Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Atçylyk Pawiliony

Oat Wreath

Atçylyk Pawiliony At pawiliony täze döredilen atçylyk merkeziniň bir bölegidir. Obýekt medeni mirasda ýerleşýär we serginiň taryhy ansamblynyň medeni sebiti bilen goralýar. Esasy binagärlik düşünjesi, aç-açan agaç krujka elementleriniň peýdasyna ullakan kapital diwarlary aýyrmakdyr. Fasad bezeginiň esasy maksady bugdaý gulaklary ýa-da süle görnüşindäki stilleşdirilen ritmiki nagyşdyr. Inçe metal sütünler, atyň kellesiniň stilleşdirilen silueti görnüşinde ýokary galdyrylan ýelimlenen agaç üçegiň ýagty şöhlelerini duýman diýen ýaly goldaýar.

Hususy Jaý

The Cube

Hususy Jaý Arap medeniýeti tarapyndan talap edilýän howanyň talaplaryny we şahsy durmuşyň eldegrilmesizligini üpjün etmek bilen Kuweýtdäki ýaşaýyş jaýynyň keşbini täzeden kesgitlemek, dizaýneriň öňünde durýan esasy kynçylyklardy. Kub öýi, kubyň içine goşmak we aýyrmak esasynda dört gatly beton / polat gurluş binasy bolup, ýylyň dowamynda tebigy ýagtylykdan we peýzacape görnüşinden lezzet almak üçin içerki we daşarky giňişlikleriň arasynda dinamiki tejribe döredýär.

Ferma Jaýy

House On Pipes

Ferma Jaýy Gaýradylan görnüşde goýlan inçe polat turbalar, ýaşaýyş meýdanyny ýokarda saklamak üçin berkligi we durnuklylygy üpjün etmek bilen binanyň yzyny azaldýar. Minimalist ikona çemeleşmesine laýyklykda, bu ferma jaýy içerki ýylylygyň ýokarlanmagyny azaltmak üçin bar bolan agaçlaryň çäginde döredildi. Mundan başga-da, binanyň tebigy sowadylmagy bilen ýüze çykýan boşluk we kölege bilen Fly kül bloklarynyň fasadda bilkastlaýyn gopmagy kömek etdi. Jaýy beýgeltmek, peýza .yň üznüksiz bolmagyny we görnüşleriň çäklendirilmezligini üpjün etdi.

Jaý

Basalt

Jaý Rahatlyk bilen bir hatarda owadan bolmak üçin gurlan. Bu dizaýn hakykatdanam içerde we daşarda özüne çekiji we ajaýyp. Aýratynlyklary dub agajyny, köp gün şöhlesini getirmek üçin ýasalan penjireleri öz içine alýar we gözleri rahatlandyrýar. Gözelligi we tehnikasy bilen haýran galdyrýar. Bu öýde bolanyňyzdan soň, rahatlygy we oazis duýgusyny duýup bilmersiňiz. Agaçlaryň şemaly we gün şöhleleri bilen daş-töweregi bu jaýy şäher durmuşyndan uzakda ýaşamak üçin ajaýyp ýere öwürýär. Bazalt jaýy dürli adamlary göwnünden turmak we ýerleşdirmek üçin guruldy.

Howly We Bag Dizaýny

Shimao Loong Palace

Howly We Bag Dizaýny Tebigy we erkin dilde peýza .y tertipli guramakdan peýdalanyp, howly biri-birine köp ölçegde birikdirilýär, biri-birine aralaşýar we rahat öwrülýär. Wertikal strategiýany ussatlyk bilen ulanyp, 4 metr beýiklikdäki tapawut taslamanyň esasy we aýratynlygyna öwrüler we köp derejeli, çeper, ýaşaýyş, tebigy howly peýza .yny döreder.

Gämi Duralgasynyň Durkuny Täzelemek

Dongmen Wharf

Gämi Duralgasynyň Durkuny Täzelemek “Dongmen” gämi duralgasy, Çengdunyň ene derýasynda müňýyllyk köne gämi duralgasydyr. "Köne şäheri täzelemegiň" soňky tapgyry sebäpli bu sebit esasan ýykyldy we täzeden guruldy. Taslama, esasan ýitip giden şäher medeni ýadygärligine sungatyň we täze tehnologiýanyň gatyşmagy arkaly ajaýyp taryhy keşbi hödürlemek we uzak wagtlap uklap ýören şäher infrastrukturasyny işjeňleşdirmek we täzeden işlemek.