Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Bölek Satuw Dükany

Atelier Intimo Flagship

Bölek Satuw Dükany 2020-nji ýylda dünýämizde görlüp-eşidilmedik wirus ýokaşdy. O we O studiýasy tarapyndan taýýarlanan “Atelier Intimo” ilkinji flagman, adamzada täze umyt berýän tebigatyň bejeriş güýjüniň birleşmegini göz öňünde tutup, odaňy täzeden döreýiş düşünjesi bilen ylham alýar. Gelip-gidýänlere şunuň ýaly wagt we giňişlikde göz öňüne getirmek we hyýal etmek üçin pursatlary geçirmäge mümkinçilik berýän ajaýyp giňişlik döredilen hem bolsa, markanyň hakyky aýratynlyklaryny doly görkezmek üçin bir topar sungat gurnamalary hem döredilýär. “Baýdak” adaty bölek satuw meýdançasy däl, “Atelier Intimo” -nyň ýerine ýetiriş tapgyry.

Flagman Çaý Dükany

Toronto

Flagman Çaý Dükany Kanadanyň iň meşhur söwda merkezi, “Studio Yimu” tarapyndan täze miwe çaý dükany dizaýnyny getirýär. Baýdak dükany taslamasy söwda merkezinde täze nokada öwrülmek üçin marka maksatlydy. Kanadanyň peýza .yndan ylham alan Kanadanyň Mawy dagynyň ajaýyp silueti dükanyň hemme ýerinde diwar fonunda ýazylýar. Düşünjäni hakykata öwürmek üçin “Studio Yimu” her bir müşderi bilen doly aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýän 275 sm x 180cm x 150cm degirmen heýkellerini ýasady.

Pawilion

Big Aplysia

Pawilion Şäheriň ösüşinde şol bir gurlan gurşawyň döremegi gutulgysyzdyr. Adaty binalar hem çalaja we daş ýaly bolup görünýär. Specialörite şekilli peýza. Arhitekturasynyň peýda bolmagy binagärlik giňişligindäki adamlaryň arasyndaky gatnaşyklary ýumşadýar, gezelenç mekanyna öwrülýär we janlylygy işjeňleşdirýär.

Sergi Otagy

CHAMELEON

Sergi Otagy Myhmanhananyň mowzugy sergi ýerlerine hyzmat edýän tehnologiýa. Shiftdäki we diwarlardaky tehnologiki çyzyklar, ähli sergi otaglarynda görkezilýän, binanyň gapdalyndaky zawodda import we öndürilýän aýakgap tehnologiýasyny aňlatmak üçin döredilen. Dizaýn edilen diwar we diwarlar Mugt görnüşde, iň oňat ýygnanan wagtyňyzda, CAD-CAM tehnologiýasyny ulanyň. Fransiýada öndürýän barrisol, Stambulyň Europeanewropa tarapynda öndürýän mdf lak mebelleri, Stambulyň Aziýa tarapynda öndürýän RGB Led ulgamlary, asylan potolokda ölçeg we repetisiýa bolmazdan. .

Sergi Otagy

From The Future

Sergi Otagy Sergi zaly: Sergi otagynda sanjym tehnologiýasy bilen öndürilen okuw aýakgaplary we sport enjamlary sergide görkezilýär. Bu ýer, sanjym galyplary bilen öndürilen ýaly. Placeeriň önümçilik usulynda, mebel bölekleri, hemmesini öndürmek üçin sanjym galyndylarynda öndürilen ýaly. Potolokdaky tikin ýollary, ähli tehnologiki görüşi ýumşadýar.

Butik We Sergi Otagy

Risky Shop

Butik We Sergi Otagy Töwekgelçilikli dükan, Piotr Płoski tarapyndan döredilen dizaýn studiýasy we üzüm galereýasy smallna tarapyndan dizaýn edildi we döredildi. Bu butik ýaşaýyş jaýynyň ikinji gatynda ýerleşýändigi, dükanyň penjiresiniň ýoklugy we bary-ýogy 80 inedördül metr meýdany sebäpli köp kynçylyk döretdi. Ine, potolokdaky boşlugy we pol giňişligini ulanyp, meýdany iki esse köpeltmek pikiri geldi. Mebeller aslynda potolokda asylsa-da, myhmansöýer, myhmansöýer atmosfera ýetilýär. Töwekgelçilikli dükan ähli düzgünlere garşy döredildi (hatda agyrlyk güýjüne-de garşy). Markanyň ruhuny doly görkezýär.