzirki zaman binagärliginiň bölünişigi.