Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Klinika

Chibanewtown Ladies

Klinika Bu dizaýnyň möhüm elementi hassahana gelýän adamlaryň rahatlanmagydy. Spaceeriň aýratynlygy hökmünde, garrylar otagyndan başga-da, garaşylýan otagda çaga üçin süýt öndürip bilmekleri üçin ada aşhanasy ýaly hasaplaýjy gurulýar. Kosmosyň merkezinde ýerleşýän çagalar meýdançasy giňişligiň nyşanydyr we çagalary islendik ýerden synlap biler. Diwara ýerleşdirilen diwanyň göwreli aýalyň oturmagyny aňsatlaşdyrýan beýikligi, arka burçy düzedilýär we ýassygyň gatylygy gaty ýumşak bolmazlygy üçin düzülýär.

Restoran

Jiao Tang

Restoran Taslama Hytaýyň Çengdu şäherinde ýerleşýän gyzgyn restoran. Dizaýn ylhamy, Neptunda adam bilen tebigatyň sazlaşykly bilelikde ýaşamagyndan gelip çykýar. Restoranda Neptundaky hekaýalary suratlandyrmak üçin ýedi dizaýn mowzugy bar. Film we telewideniýe, sungat, ylym we tehnologiýa düşünjeleri, mebelleriň, lampalaryň, saçak önümleriniň bezeg özboluşly dizaýny, bu ýere gelýänlere ajaýyp täsir galdyrýar. Materiallaryň birleşmegi we reňkleriň gapma-garşylygy kosmos atmosferasyny döredýär. Mehaniki gurnama sungaty, kosmos täsirini we sarp edijiniň tejribesini ýokarlandyrmak üçin ulanylýar.

Zal

BeantoBar

Zal Bu dizaýnyň möhüm elementi, ulanylýan materiallaryň özüne çekijiligini ýüze çykarmakdy. Ulanylan esasy material günbatar gyzyl kedr bolup, Japanaponiýadaky ilkinji dükanynda hem ulanylýar. Riki Watanabe materialy görkezmegiň usuly hökmünde, parket ýaly bölekleri birin-birin ýygnap, materiallaryň düýp manysyny deň bolmadyk reňklerden peýdalanyp, mozaika nagyşyny düzdi. Şol bir materiallary ulanandygyna garamazdan, olary kesip, Riki Watanabe, görüş burçlaryna baglylykda aňlatmalary üýtgedip bildi.

Restoran

Nanjing Fishing Port

Restoran Taslama, Nanjingde üç gatly, 2000 inedördül metr meýdany öz içine alýan restoran. Naharhana we ýygnaklardan başga-da çaý medeniýeti we çakyr medeniýeti bar. Bezeg, potolokdan poluň daş görnüşine çenli täze hytaý duýgusyny birleşdirýär. Şift Hytaýyň gadymy ýaýlary we üçekleri bilen bezelipdir. Şiftdäki dizaýnyň esasy elementini emele getirýär. Agaç şkafy, altyn poslamaýan polat we täze hytaý duýgusyny aňladýan boýag ýaly materiallar täze hytaý duýgusyny döretmek üçin birleşdirilýär.

Nahar Iýmek We Işlemek

Eatime Space

Nahar Iýmek We Işlemek Adamlaryň hemmesi wagt we ýat bilen baglanyşmaga haklydyr. Iýmit sözi hytaý dilinde wagt ýaly bolup görünýär. Iýmit wagty adamlary rahatlyk bilen iýmäge, işlemäge we ýatlamaga höweslendirýän ýerleri hödürleýär. Wagt düşünjesi wagtyň geçmegi bilen üýtgeşmelere şaýat bolan ussahana bilen ýakyn aragatnaşyk saklaýar. Seminar stiline esaslanyp, dizaýn giňişlik gurmak üçin esasy elementler hökmünde senagat gurluşyny we daşky gurşawy öz içine alýar. Iýmit wagty, çig we taýýar bezege karz berýän elementleri gizlin garyşdyryp, iň arassa dizaýn görnüşine hormat goýýar.

Äýnek Dükany

FVB

Äýnek Dükany Aýna dükany özboluşly bir ýer döretmäge synanyşýar. Rekombinasiýa we gatlak arkaly dürli ululykdaky deşikler bilen giňeldilen meshden gowy peýdalanmak we binagärlik diwaryndan içki potolka çenli ulanmak arkaly konkaw obýektiwiň häsiýeti - arassalamagyň we düşnüksizligiň dürli täsirleri görkezilýär. Burç dürlüligi bilen konkaw linzanyň ulanylmagy bilen, potolok dizaýnyna we displeý şkafyna şekilleriň bükülen we egilen täsirleri görkezilýär. Isleg boýunça obýektleriň ululygyny üýtgedýän konweks obýektiwiň häsiýeti sergi diwarynda görkezilýär.